„I ujrzałem, i usłyszałem jednego anioła lecącego przez środek nieboskłonu, który mówił wielkim głosem: Och, biada, biada, biada tym, co mieszkają na ziemi, z powodu pozostałych głosów trąby trzech aniołów, którzy mają trąbić.”

Nowa Biblia Gdańska: Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 8,13

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Łukasza 1:1

O Przekładzie
1:1
Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność;
1:2
Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa;
1:3
Postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu;
1:4
Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono.
1:5
Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta.
1:6
Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana.
1:7
Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, i oboje byli w podeszłym wieku.
1:8
A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany;
1:9
Zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło.
1:10
A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia.
1:11
Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
1:12
I przeraził się Zachariasz na jego widok, i ogarnął go strach.
1:13
Lecz anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
1:14
Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu będzie się radować z jego narodzin.
1:15
Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki.
1:16
I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga.
1:17
On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy.
1:18
I powiedział Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku.
1:19
A anioł mu odpowiedział: Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę.
1:20
I będziesz niemy, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie.
1:21
A ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni.
1:22
Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. I zrozumieli, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki, i pozostał niemy.
1:23
A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu.
1:24
Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc:
1:25
Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi.
1:26
A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret;
1:27
Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria.
1:28
Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami.
1:29
Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
1:30
Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
1:31
Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
1:32
Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.
1:33
I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
1:34
Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?
1:35
A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
1:36
A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną.
1:37
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
1:38
I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
1:39
W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei.
1:40
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
1:41
A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.
1:42
I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona.
1:43
A skądże mi to, że matka mego Pana przyszła do mnie?
1:44
Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie.
1:45
A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana.
1:46
Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana;
1:47
I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;
1:48
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną.
1:49
Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię.
1:50
A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją.
1:51
Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc.
1:52
Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych.
1:53
Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym.
1:54
Ujął się za Izraelem, swym sługą, pomny na swoje miłosierdzie;
1:55
Jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki.
1:56
I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.
1:57
Dla Elżbiety zaś nadszedł czas porodu i urodziła syna.
1:58
A gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią.
1:59
A ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecko, i chcieli nadać mu imię jego ojca, Zachariasza.
1:60
Ale jego matka powiedziała: Nie tak, lecz będzie się nazywał Jan.
1:61
I powiedzieli do niej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kogo by nazwano tym imieniem.
1:62
Pytali więc znakami jego ojca, jak chce go nazwać.
1:63
A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy.
1:64
Natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, wielbiąc Boga.
1:65
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, i po całej górskiej krainie judzkiej rozgłoszone zostały wszystkie te słowa.
1:66
Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Cóż to będzie za dziecko? I była z nim ręka Pańska.
1:67
A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował:
1:68
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud;
1:69
I wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swego sługi;
1:70
Jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków;
1:71
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
1:72
Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze;
1:73
I przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu;
1:74
Że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół;
1:75
W świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia.
1:76
A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi;
1:77
I żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów;
1:78
Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka;
1:79
Aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju.
1:80
A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka Tymoteusza była żydówką a jego ojciec był poganinem (Dz 16:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego.
Ps 16:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić