„Będąc obrzezany ósmego dnia, z narodu izraelskiego, z pokolenia Benjamin, Ebrejczyk z Ebrejczyków, wedle zakonu faryzeusz.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filipian 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I Księga Kronik 11:2

O Przekładzie
11:1
Wtedy cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem.
11:2
Już przedtem, gdy jeszcze Saul był królem, wyprowadzałeś i wprowadzałeś Izraela. I PAN, twój Bóg, powiedział ci: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad moim ludem, Izraelem.
11:3
Przyszli więc wszyscy starsi Izraela do króla do Hebronu i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed PANEM. Namaścili Dawida na króla nad Izraelem zgodnie ze słowem PANA, które wypowiedział przez Samuela.
11:4
I Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem do Jerozolimy, to jest Jebus; mieszkańcami tej ziemi byli Jebusyci.
11:5
Wtedy mieszkańcy Jebus powiedzieli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida.
11:6
Potem Dawid powiedział: Kto pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i naczelnikiem. Wystąpił więc jako pierwszy Joab, syn Serui, i został wodzem.
11:7
I Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją miastem Dawida.
11:8
Rozbudował miasto wokoło, od Millo, a Joab odbudował resztę miasta.
11:9
A Dawid stawał się coraz potężniejszy, ponieważ PAN zastępów był z nim.
11:10
Oto naczelnicy spośród dzielnych wojowników, których miał Dawid i którzy dzielnie starali się z nim o jego królestwo wraz z całym Izraelem, aby uczynić go królem zgodnie ze słowem PANA o Izraelu.
11:11
A oto spis dzielnych wojowników, których miał Dawid: Jaszobeam, syn Chakmoniego, naczelnik dowódców. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich za jednym razem.
11:12
Po nim Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden spośród trzech dzielnych.
11:13
Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdzie Filistyni zebrali się do walki. Było tam pole pełne jęczmienia, a lud uciekał przed Filistynami.
11:14
I stanęli na środku tego pola, obronili je i pobili Filistynów. Tak dokonał PAN wielkiego wybawienia.
11:15
A trzej spośród trzydziestu dowódców zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy wojsko Filistynów obozowało w dolinie Rafaim.
11:16
Dawid bowiem przebywał w tym czasie w miejscu obronnym, a załoga Filistynów znajdowała się wtedy w Betlejem.
11:17
Dawid poczuł wówczas pragnienie i powiedział: Oby ktoś dał mi się napić wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie!
11:18
Wtedy ci trzej przebili się przez wojsko Filistynów i zaczerpnęli wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie. Zabrali ją i przynieśli do Dawida. Dawid jednak nie chciał jej pić, ale wylał ją na ofiarę dla PANA.
11:19
I powiedział: Niech PAN mnie strzeże od tego, abym miał to uczynić. Czy mam pić krew tych ludzi, którzy narażali swoje życie? Przynieśli bowiem wodę z narażeniem swego życia. I nie chciał jej pić. Tych dzieł dokonali ci trzej najdzielniejsi.
11:20
A Abiszaj, brat Joaba, stał na czele tych trzech. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich, i miał sławę wśród tych trzech.
11:21
Wśród tych trzech był on sławniejszy od pozostałych dwóch i był ich dowódcą. Nie dorównał jednak tamtym trzem.
11:22
Benajasz, syn Jehojady, syn walecznego męża z Kabseela, który dokonał wielu czynów, zabił dwóch wojowników z Moabu. On też zszedł do jamy i zabił lwa w śnieżnym dniu.
11:23
Zabił również Egipcjanina, człowieka o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin miał w ręku włócznię, grubą jak wał tkacki. On zaś zszedł do niego z kijem, wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go jego własną włócznią.
11:24
Tego dokonał Benajasz, syn Jehojady, i miał sławę wśród tych trzech dzielnych.
11:25
Wśród trzydziestu był on sławny, ale nie dorównał tamtym trzem. I Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej.
11:26
Dzielnymi wojownikami wojska byli: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem;
11:27
Szammot z Harodi, Cheles Pelonita;
11:28
Ira, syn Ikkesza, Tekoitczyk, Abiezer Anatotczyk;
11:29
Sibbekaj Chuszatyta, Ilaj Achochita;
11:30
Maharaj Netofatyta, Cheled, syn Baany, Netofatyta;
11:31
Itaj, syn Ribaja, z Gibea synów Beniamina, Benajasz Piratończyk;
11:32
Churaj z potoków Gaasz, Abiel Arbatczyk;
11:33
Azmawet Bacharumczyk, Eliachba Szaalbończyk;
11:34
Synowie Chaszema Gisończyka, Jonatan, syn Szagiego, Hararyta;
11:35
Achiam, syn Sakara, Hararyta, Elifal, syn Ura;
11:36
Chefer Mekeratyta, Achiasz Pelonita;
11:37
Chesro Karmelita, Naaraj, syn Ezbaja;
11:38
Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego;
11:39
Selek Ammonita, Nacharaj Berotczyk, giermek Joaba, syna Serui;
11:40
Ira Jitryta, Gareb Jitryta;
11:41
Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja;
11:42
Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, a wraz z nim trzydziestu;
11:43
Chanan, syn Maaki, Joszafat Mitnita;
11:44
Uziasz Aszteratczyk, Szama i Jejel, synowie Chotamy Aroerczyka;
11:45
Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha, Tizyta;
11:46
Eliel Machawita, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma Moabita;
11:47
Eliel, Obed i Jaasiel Mezobata.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kilka miejsc w Biblii porównuje Boże Słowo do "miodu" (Obj 10:9-10, Ez 3:1-3, Ps 19:10, Ps 119:103). Co ciekawe miód jest jedynym pokarmem który się nie psuje.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić