„Błogosławieństwo PANSKIE czyni bogatymi, ani się przyłączy do nich utrapienie.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Przysłów 10,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I Księga Kronik 1:1

O Przekładzie
1:1
Adam, Set, Enosz;
1:2
Kenan, Mahalaleel, Jered;
1:3
Henoch, Matuzalem, Lamech;
1:4
Noe, Sem, Cham i Jafet.
1:5
Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
1:6
A synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.
1:7
A synowie Jawana: Elisa i Tarszisz, Cytym i Dodanim.
1:8
Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
1:9
A synowie Kusza: Seba, Chaawila, Sabta, Rama i Sabteka. A synowie Ramy: Szeba i Dedan.
1:10
Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi.
1:11
Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;
1:12
Oraz Patrusyma, Kasluchima, od których wywodzą się Filistyni, i Kaftoryma.
1:13
Kanaan zaś spłodził Sidona, swego pierworodnego, i Cheta;
1:14
Jebusytę, Amorytę i Girgaszytę;
1:15
Chiwwitę, Arkitę i Sinitę;
1:16
Arwadytę, Semarytę i Chamatytę.
1:17
Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek.
1:18
Arpachszad spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.
1:19
Eberowi zaś urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została rozdzielona, a imię brata jego – Joktan.
1:20
Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha;
1:21
Hadorama, Uzala i Diklę;
1:22
Ebala, Abimaela i Szeba;
1:23
Ofira, Chawila i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.
1:24
Sem, Arpachszad, Szelach;
1:25
Eber, Peleg, Reu;
1:26
Serug, Nachor, Terach;
1:27
Abram, to jest Abraham.
1:28
Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.
1:29
A oto są ich rody: pierworodny Izmaela – Nebajot, następnie Kedar, Abdeel i Mibsam;
1:30
Miszma, Duma, Massa, Hadad i Tema;
1:31
Jetur, Nafisz i Kedma. Byli oni synami Izmaela.
1:32
A oto synowie Ketury, nałożnicy Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. A synowie Jokszana: Szeba i Dedan.
1:33
Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Oni wszyscy byli synami Ketury.
1:34
I Abraham spłodził Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.
1:35
A synowie Ezawa: Elifaz, Rehuel, Jeusz, Jalam i Korach.
1:36
Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
1:37
Synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
1:38
A synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
1:39
A synowie Lotana: Chori, Homam; a siostrą Lotana była Timna.
1:40
Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. A synowie Sibeona: Ajja i Ana.
1:41
Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran.
1:42
Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Diszana: Us i Aran.
1:43
To byli królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim zapanował król nad synami Izraela: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.
1:44
A gdy Bela umarł, królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.
1:45
A gdy Jobab umarł, królował w jego miejsce Chuszam z ziemi Temanitów.
1:46
A gdy Chuszam umarł, królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu Moabu. A jego miasto nazywało się Awit.
1:47
A gdy Hadad umarł, królował w jego miejsce Samla z Masreki.
1:48
A gdy Samla umarł, królował w jego miejsce Szaul z Rechobot nad Rzeką.
1:49
A gdy Szaul umarł, królował w jego miejsce Baalchanan, syn Akbora.
1:50
A gdy Baalchanan umarł, królował w jego miejsce Hadad. Jego miasto nazywało się Pai, a jego żona miała na imię Mehetabel, była to córka Matredy, córki Mezahaba.
1:51
I Hadad umarł. A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alia, książę Jetet;
1:52
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon;
1:53
Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar;
1:54
Książę Magdiel, książę Iram. Oni byli książętami Edomu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan.
Jer 1:8

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest około 34 fałszywych bogów wymienionych w Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić