„Tylko, oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Koheleta 7,29

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 27:11

27:1
A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić.
27:2
Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika ⟨Poncjusza⟩ Piłata.
27:3
Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym
27:4
i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa.
27:5
Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.
27:6
Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew.
27:7
Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców.
27:8
Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi.
27:9
Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela.
27:10
I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał.
27:11
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem.
27:12
A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał.
27:13
Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?
27:14
On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
27:15
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli.
27:16
Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz.
27:17
Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?
27:18
Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali.
27:19
A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu.
27:20
Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.
27:21
Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza.
27:22
Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim!
27:23
Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim!
27:24
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.
27:25
A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
27:26
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
27:27
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę.
27:28
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny.
27:29
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski!
27:30
Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
27:31
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
27:32
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
27:33
Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki,
27:34
dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.
27:35
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.
27:36
I siedząc, tam Go pilnowali.
27:37
A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król Żydowski.
27:38
Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
27:39
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami,
27:40
mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!
27:41
Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali:
27:42
Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego.
27:43
Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym".
27:44
Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
27:45
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.
27:46
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
27:47
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła.
27:48
Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić.
27:49
Lecz inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić.
27:50
A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
27:51
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.
27:52
Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.
27:53
I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
27:54
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
27:55
Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
27:56
Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
27:57
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
27:58
On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.
27:59
Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno
27:60
i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
27:61
Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.
27:62
Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata
27:63
i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: "Po trzech dniach powstanę".
27:64
Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: "Powstał z martwych". I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.
27:65
Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie.
27:66
Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Opuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodom; te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył.
Iz 17:2

W Chrystusie

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Efez 1:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł w Liście do Filipian użył słowa "radość" więcej niż w jakimkolwiek innym napisanym przez siebie liście. List ten pisany był w czasie pobytu Pawła w więzieniu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić