„A do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siedź po mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół, jako podnóżek Twoich nóg?”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 1,13

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 24:26

24:1
Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.
24:2
Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
24:3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?
24:4
Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
24:5
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.
24:6
Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
24:7
Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.
24:8
Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
24:9
Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
24:10
Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
24:11
Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;
24:12
a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
24:13
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
24:14
A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
24:15
Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie -
24:16
wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!
24:17
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.
24:18
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
24:19
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!
24:20
A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
24:21
Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.
24:22
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
24:23
Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie!
24:24
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
24:25
Oto wam przepowiedziałem.
24:26
Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie!
24:27
Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
24:28
Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
24:29
Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
24:30
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
24:31
Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
24:32
A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
24:33
Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
24:34
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
24:36
Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.
24:37
A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
24:38
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
24:39
i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
24:40
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
24:41
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
24:42
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
24:43
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
24:44
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
24:45
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?
24:46
Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.
24:47
Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
24:48
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga",
24:49
i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,
24:50
to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
24:51
Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sędziowie i starsi przywódcy w Starym Testamencie często rozsądzali i decydowali o ważnych sprawach w bramie miasta - V Mojż 16:18, II Sam 15:1-6, Rut 4:1-12, V Mojż 21:18-21, V Mojż 25:7-10
Starsi w bramie miasta © Dan City Gate. Illustrated by Balage Balogh.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!
Ps 42:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić