„proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,10

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 13:1

13:1
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
13:2
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.
13:3
I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.
13:4
A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.
13:5
Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka.
13:6
Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.
13:7
Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.
13:8
Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
13:9
Kto ma uszy, niechaj słucha!.
13:10
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?
13:11
On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.
13:12
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.
13:13
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją.
13:14
Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
13:15
Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
13:16
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.
13:17
Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
13:18
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy!
13:19
Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
13:20
Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje;
13:21
ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
13:22
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
13:23
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
13:24
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.
13:25
Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
13:26
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
13:27
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?"
13:28
Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?"
13:29
A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
13:30
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza".
13:31
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.
13:32
Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach.
13:33
Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.
13:34
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
13:35
Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
13:36
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!
13:37
On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
13:38
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.
13:39
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
13:40
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.
13:41
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
13:42
i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13:43
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!
13:44
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
13:45
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.
13:46
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
13:47
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
13:48
Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
13:49
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych
13:50
i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13:51
Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest.
13:52
A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
13:53
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
13:54
Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda?
13:55
Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?
13:56
Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?
13:57
I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony.
13:58
I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
II Król 6:16

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jeśli człowiek lub nawet zwierzę dotknęło góry Boga (Góry Synaj) musiało zostać ukamienowane lub zabite strzałami z łuku (II Mojż 19:12-13, Hebr 12:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić