„Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.”

Biblia Warszawska: Księga Abdiasza 1,2

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 3:1

3:1
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
3:2
za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
3:3
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,
3:4
jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona,
3:5
każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
3:6
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
3:7
Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
3:8
Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
3:9
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
3:10
Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
3:11
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.
3:12
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić?
3:13
On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono.
3:14
Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
3:15
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
3:16
on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
3:17
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
3:18
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
3:19
Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił,
3:20
dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu.
3:21
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo
3:22
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
3:23
Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
3:24
syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
3:25
syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
3:26
syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
3:27
syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
3:28
syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
3:29
syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
3:30
syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,
3:31
syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
3:32
syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
3:33
syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
3:34
syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
3:35
syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,
3:36
syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
3:37
syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,
3:38
syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Paweł wysyłał Tychikusa którego nazywał "ukochanym bratem i wiernym sługą" na różne misję 5 razy (Dz 20:4, Efez 6:21, Kol 4:7, II Tym 4:12, Tyt 3:12).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Ps 16:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić