„Będziecie też nienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego Imienia.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 21,17

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 Księga Kronik 7:19

7:1
Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej.
7:2
Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
7:3
Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów.
7:4
Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów.
7:5
A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach.
7:6
[Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.
7:7
Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech.
7:8
Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera.
7:9
Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu.
7:10
Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
7:11
Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnę.
7:12
Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.
7:13
Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy.
7:14
Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada.
7:15
Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki.
7:16
Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem.
7:17
Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa.
7:18
Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.
7:19
Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
7:20
Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat,
7:21
synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada.
7:22
Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć.
7:23
Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu.
7:24
Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz Uzzen-Szeera.
7:25
Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan,
7:26
synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama,
7:27
synem jego Nun, synem jego Jozue.
7:28
Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych.
7:29
W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.
7:30
Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.
7:31
Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita.
7:32
Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.
7:33
Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta.
7:34
Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram.
7:35
Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.
7:36
Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra;
7:37
Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.
7:38
Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara.
7:39
Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.
7:40
Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć tysięcy wojska zdolnego do walki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Damaszek wymienione jest w Biblii 60 razy (pierwszy raz w I Mojż 14:15), to najstarsze miasto zamieszkane bez przerwy na świecie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić