„Pozdrów Pryskę, Akwilę i dom Onezyfora.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 4,19

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 Księga Kronik 6:28

6:1
Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat, Merari.
6:2
Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei.
6:3
Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
6:4
Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto są rody Lewiego według ich ojców:
6:5
Gerszoma: syn jego Libni, syn jego Jachat, syn jego Zimma,
6:6
syn jego Joach, syn jego Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj.
6:7
Synowie Kehata: syn jego Amminadab, syn jego Korach, syn jego Assir,
6:8
syn jego Elkana, syn jego Ebiasaf, syn jego Assir,
6:9
syn jego Tachat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz, syn jego Saul.
6:10
Synowie Elkany: Amasaj i Achimot.
6:11
Syn jego Elkana, syn jego Sofaj, syn jego Nachat,
6:12
syn jego Eliab, syn jego Jerocham, syn jego Elkana.
6:13
Synowie Samuela: pierworodny Joel i drugi Abiasz.
6:14
Synowie Merariego: syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Szimei, syn jego Uzza,
6:15
syn jego Szimea, syn jego Chaggiasz, syn jego Asajasz.
6:16
Tych ustanowił Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym, odkąd spoczęła tam arka.
6:17
I byli na służbie śpiewaczej przed przybytkiem Namiotu Spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Pańskiego w Jerozolimie. Stawali zaś zgodnie z ustalonym porządkiem ich służby.
6:18
Ci więc stawali wraz z synami swoimi: spośród synów Kehata: Heman, śpiewak, syn Joela, syna Samuela,
6:19
syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,
6:20
syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja,
6:21
syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza,
6:22
syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha,
6:23
syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
6:24
Brat jego, Asaf, stał po jego prawej stronie: Asaf, syn Berekiasza, syna Szimei,
6:25
syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza,
6:26
syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza,
6:27
syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego,
6:28
syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
6:29
Synowie Merariego, ich bracia, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka,
6:30
syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza,
6:31
syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera,
6:32
syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
6:33
Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszelkich usług w przybytku domu Bożego.
6:34
Aaron zaś i jego synowie zamieniali w dym ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, zgodnie z całą posługą w Miejscu Najświętszym i aby dokonywać przebłagania za Izraela, według tego wszystkiego, co nakazał sługa Boży, Mojżesz.
6:35
Oto są synowie Aarona: synem jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abiszua,
6:36
synem jego Bukki, synem jego Uzzi, synem jego Zerachiasz,
6:37
synem jego Merajot, synem jego Amariasz, synem jego Achitub,
6:38
synem jego Sadok, synem jego Achimaas.
6:39
A oto miejsce ich zamieszkania, według ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona, z rodu Kehata - taki bowiem dział wyznaczono im przez losowanie -
6:40
dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami.
6:41
Pola zaś miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego.
6:42
Synom Aarona dano także miasta ucieczki: Hebron i Libnę wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami,
6:43
Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
6:44
Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
6:45
Od pokolenia Beniamina: Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami; wszystkich miast trzynaście według ich rodzin.
6:46
Pozostałym synom Kehata, spośród rodzin tegoż pokolenia, przypadło losem miast dziesięć od pokolenia, to jest od połowy Manassesa.
6:47
Synom Gerszoma, według ich rodzin, od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie: trzynaście miast.
6:48
Synom Merariego według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona: dwanaście miast.
6:49
Izraelici dali lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami.
6:50
Dali oni losem z ziem należących do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona.
6:51
Niektóre rodziny synów Kehata miały miasta wylosowane od pokolenia Efraima.
6:52
Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami,
6:53
Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami,
6:54
Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
6:55
A od połowy pokolenia Manassesa - dla pozostałych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami.
6:56
Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami.
6:57
Od pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,
6:58
Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami.
6:59
Od pokolenia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami,
6:60
Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami.
6:61
Od pokolenia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.
6:62
Pozostałym synom Merariego od pokolenia Zabulona: Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami.
6:63
A za Jordanem, koło Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena: Beser w pustyni z jego pastwiskami, Jahsę z jej pastwiskami,
6:64
Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami.
6:65
Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami,
6:66
Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Egipcjanie pogardzali zawodem pasterza (I Mojż 46,34).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić