„Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie; ale Maria siedziała w domu.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Jana 11,20

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 Księga Kronik 11:22

11:1
Wtedy zgromadzili się wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli: Oto myśmy kości twoje i ciało.
11:2
Nawet już przedtem, gdy Saul był królem, tyś wyprowadzał i przyprowadzał Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem mojego ludu - Izraela".
11:3
Wszyscy więc starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze wobec Pana. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem Pańskim, przekazanym przez Samuela.
11:4
I wyruszył Dawid z całym Izraelem na Jerozolimę, zwaną Jebus; mieszkańcami tamtejszego kraju byli Jebusyci.
11:5
I rzekli mieszkańcy Jebus do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.
11:6
I powiedział Dawid: Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem. Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem.
11:7
Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją Miastem Dawidowym.
11:8
Zbudował potem miasto dokoła, tak Millo, jak i otoczenie, Joab zaś odnowił resztę miasta.
11:9
Dawid stawał się coraz potężniejszym, bo Pan Zastępów był z nim.
11:10
Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali się potężni pod jego panowaniem, a którzy wraz z całym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze słowem Pańskim o Izraelu.
11:11
Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trzydziestu. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu.
11:12
Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów.
11:13
Był on z Dawidem w Pas-Dammim i tam zebrali się Filistyni do walki. A była tam działka pola pełna jęczmienia. Kiedy zaś wojsko uciekło przed Filistynami,
11:14
on pozostał na środku działki, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo.
11:15
Trzej spośród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim.
11:16
Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wówczas w Betlejem.
11:17
Dawid poczuł pragnienie i rzekł: Kto mi da napić się wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem?
11:18
Przedarli się więc ci trzej przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody z cysterny, która jest przy bramie w Betlejem. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. Dawid jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją w ofierze dla Pana.
11:19
I rzekł: Niechaj mnie Bóg strzeże od uczynienia tej rzeczy! Czyż mam pić krew tych ludzi wraz z ich życiem? Wszak przynieśli ją z narażeniem swego życia. I nie chciał jej pić. To uczynili ci trzej bohaterowie.
11:20
Abiszaj, brat Joaba, był dowódcą trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu.
11:21
Spośród trzydziestu był on podwójnie poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównał owym trzem.
11:22
Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca.
11:23
Zabił on także Egipcjanina, o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę [grubą] jak wał tkacki, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go własną jego dzidą.
11:24
Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał sławę wśród trzydziestu bohaterów.
11:25
Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównał owym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej.
11:26
Bohaterowie waleczni: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem,
11:27
Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
11:28
Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot,
11:29
Sibbekaj Chuszyta, Ilaj Achochita,
11:30
Maheraj z Netofy, Cheled, syn Baany z Netofy,
11:31
Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Pireatonu,
11:32
Churaj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby,
11:33
Azmawet z Bachurim, Eliachba z Szaalbonu,
11:34
⟨Bene-⟩ Chaszem z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu,
11:35
Achiam, syn Sakara z Hararu, Elifelet, syn Ura,
11:36
Chefer z Mekery, Achiasz z Pelonu,
11:37
Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
11:38
Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego,
11:39
Selek z Ammonu, Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui,
11:40
Ira z Jattiru, Gareb z Jattiru,
11:41
Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja,
11:42
Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, odpowiedzialny za trzydziestu;
11:43
Chanan, syn Maaki, Jozafat Mitnita,
11:44
Ozjasz z Asztarot, Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru,
11:45
Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha z Tis,
11:46
Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma z Moabu,
11:47
Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson użył szczęki osła aby zabić przy jej pomocy 1000 mężczyzn (Sdz 15:15).
Samson używa szczęki

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.
Ps 100:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić