„Ale niech tak będzie; jam ci was nie obciążył, aleć będąc chytrym, zdradom was pojmał.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 12,16

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 Księga Kronik 1:1

1:1
Adam, Set, Enosz,
1:2
Kenan, Mahalaleel, Jered,
1:3
Henoch, Metuszelach, Lamek,
1:4
Noe, Sem, Cham i Jafet.
1:5
Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
1:6
Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
1:7
Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
1:8
Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
1:9
Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.
1:10
Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
1:11
Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
1:12
Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.
1:13
Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,
1:14
oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,
1:15
Chiwwity, Arkity, Synity,
1:16
Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.
1:17
Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.
1:18
Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.
1:19
Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.
1:20
Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
1:21
Hadorama, Uzala, Dikli,
1:22
Ebala, Abimaela, Saby,
1:23
Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.
1:24
Sem, Arpachszad, Szelach,
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nachor, Terach,
1:27
Abram, to jest Abraham.
1:28
Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.
1:29
Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,
1:30
Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
1:31
Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.
1:32
Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.
1:33
Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.
1:34
Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.
1:35
Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.
1:36
Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
1:37
Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
1:38
Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
1:39
Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.
1:40
Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.
1:41
Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
1:42
Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.
1:43
Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.
1:44
I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.
1:45
Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.
1:46
Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.
1:47
Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.
1:48
Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaul z Rechobot Nadrzecznego.
1:49
Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.
1:50
Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.
1:51
Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,
1:52
naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,
1:53
naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Cztery grupy po czterech żołnierzy (razem 16 żołnierzy) było przydzielonych do pilnowania Piotra w więzieniu (Dz 12:4). Był on także zakuty w łańcuchy pomiędzy dwoma żołnierzami (Dz 12:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
Iz 42:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić