„Już dawno nadano nazwę temu, co się dzieje, i postanowiono, czym człowiek będzie. Nie może on spierać się z tym, który jest od niego mocniejszy.”

Biblia Warszawska: Księga Kaznodziei Salomona 6,10

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Kolosan 1:24

1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat, 2Do świętych i wiernych[1] braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. 3Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was, 4Bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości do wszystkich świętych[2], 5Z powodu nadziei, która jest odłożona[3] dla was w niebie, o której wcześniej słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, 6Która dotarła[4] do was, jak i na cały świat i wydaje owoc[5], tak jak i wśród[6] was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i dogłębnie poznaliście[7] łaskę Boga w prawdzie. 7Tak jak i nauczyliście się jej od Epafrasa, umiłowanego współniewolnika[8] naszego, który jest wiernym dla was sługą[9] Chrystusa, 8Który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu. 9Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu[10], 10Abyście chodzili w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając[11] w dogłębnym poznaniu[12] Boga. 11Z całą mocą będąc wzmacniani zgodnie z potęgą[13] Jego chwały, w[14] całej wytrwałości i cierpliwości z radością. 12Dziękując[15] Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, 13Który nas wyrwał[16] z władzy ciemności i przeniósł[17] do Królestwa Syna swojego umiłowanego. 14W Nim mamy odkupienie[18] przez Jego krew, odpuszczenie[19] grzechów, 15On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. 16Gdyż w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy to panowania, czy to przywódcy[20], czy to władze[21], wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. 17A On jest przed wszystkimi[22] i wszystko w Nim razem zaistniało. 18On też jest głową ciała, Kościoła[23], On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy; 19Gdyż Bóg miał upodobanie[24], aby w Nim zamieszkała cała pełnia, 20I przez Niego ponownie pojednać[25] ze sobą[26] wszystko, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; poprzez Niego, to co na ziemi, i to co w niebiosach. 21I was, niegdyś będących obcymi i wrogami w myśleniu na skutek złych czynów, teraz jednak ponownie[27] pojednał, 22W ciele[28] przez śmierć ciała[29] Jego, aby was postawić przy Nim jako świętych i niewinnych, i nienagannych[30] przed swoim obliczem[31]. 23Jeśli[32] rzeczywiście trwacie w wierze będąc ugruntowani i mocni, i nieporuszeni z powodu nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona[33] całemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. 24Raduję się teraz w moich cierpieniach za was i dopełniam w swoim ciele[34] niedostatki ucisków Chrystusa, za ciało[35] Jego, którym jest Kościół; 25Którego stałem się sługą według zarządzenia Boga, które zostało mi dane, aby wobec was[36] wypełnić Słowo Boże, 26Tajemnicę, która ukryta jest od wieków i pokoleń, teraz natomiast, została ukazana[37] Jego świętym, 27Im to Bóg zechciał oznajmić[38], jakie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. 28Jego my głosimy, napominając[39] każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy Nim każdego człowieka jako doskonałego[40] w Chrystusie Jezusie; 29Nad tym też się trudzę, walcząc zgodnie[41] z Jego skutecznym działaniem[42], działającym[43] we mnie z mocą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Maria Magdalena została uwolniona od 7 złych duchów (Łuk 8:2).
Maria MagdalenaAlexander Ivanov - Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić