„Czyli ja sam i Barnabasz nie mamy wolności tego czynić?”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 9,6

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 1:16

1Zwój o pochodzeniu[1] Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2Abraham spłodził[2] Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci. 3A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama. 4A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona. 5A Salmon spłodził z Rahab Booza, a Booz spłodził z Ruty Obeda, a Obed spłodził Jessego. 6A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza. 7A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Asę. 8A Asa spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza. 9Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza. 10Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Josjasza. 11A Josjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie[3] przesiedlenia[4] do Babilonu. 12A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela. 13A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora. 14Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda. 15A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba. 16Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której został zrodzony Jezus, zwany Mesjaszem[5]. 17Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida – pokoleń czternaście; a od Dawida aż do przesiedlenia[6] do Babilonu – pokoleń czternaście; a od przesiedlenia do Babilonu aż do Mesjasza – pokoleń czternaście. 18A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła[7] Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem[8], że była[9] w ciąży[10] z Ducha Świętego. 19Józef natomiast, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić[11]. 20A gdy on to rozważył[12], oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się przyjąć Marii, swojej żony. To bowiem, co w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego. 21Urodzi więc syna i nazwiesz Go imieniem Jezus[13]; bo On zbawi[14] swój lud od jego grzechów. 22A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez Pana poprzez proroka, mówiącego: 23Oto dziewica[15] będzie w ciąży[16] i urodzi syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel, co jest tłumaczone: Bóg z nami. 24A gdy Józef obudził[17] się ze snu, uczynił jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął[18] swoją żonę, 25I nie współżył[19] z nią, aż urodziła swojego pierworodnego syna i nazwał Go imieniem Jezus.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Efez 6:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalm 72 (Ps 72:6) wspomina trawę która została skoszona.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić