„Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Malachiasza 2,10

Biblia Przekład Toruński
Księga: Dzieje Apostolskie 13:26

O Przekładzie
13:1
A byli w Antiochii, w zborze, który tam był, pewni prorocy i nauczyciele jak[1]: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który był też[1] wychowany z Herodem tetrarchą[2], i Saul.
Przypisy
 • [1]
  Greckie: te - jak i, także.
 • [2]
  To jest zarządca 1/4 kraju pod władzą Rzymu.
13:2
A gdy oni pełnili służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: Odłączcie mi więc[3] Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.
Przypisy
 • [3]
  Greckie: de - niezwłocznie, właśnie, na pewno, prawdziwie.
13:3
Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy, włożyli na nich ręce i uwolnili[4] ich do tego dzieła.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: apolyo - odprawić, dłużej nie zatrzymywać, wysłać.
13:4
Oni więc, istotnie[5] będąc wysłani przez Ducha Świętego, przyszli do Seleucji, stamtąd też[6] odpłynęli na Cypr.
Przypisy
 • [5]
  Greckie: men - part. wzmac. - prawdziwie, istotnie.
 • [6]
  Greckie: te - jak i, także.
13:5
I gdy stanęli w Salaminie, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich, a mieli ze sobą i Jana jako pomocnika[7].
Przypisy
13:6
A gdy przeszli wyspę aż do Pafos, znaleźli pewnego maga[8], fałszywego proroka, Żyda, o imieniu Bar-Jezus,
Przypisy
 • [8]
  To jest mędrzec perski, nauczyciel zajmujący się astrologią.
13:7
Który był przy prokonsulu[9] Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten wezwał do siebie Barnabę i Saula, pragnąc usłyszeć Słowo Boże.
Przypisy
 • [9]
  To jest rzymskim namiestniku prowincji konsularnej.
13:8
Ale przeciwstawiał się im Elymas, mag – tak bowiem jest tłumaczone jego imię – starając[10] się odwrócić prokonsula od wiary.
Przypisy
 • [10]
  Lub: szukając (sposobu), dążąc.
13:9
A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, gdy spojrzał na niego uważnie[11],
Przypisy
 • [11]
  Lub: utkwić wzrok, wpatrywać się.
13:10
Powiedział: O pełen wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu diabła, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać[12] prostych dróg Pana?
Przypisy
 • [12]
  Lub: przekręcać, psuć.
13:11
A oto teraz ręka Pana na tobie, będziesz ślepy i do pewnego czasu nie będziesz widział słońca. I natychmiast spadły na niego mrok i ciemność, a krążąc dookoła, szukał, by ktoś poprowadził go za rękę.
13:12
Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony[13] z powodu nauki Pana.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: ekplesso - walnąć, wypędzić ciosem, stąd potocz. - być oszołomionym, przerażonym, zdumionym.
13:13
A po wypłynięciu z Pafos, Paweł i ci, którzy byli przy nim, przybyli do Perge w Pamfilii. A Jan odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.
13:14
Oni zatem, po przejściu przez Perge, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, i gdy weszli do synagogi w dzień sabatu, usiedli.
13:15
A po odczytaniu Prawa i Proroków, posłali do nich przełożeni synagogi, mówiąc: Mężowie bracia! Jeśli jest w was słowo zachęty[14] do ludu, mówcie.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: paraklesis - zachęta, pociecha, pomoc, obrona.
13:16
A Paweł powstał[15] i skinął ręką i powiedział: Mężowie Izraelici, i wy bojący[16] się Boga, posłuchajcie!
Przypisy
 • [15]
  Podczas przemawiania Rzymianie stali, a Żydzi siedzieli.
 • [16]
  Greckie określenie hebrajskiego ger toszaw - nieobrzezani a wierzący w monoteizm poganie zachowujący prawa Noachidów - Dz 15,29.
13:17
Bóg ludu tego, Izraela, wybrał sobie naszych ojców i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził ich z niej z podniesionym ramieniem.
13:18
I przez blisko czterdzieści lat znosił ich sposób życia na pustyni.
13:19
A gdy zniszczył siedem narodów w ziemi Kanaan, rozdzielił[17] im ich ziemię przez losowanie.
Przypisy
 • [17]
  Lub: dał im w dziedzictwo ich ziemię.
13:20
I potem przez blisko czterysta pięćdziesiąt lat dawał im sędziów, aż do proroka Samuela.
13:21
Wtedy zażądali króla i dał im Bóg na czterdzieści lat Saula, syna Kisza, mężczyznę z pokolenia Beniamina.
13:22
A gdy go odsunął, wzbudził im na króla Dawida, o którym też zaświadczył, gdy powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mojego serca, który wypełni całą[18] moją wolę.
Przypisy
 • [18]
  Lub: wszelką.
13:23
Z jego to potomstwa[19], zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa,
Przypisy
 • [19]
  Lub: nasienia.
13:24
Przed Jego przyjściem[20], Jan wcześniej głosił chrzest[21] upamiętania[22] całemu ludowi Izraela,
Przypisy
 • [20]
  Dosłownie: przed wejściem Jego oblicza.
 • [21]
  Greckie: baptidzo - zanurzać, zamaczać, wielokrotnie w celu farbowania - stąd też przesiąknąć.
 • [22]
  Greckie: metanoia - zmiana umysłu, myślenia, odwrócenie się, zastanawianie się po fakcie.
13:25
A gdy Jan wypełniał już swój bieg życia, powiedział: Za kogo mnie uważacie? To nie ja jestem Nim, ale oto przychodzi po mnie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemienia sandału u Jego stóp.
13:26
Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci, którzy między wami boją[23] się Boga! Do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu.
Przypisy
 • [23]
  Greckie określenie hebrajskiego ger toszaw - nieobrzezani a wierzący w monoteizm poganie zachowujący prawa Noachidów - Dz 15,29.
13:27
Bowiem ci, którzy mieszkają w Jerozolimie i ich przełożeni nie poznali Go, a przez osądzenie wypełnili słowa[24] Proroków, które w każdy sabat są odczytywane;
Przypisy
 • [24]
  Dosłownie: głosy
13:28
Choć nie znaleźli w Nim żadnego powodu uzasadniającego wyrok śmierci, domagali się od Piłata, aby został zabity.
13:29
A gdy wykonali wszystko, co o Nim jest napisane, zdjęli Go z drzewa i złożyli do grobowca.
13:30
Bóg jednak wzbudził Go z martwych.
13:31
On też ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Galilei razem z Nim weszli do Jerozolimy, ci są Jego świadkami wobec ludu.
13:32
I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej[25] ojcom, że tę Bóg wypełnił ich dzieciom, wzbudzając Jezusa,
Przypisy
 • [25]
  Dosłownie: która stała się.
13:33
Jak też w Psalmie drugim jest napisane: Ty jesteś moim Synem, Ja dzisiaj ciebie zrodziłem.
13:34
A że Go wzbudził z martwych, aby już więcej nie miał wrócić do zepsucia, powiedział tak: Dam wam święte obietnice Dawida – godne zaufania.
13:35
Dlatego i na innym miejscu mówi: Nie dasz swojemu Świętemu zobaczyć[26] zepsucia[27].
Przypisy
 • [26]
  Greckie: eido - dostrzegać, widzieć, badać, znać, doświadczyć.
 • [27]
  Greckie: diafthora - skażenie, zepsucie.
13:36
Dawid bowiem prawdziwie usłużył swojemu pokoleniu, zgodnie z wolą Boga zasnął[28] i został przyłączony do swoich ojców, i widział zepsucie;
Przypisy
 • [28]
  Dosłownie: został uśpiony
13:37
Lecz Ten, którego Bóg wzbudził, nie zobaczył[29] zepsucia.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: eido - dostrzegać, widzieć, badać, znać, doświadczyć.
13:38
Niech więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez Niego[30] jest wam głoszone odpuszczenie[31] grzechów,
Przypisy
 • [30]
  Dosłownie: Tego.
 • [31]
  Lub: uwolnienie, wyzwolenie.
13:39
I to od wszystkich, co do których nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych przez Prawo Mojżesza. W Nim, każdy wierzący[32] zostaje uznany za sprawiedliwego.
Przypisy
 • [32]
  Wierzący - czas teraź. ciągły str. czynna.
13:40
Uważajcie więc, aby nie przyszło na was to, co zostało powiedziane u Proroków:
13:41
Zobaczcie, szydercy, zdziwcie się i zgińcie; gdyż Ja czynię za waszych dni dzieło, w które nie uwierzycie, jeśli ktoś będzie wam je opowiadał[33].
Przypisy
 • [33]
  Lub: opowiadał szczegółowo, w pełni.
13:42
A gdy oni wychodzili z synagogi żydowskiej, prosili ich poganie, aby też i w następny sabat mówili do nich te słowa.
13:43
A gdy zgromadzenie zostało rozwiązane, poszło wielu Żydów i pobożnych prozelitów[34] za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi, i przekonywali ich, aby trwali w łasce Bożej.
Przypisy
 • [34]
  To jest poganie wyznający judaizm - „prozelici bramy” - hebrajskie ger ha-szaar - całkowicie podlegający Prawu Mojż. po dokonaniu obrzezania - mężczyźni a kobiety kąpieli rytualnej w obecności trzech świadków - porównaj werset 16 przypis [16] i Dz 2,11; Dz 6,5; Dz 13,43; Dz 17,4; Dz 17,17.
13:44
A w następny sabat niemal całe miasto zgromadziło się, aby usłyszeć Słowo Boga.
13:45
A Żydzi, widząc tłumy, zostali napełnieni zazdrością, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł, mówiąc i bluźniąc przeciwko temu.
13:46
A Paweł i Barnaba śmiało przemawiali, mówiąc: Konieczne było, wam najpierw opowiedzieć Słowo Boga; ale ponieważ je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, oto zwracamy się do pogan.
13:47
Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem[35] Cię światłem dla pogan, abyś był niosącym zbawienie[36] aż po krańce ziemi.
Przypisy
 • [35]
  Greckie: tithemi - ustanowić, wyznaczyć, wykonać.
 • [36]
  Dosłownie: dla zbawienia.
13:48
A słysząc to poganie, radowali się i oddali chwałę Słowu Pana, i uwierzyli, ilu ich było przeznaczonych[37] do życia wiecznego.
Przypisy
 • [37]
  Greckie: tasso - ustawić w szyku, wyznaczyć do, uznać, mianować.
13:49
A Słowo Pana było roznoszone po całej krainie.
13:50
A Żydzi podburzyli pobożne[38] i dostojne kobiety oraz znaczących obywateli miasta, i wzbudzili prześladowanie przeciwko Pawłowi i Barnabie, i wyrzucili ich ze swoich granic.
Przypisy
13:51
Oni natomiast, strząsnęli na nich proch ze swoich stóp i przybyli do Ikonium.
13:52
A uczniowie byli wypełniani[39] radością i Duchem Świętym.
Przypisy
 • [39]
  Czas przeszły niedokonany

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Siedmioro ludzi popełniło w Biblii samobójstwo: Zimri: (I Król 16:18), Judasz: (Mat 27:,3-5), Abimelech: (Sdz 9:53-54), Achitofel: (II Sam 17:23), Samson: (Sdz 16:25-30), Saul: (I Sam 31:4-5, I Kron 10:4-5), Człowiek który nosił zbroję Saula: (I Sam 31:5, I Kron 10:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić