„Gdy Bóg wieje, zsiada się lód i zasię szeroko się rozlewają wody.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Hioba 37,10

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List Piotra 1:22

1Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych[1] po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, 2Wybranych[2] zgodnie z uprzednią wiedzą[3] Boga Ojca w uświęceniu Ducha, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnaża. 3Błogosławiony[4] niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia, odrodził[5] nas ku nadziei żywej przez wzbudzenie[6] Jezusa Chrystusa z martwych, 4Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego[7], które jest zachowane w niebiosach dla was, 5Którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku[8] zbawieniu, gotowemu by zostać objawionym[9] w ostatecznym czasie. 6Weselicie się z tego[10], mimo że teraz jesteście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi[11] próbami[12], 7Aby doświadczenie[13] waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, a które przez ogień jest próbowane[14], zostało znalezione dla uznania, czci i chwały w[15] objawieniu Jezusa Chrystusa, 8Którego, choć nie widzieliście, miłujecie; w którego, teraz nie widząc, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną[16] i pełną chwały[17]. 9Przyjmując[18] cel wiary waszej, zbawienie dusz. 10Tego to zbawienia poszukiwali i pilnie badali[19] je prorocy, którzy prorokowali o niesionej dla was łasce. 11Wypatrując[20], na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa[21], zapowiadający[22] nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę[23]; 12Którym zostało objawione[24], że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba – sprawy, w które pragną wejrzeć[25] aniołowie. 13Dlatego gdy przepasaliście[26] sobie biodra waszego umysłu, trzeźwymi będąc, całkowicie[27] złóżcie nadzieję w łasce, która jest wam niesiona w objawieniu[28] Jezusa Chrystusa. 14Jako posłuszne dzieci, nie dostosowujcie[29] się do wcześniejszych pożądliwości[30] z czasów waszej niewiedzy[31], 15Ale z powodu[32] Świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym; 16Bo napisano: Stańcie się święci[33], bo Ja jestem Święty. 17A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie[34]. 18Wiedząc, że nie zniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego[35] postępowania[36], przekazanego przez ojców, 19Ale drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego[37] i nieskalanego, 20Przeznaczonego[38] wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych, 21Którzy dzięki Niemu[39] jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę, tak aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. 22Skoro oczyściliście[40] dusze wasze w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha, dla[41] nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco[42], 23Odrodzeni[43] będąc, nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo żywego[44] Boga, które trwa na wieki. 24Dlatego że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł; 25Ale Słowo[45] Pana trwa na wieki. A tym Słowem jest to, co zostało ogłoszone wam[46] w Ewangelii.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najlepszy przyjaciel Dawida, Jonatan (syn Saula) miał syna który nazywał się Mefiboszet. Był on znany także jako Meribbaal (I Kron 8:34, I Kron 9:40). Wspomniany człowiek podczas upadku uszkodził nogi i został kaleką w wieku 5 lat. Wydarzyło się to podczas ucieczki z jego niańką - II Sam 4:4.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
I Jan 4:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić