„Mostkami i prawymi łopatkami Aaron wykonał gest kołysania przed Panem, tak jak nakazał Pan.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Kapłańska 9,21

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 46:26

46:1
I Israel wyruszył ze wszystkim co miał oraz przybyli do Beer-Szeby, więc złożył ofiary Bogu swojego ojca Ic'haka.
46:2
A w widzeniach tej nocy Bóg powiedział do Israela, wołając: Jakóbie, Jakóbie! Zatem rzekł: Oto jestem.
46:3
Więc powiedział: Jam jest Bóg, Bóg twojego ojca; nie obawiaj się zejść do Micraim, gdyż tam uczynię cię wielkim narodem.
46:4
Ja zejdę z tobą do Micraim i Ja cię też wyprowadzę, a Josef położy swą rękę na twoje oczy.
46:5
Zatem Jakób ruszył z Beer-Szeby. Synowie Israela powieźli swojego ojca Jakóba, swoje dzieci i swoje żony na wozach, które posłał faraon, aby go przewieziono.
46:6
Zabrali też swoje bydło i swój dobytek, który nabyli w ziemi Kanaan oraz przybyli do Micraimu; Jakób, a z nim całe jego potomstwo.
46:7
Jakób sprowadził ze sobą do Micraim swoich synów i swoich wnuków, swe córki, swoje wnuczki i całe swoje potomstwo.
46:8
A oto imiona synów Israela przybyłych do Micraim: Jakób oraz jego synowie: pierworodny Jakóba - Reuben.
46:9
Także synowie Reubena: Chanoch, Fallu, Checron i Charmi.
46:10
Także synowie Szymeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar i syn Kanaanejki - Szaul.
46:11
Także synowie Lewiego: Gerszon, Kehath i Merari.
46:12
Także synowie Jehudy: Er, Onan, Szela, Perec i Zerach; ale Er oraz Onan umarli w ziemi kanaanejskiej. A synami Pereca byli: Checron oraz Chamul.
46:13
Także synowie Issachara: Thola, Fuwa, Job i Szymron.
46:14
Także synowie Zebuluna: Sered, Elon i Jachleel.
46:15
Oto potomkowie Lei, których urodziła Jakóbowi w Paddan-Aram, wraz z jego córką Diną. Wszystkich dusz jego synów i córek było trzydzieści trzy.
46:16
Także synowie Gada: Cyfjon, Chaggi, Szuny, Ecbon, Eri, Arodi i Areli.
46:17
Także synowie Aszera: Imna, Iszfa[1], Iszfi, Berya oraz ich siostra Serach; a synowie Beryi to: Chaber i Malkiel.
Przypisy
  • [1]
    Jesua.
46:18
Oto potomkowie Zylpy, którą Laban dał swojej córce Lei, a urodziła ich Jakóbowi - to jest szesnaście dusz.
46:19
Także synowie żony Jakóba - Racheli: Josef i Binjamin.
46:20
Zaś Josefowi urodzili się w ziemi Micraim synowie, których mu powiła Osnatha, córka Poti-Fery, kapłana Onu: Menasze i Efraim.
46:21
Także synowie Binjamina: Bela, Becher, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard.
46:22
Oto potomkowie Racheli, którzy się urodzili Jakóbowi; ogółem czternaście dusz.
46:23
Także synowie[1] Dana - Chuszym.
Przypisy
  • [1]
    Końcówka w liczbie mnogiej oznacza imię rodowe.
46:24
Także synowie Naftalego: Jachceel, Guni, Jecer i Szyllem.
46:25
Oto potomkowie Bilhy, którą Laban dał swojej córce Racheli, a urodziła ich Jakóbowi; ogółem siedem dusz.
46:26
Wszystkich dusz, które wyszły z jego bioder i przybyły z Jakóbem do Micraim, oprócz żon synów Jakóba - wszystkich dusz było sześćdziesiąt sześć.
46:27
A synów Josefa, którzy mu się urodzili w Micraim, były dwie dusze. Zatem wszystkich dusz domu Jakóba przybyłych do Micraim było siedemdziesiąt.
46:28
Zaś Jakób wysłał przed sobą Jehudę do Josefa, aby mu wskazał drogę do Goszen. I przybyli do ziemi Goszen.
46:29
A Josef zaprzągł swój wóz oraz wyjechał do Goszen na spotkanie swojego ojca - Israela; a kiedy mu się ukazał, padł na jego szyję i długo płakał u jego szyi.
46:30
A Israel powiedział do Josefa: Teraz, po ujrzeniu twojego oblicza, że jeszcze żyjesz - mogę już umrzeć.
46:31
Zaś Josef powiedział do swoich braci oraz do domu swojego ojca: Pójdę, doniosę faraonowi i mu powiem: Przybyli do mnie moi bracia i dom mojego ojca, którzy mieszkali w ziemi Kanaan.
46:32
Ci ludzie są pasterzami trzód; a ponieważ zawsze byli hodowcami bydła, więc sprowadzili swoje trzody, swoje bydło oraz wszystko, co do nich należy.
46:33
Będzie też, kiedy faraon[1] was wezwie i powie: Jakie jest wasze zajęcie?
Przypisy
  • [1]
    Najprawdopodobniej z dynastii królów - pasterzy, którzy zawładnęli Egiptem.
46:34
Odpowiecie: Twoi słudzy byli pasterzami od naszego dzieciństwa - aż dotąd, my i nasi ojcowie. A to dlatego, abyście mogli mieszkać w ziemi Goszen; bo dla Egipcjan obrzydliwością jest każdy pasterz bydła.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Do Józefa ojczyma Jezusa "Anioł Pański" przyszedł w śnie 3 razy: (Mat 1:20-21, Mat 2:13, Mat 2:19-20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić