„Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filipian 3,8

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 8:15

8:1
Zaś Binjamin spłodził Belę, swojego pierworodnego; drugiego – Aszbela, trzeciego – Achracha,
8:2
Czwartego – Nocha i piątego – Rafa.
8:3
Natomiast synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud,
8:4
Abiszua, Naaman, Achoach,
8:5
Gera, Szefufam i Churam[1].
Przypisy
  • [1]
    Ewentualnie: Hiram.
8:6
A ci są synami Echuda; oni są książętami rodów mieszkających w Geba i przeniesionych do Manachath:
8:7
Naaman, Achija i Gera; on ich przeniósł, a spłodził: Uzę i Achichuda.
8:8
Zaś w krainie Moabu, kiedy odesłał swoje żony, Szacharaim spłodził – Chuszymę i Baarę.
8:9
A Chodesz spłodził ze swą żoną: Jobaba, Sibię, Meszę, Milkoma,
8:10
Jeusa, Sakiasza i Mirmę. Oni są jego synami, książętami ojców.
8:11
A z Chuszymą spłodził Abituba i Elpaala.
8:12
Natomiast synowie Elpaala to: Eber, Miszam i Szemar, który zbudował Onoi, Lod, i jego osady.
8:13
Zaś Berya i Szema byli książętami przodków mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Gath.
8:14
A Achio, Szaszak, Jerimot,
8:15
Zebadiasz, Arad, Eder,
8:16
Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Beryi.
8:17
Zaś Zebadiasz, Meszullama, Chizki, Chaber,
8:18
Jiszmeraj, Jizlaia, Jobab – synami Elpaala.
8:19
Natomiast Jakim, Zychry, Zabdi,
8:20
Elienaj, Silletaj, Eliel,
8:21
Adaia, Berajasz, Szimrat, byli synami Szymeja.
8:22
A Jiszpan, Eber, Eliel,
8:23
Abdon, Zychry, Chanan,
8:24
Chanania, Elam, Antotiasz,
8:25
Jifdejasz i Penuel byli synami Szaszaka.
8:26
Zaś Szamszeraj, Szcharjasz, Atalia,
8:27
Jaareszjasz, Eliasz i Zychry – synami Jerochama.
8:28
Oni są książętami domów ojcowskich, według swoich pokoleń; ci książęta mieszkali w Jeruszalaim.
8:29
A w Gibeonie mieszkał Abi Gibeon, ojciec Gibeończyków, a jego żonie było na imię Maacha.
8:30
Natomiast jego pierworodnym synem był Abdon; a po nim Cur, Kisz, Baal, Nadab,
8:31
Gedor, Achio i Zeker.
8:32
A Miklot spłodził Szimeę; oni także mieszkali naprzeciw swoich braci w Jeruszalaim, wraz ze swoimi braćmi.
8:33
Zaś Ner spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula. Zaś Saul spłodził Jonatana, Malkiszuę, Aminadaba i Eszbaala.
8:34
Natomiast synem Jonatana był Merib-Baal, a Merib-Baal spłodził Michaję.
8:35
Zaś synowie Michaji to: Piton, Melek, Tarea i Achaz.
8:36
A Achaz spłodził Jehoadda, zaś Jehoadda spłodził: Alameta, Azmaweta i Zymry’ego; a Zymry spłodził Mosa.
8:37
A Mosa spłodził Bineę; jego synem był Rafa, jego synem Eleasa, a jego synem Acel.
8:38
Ten Acel miał sześciu synów, a takie są ich imiona: Azrikam, Bokru, Iszmael, Szeariasz, Obadjasz i Chanan; ci wszyscy byli synami Acela.
8:39
A synami jego brata Eszeka: Jego pierworodny – Ulam, drugi – Jeusz i trzeci – Elifelet.
8:40
Synowie Ulama byli dużymi mężami, mocno ciągnącymi łuk; mieli oni wielu synów i wnuków – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli z synów Binjamina.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Jozjasz miał zaledwie 13-14 lat kiedy został ojcem (po połączeniu wskazują na to te wersety: II Król 22:1, II Król 23:31, II Król 23:34-36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić