„i był nalezion w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, która jest z zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która z Boga jest sprawiedliwość przez wiarę,”

Biblia Jakuba Wujka: List do Filipian 3,9

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 6:28

6:1
Synowie Lewiego to: Gerszon, Kehath i Merari.
6:2
Zaś synowie Kehatha to: Amram, Ic’har, Hebron i Uzyel.
6:3
A synowie Amrama to: Ahron i Mojżesz oraz córka Mirjam. Zaś synowie Ahrona to: Nadab, Abihu, Elazar i Ithamar.
6:4
A Elazar spłodził Pinchasa, zaś Pinchas spłodził Abiszua.
6:5
Abiszua spłodził Bukki, a Bukki spłodził Uzzi’ego.
6:6
Zaś Uzzi spłodził Zerachiasza, a Zerachiasz spłodził Merajota.
6:7
Merajot spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.
6:8
Zaś Achitub spłodził Cadoka, a Cadok spłodził Achimaaca.
6:9
Zaś Achimaac spłodził Azarię, a Azaria spłodził Jochanana.
6:10
Zaś Jochanan spłodził Azarię; tego, co był kapłanem w Domu[1], który Salomon zbudował w Jeruszalaim.
Przypisy
  • [1]
    Także: Świątyni.
6:11
Azaria spłodził też Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.
6:12
Zaś Achitub spłodził Cadoka, a Cadok spłodził Szalluma.
6:13
Szallum spłodził Chilkię, a Chilkia spłodził Azarię.
6:14
Zaś Azaria spłodził Serajasza, a Serajasz spłodził Jehocedeka.
6:15
Lecz Jehocedek odszedł, kiedy WIEKUISTY, przez Nabukadnecara, zaprowadził w niewolę Judę oraz Jeruszalaim.
6:16
Zaś synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.
6:17
A te są imiona synów Gerszona: Libny i Szymei.
6:18
Zaś synowie Kehata to: Amram, Ic’har, Hebron i Uzyel.
6:19
Natomiast synowie Merariego to: Machli i Muszy. Takie są domy Lewitów według ich przodków.
6:20
Gerszonici: Jego syn Libny, jego syn Jachat, jego syn Zimma,
6:21
Jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach i jego syn Jeatraj.
6:22
Synowie Kehata: Jego syn Aminadab, jego syn Korach, jego syn Assyr,
6:23
Jego syn Elkana, jego syn Ebiasaf, jego syn Assyr,
6:24
Jego syn Tachath, jego syn Uriel i jego syn Saul.
6:25
Zaś synowie Elkana to: Amasaj, Achimot,
6:26
Elkana. Zaś synowie Elkany to: Jego syn Cuf, jego syn Nachath,
6:27
Jego syn Eliab, jego syn Jerocham i jego syn Elkana.
6:28
A synowie Samuela to: Pierworodny Waszni i Abija.
6:29
Zaś potomkami Merarego byli: Machli, jego syn Libni, jego syn Szymej, jego syn Uza,
6:30
Jego syn Szamua, jego syn Chaggiasz, jego syn Asajasz;
6:31
Nadto ci, których Dawid wyznaczył do śpiewania w domu WIEKUISTEGO, kiedy postawiono tam Skrzynię.
6:32
Więc służyli - śpiewając przed Przybytkiem Namiotu Zgromadzenia, aż Salomon zbudował Dom WIEKUISTEGO w Jeruszalaim, gdzie stali na swej służbie, według swojego porządku.
6:33
Ci, którzy stali oraz ich synowie z synów Kehata, to: Śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela,
6:34
Syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,
6:35
Syna Cufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja,
6:36
Syna Elkany, syna Joela, syna Azarii, syna Sofonjasza,
6:37
Syna Tachatha, syna Assyra, syna Ebjasafa,
6:38
Syna Koracha, syna Ic’hara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Israela.
6:39
Zaś jego brat Asaf, który stał po jego prawicy, to: Asaf, syn Berekiasza, syna Szamei,
6:40
Syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkijjasza,
6:41
Syna Etni, syna Zeracha, syna Adai,
6:42
Syna Ethana, syna Zimmy,
6:43
Syna Szymeja, syna Jachata, syna Gerszona, syna Lewiego.
6:44
Natomiast synowie Merarego oraz ich bracia stawali po lewej stronie: Ethan, syn Kiszi, syna Abdi’ego, syna Malluka,
6:45
Syna Chaszabiasza, syna Amacjasza, syna Chilkiasza,
6:46
Syna Amsi’ego, syna Bani’ego, syna Szemara,
6:47
Syna Machli, syna Muszy’ego, syna Merarego, syna Lewiego.
6:48
A ich bracia, Lewici, zostali postawieni do wszelkiej posługi w Przybytku Domu Boga.
6:49
Zaś Ahron i jego synowie palili całopalenia na ofiarnicy oraz na ołtarzu kadzenia przy każdej posłudze oddzielenia świętości i oczyszczaniu całości Israela – jak rozkazał Mojżesz, sługa Boga.
6:50
A ci są synami Ahrona: Jego syn Elazar, jego syn Pinchas,
6:51
Jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zacharjasz,
6:52
Jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub,
6:53
Jego syn Cadok i jego syn Achimaac.
6:54
A takie są miejsca pobytu synów Ahrona, według ich obozów, w ich granicy, według rodu Kehatytów; bo taki był ich los.
6:55
Dali im Hebron w ziemi judzkiej oraz przedmieścia wokoło.
6:56
Lecz pole miejskie oraz wsie dali Kalebowi, synowi Jefunny.
6:57
Natomiast synom Ahrona dali z miast ucieczki: Hebron, Libnę oraz jej przedmieścia, Jattyr, Esztemo z jego przedmieściami,
6:58
Hilen z jego przedmieściami, Debir oraz jego przedmieścia,
6:59
Aszan oraz jego przedmieścia i Beth Szemesz oraz jego przedmieścia.
6:60
A z pokolenia Binjamina: Gebę oraz jej przedmieścia, Alamet oraz jego przedmieścia i Anatot oraz jego przedmieścia. Wszystkie ich miasta, to trzynaście miast według ich rodów.
6:61
Zaś synom Kehata, pozostałym z rodu tego pokolenia, w połowie pokolenia Menaszesa, losem dostało się dziesięć miast.
6:62
Natomiast synom Gerszona, według ich rodów, dostało się w Baszanie - w pokoleniu Issachara, w pokoleniu Aszera, w pokoleniu Naftalego i w pokoleniu Menaszy – trzynaście miast.
6:63
A synom Merarego, według ich rodów, losem dostało się dwanaście miast - w pokoleniu Reubena, w pokoleniu Gada i w pokoleniu Zebuluna.
6:64
Synowie Israela dali Lewitom miasta i ich przedmieścia;
6:65
Dali je losem w pokoleniu synów Judy, w pokoleniu synów Szymeona i w pokoleniu synów Binjamina; te miasta, które nazwali swoimi imionami.
6:66
A tym z rodu synów Kehata (których miasta oraz granice były w pokoleniu Efraima),
6:67
Tym dali z miast ucieczki: Szechem oraz jego przedmieścia na górze Efraim, Gezer wraz z jego przedmieściami,
6:68
Jokmeam i jego przedmieścia, Beth Choron i jego przedmieścia,
6:69
Ajalon i jego przedmieścia oraz Gath Rimmon i jego przedmieścia.
6:70
Zaś w połowie pokolenia Menaszy: Aner i jego przedmieścia oraz Bileam i jego przedmieścia. To dali pozostałym rodom synów Kehata.
6:71
Także synom Gerszona dali z rodu połowy pokolenia Menaszy: Golan w Baszanie, wraz z jego przedmieściami, i Asztaroth, wraz z jego przedmieściami.
6:72
A w pokoleniu Issachara – Kadesz wraz z jego przedmieściami, Daberath wraz z jego przedmieściami,
6:73
Ramoth i jego przedmieścia, oraz Anem i jego przedmieścia.
6:74
Zaś w pokoleniu Aszera – Maszal i jego przedmieścia, Abdon i jego przedmieścia,
6:75
Hukkok i jego przedmieścia i Rechob oraz jego przedmieścia.
6:76
A w pokoleniu Naftalego – Kadesz w Galil[1], wraz z jego przedmieściami, Hammon wraz z jego przedmieściami i Kirjathaim wraz jego przedmieściami.
Przypisy
  • [1]
    Spolszczone: Galilei.
6:77
Pozostałym synom Merarego, dano z pokolenia Zebuluna – Rimmon wraz z jego przedmieściami oraz Tabor wraz z jego przedmieściami.
6:78
Zaś za Jardenem, przy Jerychu, na wschód od Jardenu, dano w pokoleniu Reubena: Becer na puszczy, wraz z jego przedmieściami, Jahcę wraz z przedmieściami,
6:79
Kedemoth i jego przedmieścia oraz Mafaath i jego przedmieścia.
6:80
Zaś w pokoleniu Gada – Ramoth w Gilead, wraz z jego przedmieściami, Machnaim wraz z jego przedmieściami,
6:81
Cheszbon wraz z jego przedmieściami i Jaezer wraz z przyległymi przedmieściami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas podróży Pawła do Rzymu jego statek którym płynął napotkał na złe warunki pogodowe które trwały aż 14 dni (Dz 27:27, Dz 27:33).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić