„Nadto mówił Elihu, i rzekł:”

Biblia Gdańska: Ijobowa 35,1

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 23:8

23:1
Więc Dawid będąc stary i syty dni, ustanowił królem nad Israelem Salomona, swojego syna.
23:2
I zgromadził wszystkich israelskich książąt, kapłanów oraz Lewitów;
23:3
I policzono Lewitów od trzydziestu lat i wyżej; a ich liczba była według głów ich mężczyzn - trzydzieści osiem tysięcy.
23:4
Z nich ustanowiono na posługę w Domu WIEKUISTEGO - dwadzieścia cztery tysiące, a przełożonych i sędziów - sześć tysięcy.
23:5
Nadto cztery tysiące odźwiernych i cztery tysiące chwalących WIEKUISTEGO na instrumentach, które wyprodukował do chwalenia.
23:6
Dawid rozdzielił ich na zastępy, według synów Lewiego: Gerszona, Kehatha i Merarego.
23:7
Z Gerszona byli: Libny i Szymei.
23:8
Zaś synami Libny: przedniejszy Jachiel, Zetam i Joel, ci trzej.
23:9
A synami Szymei: Salomot, Chezjel i Haran, ci trzej. Ci byli przedniejszymi domów ojcowskich z Ladana[1].
Przypisy
  • [1]
    Także: Libniego – pierworodnego Gerszona.
23:10
Także synami[1] Szymei: Jachat, Zina, Jeusz i Berya; ci czterej byli synami Szymei.
Przypisy
  • [1]
    Najprawdopodobniej synami z innej żony.
23:11
Jachat był pierwszym, Zina drugi; a Jeusz i Barya nie mieli wielu synów; dlatego w domu ojca byli policzeni za jedną rodzinę.
23:12
Zaś synowie Kehatha to: Amram, Ic'har, Hebron i Uzye, czterej.
23:13
Synowie Amrama to: Ahron i Mojżesz. Lecz Ahron był odłączony, aby służył w miejscu Najświętszym; on sam oraz jego synowie na wieki, by kadzili przed WIEKUISTYM, Jemu służyli oraz sławili Jego Imię przez wieki.
23:14
Natomiast synowie Mojżesza, męża Boga, policzeni są w pokoleniu Lewiego.
23:15
Synowie Mojżesza to: Gerszon i Eliezer.
23:16
Zaś pierwszym synem Gerszona był Szebuel.
23:17
A pierwszym synem Eliezera był Rechabiasz. Eliezer nie miał innych synów; ale bardzo się rozmnożyli synowie Rechabiasza.
23:18
Pierwszym synem Ic’hara był Szelomith.
23:19
A potomkowie[1] Hebrona to: Jerijasz, pierwszy; Amarjasz, drugi; Jachazjel, trzeci, i Jekameam, czwarty.
Przypisy
  • [1]
    Także: synowie.
23:20
Zaś synowie Uzyego to: Michaja, pierwszy, i Jiszszijasz, drugi.
23:21
Synowie Merarego to: Machli i Muszy; a synowie Machlego to: Elazar i Kisz.
23:22
I Elazar umarł, a nie miał synów, tylko córki, które pojmowali synowie Kisza, ich krewni.
23:23
Natomiast synowie Muszy’ego to: Machli, Eder i Jerimot; trzej.
23:24
Ci są potomkami Lewiego według domów swych przodków; przedniejsi ojców, od dwudziestu lat i wyżej, którzy zostali policzeni z osobna według liczby swych imion i osób, i którzy sprawowali służbę usługiwania w Domu WIEKUISTEGO.
23:25
Bowiem Dawid powiedział: WIEKUISTY, Bóg Israela, dał odpocznienie Swojemu ludowi i na wieki będzie mieszkał w Jeruszalaim.
23:26
Nadto i Lewici nie będą nosić Przybytku oraz wszystkich jego naczyń do usługiwania;
23:27
Więc według ostatniego postanowienia Dawida, zostali policzeni synowie Lewiego od dwudziestu lat i wyżej,
23:28
Aby pełnili funkcje pod ręką synów Ahrona przy usłudze Domu Pańskiego – na dziedzińcach, w gmachach, przy oczyszczaniu wszelkich poświęconych rzeczy oraz przy pracy wokół usługi w Domu Boga.
23:29
Nadto wokoło chleba wystawnego, mąki na ofiarę, niekwaszonych placków oraz blach do pieczenia; wokół mieszania i wszelkiej miary, i wokół odmierzania.
23:30
I żeby trwali w każdy poranek, także i w wieczór, do wysławiania, i do chwalenia WIEKUISTEGO;
23:31
Oraz stale, przed WIEKUISTYM, przy każdym ofiarowaniu całopalenia WIEKUISTEMU - w szabaty, w nowiu miesiąca i w uroczyste święta, według liczby i ich porządku.
23:32
I aby przestrzegali działania domu w wyznaczonym czasie, posługi Świątyni oraz posługi synów Ahrona, swoich braci, w służbie Domu WIEKUISTEGO.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza; bądź więc mocny i mężny, Nie bój się i Nie lękaj się!
I Kron 22:13

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub miał 12 synów i córkę o imieniu Dina (I Mojż 34,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić