„Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski; i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie.”

Biblia Gdańska: Ezdraszowa 1,2

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 12:1

12:1
Ci przyszli do Dawida w Cyklag, gdy jeszcze krył się przed Saulem, synem Kisza; gdyż oni, pomiędzy mocarzami, przychodzili z pomocą w bitwie.
12:2
Byli zaopatrzeni w łuk, więc prawą i lewą ręką rzucali kamieniami oraz strzelali z łuku, a pochodzili z braci Saula, z Binjamina:
12:3
Przywódca Achiezer i Joaz, synowie Szemai Gibeatyty oraz Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta, nadto Beraka i Jehu Anatotczyk;
12:4
Jiszmajasz, Gibeonita, mężny pomiędzy trzydziestoma i będący przełożonym nad trzydziestoma; nadto Jeremjasz, Jachazjel, Jochanan i Jozabad Gederatyta;
12:5
Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemarjasz i Szefatja Charufita;
12:6
Elkana, Jiszszijasz, Azarel, Joezer, Jaszobeam Korachita;
12:7
I Joela oraz Zebadjasz, synowie Jerochama z Gedor.
12:8
A z pokolenia Gada zbiegli na puszczę, do Dawida, na miejsce obronne, wielcy mężowie, mężowie sposobni do boju, noszący tarczę i włócznię, których twarze były jak lwie oblicza, a byli szybcy jak sarny po górach.
12:9
Abiezryda[1] - przywódca, Obadjasz - drugi, Eliab - trzeci,
Przypisy
  • [1]
    Także: Ezer.
12:10
Miszmanna - czwarty, Jeremjasz - piąty,
12:11
Attaj - szósty, Eliel - siódmy,
12:12
Jochanan - ósmy, Elzebad - dziewiąty,
12:13
Jeremjasz – dziesiąty i Makbannaj - jedenasty.
12:14
Ci byli z synów Gada, dowódcy wojska, jeden mniejszy niż mały, a większy od tysiąca.
12:15
To ci, którzy pierwszego miesiąca przeszli Jarden, gdy wylał on ze wszystkich swych brzegów; oraz wygnali wszystkich z dolin, na wschód oraz na zachód.
12:16
Do Dawida, do miejsca obronnego przyszli także inni z synów Binjamina i z Judy.
12:17
Więc Dawid wyszedł naprzeciwko i odpowiadając, rzekł im: Jeśli przyszliście do mnie w pokoju, by mnie ratować, moje serce złączy się z wami; ale jeśli przyszliście, by mnie wydać moim nieprzyjaciołom - choć nie ma we mnie nieprawości - niech to zobaczy Bóg naszych ojców, i niechaj decyduje.
12:18
Wtedy Duch przyoblekł się Amasjaszem, przedniejszym pomiędzy dowódcami, więc powiedział: Twoi jesteśmy, o Dawidzie! Z tobą, synu Iszaja! Pokój, pokój tobie i pokój dla twoich pomocników; gdyż ci pomaga twój Bóg. Zatem Dawid ich przyjął i powierzył im dowództwo wojska.
12:19
Zaś kiedy ciągnął z Pelisztinami na wojnę przeciwko Saulowi, rzucili się do Dawida z pokolenia Menaszy – gdyż oni im nie pomogli. Bo pelisztyńscy książęta, po naradzie, odesłali go, mówiąc: Z naszymi głowami odejdzie do swego pana, Saula.
12:20
Lecz kiedy szedł do Cyklagu, z Manaszy uciekli do niego: Adna, Jozabad, Jediael, Michaja, Jozabad, Elihu i Silletaj, oraz dowódcy nad tysiącami w pokoleniu Manaszy.
12:21
To oni, oprócz Dawida, udzielili wsparcia razem z zastępami; bo wszyscy byli mężni i dlatego stali się dowódcami w jego wojsku.
12:22
Wręcz w każdy dzień przychodzili do Dawida w celu pomocy, aż wojsko stało się wielkie jak wojsko Boga.
12:23
A taka jest liczba przedniejszych, gotowych do boju, którzy w Hebronie przybyli do Dawida, by na niego przenieść królestwo Saula, według słowa WIEKUISTEGO.
12:24
Z synów Judy, noszących tarczę i włócznię - sześć tysięcy ośmiuset gotowych do boju.
12:25
Z synów Szymeona, mężnych w boju - siedem tysięcy sto.
12:26
Z synów Lewiego - cztery tysiące sześćset.
12:27
Także Jehojada, przedniejszy z synów Ahrona, a z nim trzy tysiące siedmiuset.
12:28
Nadto młodzieniec Cadok, mężny rycerz, i z domu jego ojca dwudziestu dwóch przywódców.
12:29
A z synów Binjamina, braci Saula - trzy tysiące; gdyż jeszcze wielka ich część pilnowała ochrony domu Saula.
12:30
A z synów Efraima - dwadzieścia tysięcy osiemset mężnych ludzi, mężów sławnych w domach ich ojców.
12:31
Zaś z połowy pokolenia Manaszy - osiemnaście tysięcy tych, co byli wyznaczeni z imion, aby przyszli i Dawida ustanowili królem.
12:32
A z synów Issachara, co umieli rozeznawać czasy; tak, że wiedzieli, co ma czynić Israel – dwustu przywódców; zaś wszyscy ich bracia byli w ich radzie.
12:33
Natomiast z pokolenia Zebuluna, tych, co wychodzili na wojnę, z determinacją w sercu, gotowych do boju każdym wojennym orężem - pięćdziesiąt tysięcy.
12:34
Zaś z pokolenia Naftalego – tysiąc przywódców, a z nimi, z tarczami i włóczniami, trzydzieści siedem tysięcy.
12:35
Z pokolenia Dana - dwadzieścia osiem tysięcy sześciuset gotowych do boju.
12:36
A z pokolenia Aszera - tych, którzy wychodzili na wojnę i umieli się przyszykować do bitwy - czterdzieści tysięcy.
12:37
Natomiast zza Jardenu, z Reubena, Gada i połowy pokolenia Manaszy - sto dwadzieścia tysięcy, z całym zastępem wojennego sprzętu.
12:38
Ci wszyscy waleczni mężowie, sprawni do bitwy, ze spokojnym sercem przyszli do Hebronu, by uczynić Dawida królem nad całym Israelem. Nadto i wszyscy inni z Israela byli jednego serca, aby ustanowić Dawida królem.
12:39
I byli tam, z Dawidem, trzy dni, jedząc i pijąc; bo bracia im nagotowali.
12:40
Także i ci, co byli blisko nich, aż do Issachara, Zebuluna i Naftalego, przynosili na osłach chleby; zaś na wielbłądach, mułach i bykach - potrawy, mąki, figi, rodzynki, wino i oliwę, a nadto wielką obfitość bydła i owiec; bo była radość w Israelu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Debora była jedyną kobietą która była sędzią w Izraelu. Jej imię oznacza "pszczoła".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić