„A jeśli ciebie w czymś skrzywdził, albo jest coś winny, wpisz to na mój rachunek.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,18

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 11:11

11:1
Zatem w Hebronie, przy Dawidzie, zebrał się cały Israel, mówiąc: Oto my jesteśmy twoją kością i twoim ciałem!
11:2
Jak i przedtem, kiedy Saul był jeszcze królem, ty także wyprowadzałeś i wprowadzałeś Israela. Bo WIEKUISTY, twój Bóg, ci powiedział: Ty będziesz pasł mój lud israelski i ty będziesz wodzem nad moim israelskim ludem.
11:3
Dlatego wszyscy starsi Israela przyszli do króla, do Hebronu, i w Hebronie Dawid zawarł z nimi umowę przed WIEKUISTYM; nadto pomazali Dawida na króla nad Israelem, według słowa WIEKUISTEGO, które powiedział przez Samuela.
11:4
Zatem Dawid jechał z całym Israelem do Jeruszalaim - tego Jebus[1], gdzie obywatelami ziemi byli Jebusyci.
Przypisy
  • [1]
    Co znaczy: Klepisko; wcześniejsza nazwa Jeruszalaim, nadana przez Jebusytów.
11:5
Ale obywatele Jebusu powiedzieli do Dawida: Tutaj nie wejdziesz. Lecz Dawid zdobył twierdzę Cyonu, która stała się miastem Dawida.
11:6
I Dawid powiedział: Ktokolwiek pierwszy porazi Jebusytę, ten będzie księciem i dowódcą. Dlatego najpierw wyciągnął Joab, syn Ceruji, zatem został dowódcą.
11:7
A Dawid mieszkał w owej twierdzy; dlatego nazwano ją miastem Dawida.
11:8
Także wokoło zbudował miasto, od twierdzy na wszystkie strony; a Joab zbudował resztę miasta.
11:9
Zaś Dawid im dalej, tym więcej rósł; bowiem był z nim WIEKUISTY Zastępów.
11:10
A ci są najprzedniejszymi rycerzami, których miał Dawid, którzy mężnie się z nim starali wraz z całym Israelem o jego królestwo, by go uczynić królem nad Israelem według słowa WIEKUISTEGO.
11:11
Taki jest poczet rycerzy, których miał Dawid: Jaszobeam, syn Chakmoniego, przedniejszy pomiędzy trzydziestoma; on podniósł swój oszczep na trzystu i każdym uderzeniem ich zabijał.
11:12
Po nim Elazar, syn Dodoa, Achoachańczyk; on był pomiędzy trzema mocarzami.
11:13
Ten był z Dawidem w Pas Dammim, gdzie Pelisztini zebrali się do bitwy. Ta część pola była pełna jęczmienia, zaś lud uciekł przed Pelisztinami.
11:14
Więc stanęli pośród owego pola oraz je obronili, porażając Pelisztinów; gdyż WIEKUISTY uratował lud wielkim wybawieniem.
11:15
Także trzej z trzydziestu przedniejszych weszło na skałę do Dawida, do jaskini Adulam, gdyż wojsko Pelisztinów leżało obozem w dolinie Rafaim.
11:16
Bowiem Dawid mieszkał wówczas w twierdzy, a stanowisko Pelisztinów było wówczas w Betlechem[1].
Przypisy
  • [1]
    Spolszczone: Betlejem.
11:17
Zaś Dawid pragnął, mówiąc: Oby mi się ktoś dał napić wody z studni betlechemskiej, która jest przy bramie!
11:18
Dlatego ci trzej się przebili przez wojsko Pelisztinów, naczerpali wody z studni betlechemskiej, która jest przy bramie, wzięli oraz przynieśli do Dawida. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją na ofiarę WIEKUISTEMU.
11:19
I powiedział: Nie daj mi, mój Boże, bym to uczynił! Czy mógłbym pić krew tych mężów, ich dusze? Bowiem ze swoim życiem[1] ją przynieśli; więc nie chciał jej pić. To uczynili owi trzej mocarze.
Przypisy
  • [1]
    Także: ze swoją duszą.
11:20
A Abiszaj, brat Joaba, był głową owych trzech; ten podniósł swoją włócznię na trzystu, których zabił; więc zaskarbił sobie sławę między owymi trzema.
11:21
Z tych trzech był sławniejszy nad dwóch i był im przewodzącym; jednak nie wszedł w skład owych pierwszych trzech.
11:22
Także Benajahu, syn Jehojady, syn silnego męża, wielkich spraw, z Kabceel, ten zabił dwóch moabskich mocarzy; on też zszedł, kiedy był śnieg i zabił lwa w środku jamy.
11:23
Ten nadto zabił męża, Micraimczyka, człowieka o wzroście pięć łokci. Micraimczyk miał w ręce oszczep, jak wał tkacki; jednak przyszedł do niego z kijem, wydarł oszczep z ręki Micraimczyka i zabił go jego oszczepem.
11:24
To uczynił Benajahu, syn Jehojady, który też został sławnym z owymi trzema mocarzami.
11:25
Lecz choć był sławnym między owymi trzydziestoma, jednak nie wszedł w skład owych trzech. Dawid ustanowił go nad swoją przyboczną strażą.
11:26
Zaś mocni w wojsku to: Asahel, brat Joaba; Elhanan, syn Dodo z Betlechem;
11:27
Szammot Haroryta, Chelec Pelonita;
11:28
Ira, syn Ikesza, Tekoita; Abiezer Anatotczyk;
11:29
Szybchaj, Chuszatyda; Ilaj, Achoachańczyk;
11:30
Maharai, Netofczyk; Cheled, syn Baany, Netofczyk;
11:31
Ittaj, syn Rybaja z Gibea, należącego do synów Binjamina; Benajahu, Piretończyk;
11:32
Churaj znad potoku Gaasz; Abi, Arbatończyk;
11:33
Azmawet, Bacharumita i Eljachba, Szaalbończyk.
11:34
Potomkowie Haszema Gizonity: Jonatan, syn Szagi, Hararejczyk;
11:35
Achira, syn Sakara, Hararyta; Elifal, syn Ura;
11:36
Chefer Mekeratyta; Achija Pelonita;
11:37
Checrai Karmelita; Naaraj, syn Ezbaja;
11:38
Joel, brat Natana; Mibchar, syn Hagryty.
11:39
Celek, Ammonita; Nacharai, Beerotczyk, który nosił broń Joaba, syna Ceruji;
11:40
Ira, Itrejczyk; Gareb Itrejczyk;
11:41
Urja Chittejczyk; Zabad, syn Achlaja.
11:42
Adina, syn Sziza, Reubenita, przywódca Reubenitów, a z nim trzydziestu mężów.
11:43
Chanan, syn Maachy i Joszafat Mitnita.
11:44
Uzjasz Aszteratyta; Szama i Jejel, synowie Chotama Aroeryty.
11:45
Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha, Tisyta.
11:46
Eliel Machawita; Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama oraz Jitma Moabita.
11:47
Nadto Eliel, Obed, Jaasjel i Mesobajasz.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psy w Biblii są wymienione 41 razy, nie wymieniony jest za to żaden kot.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić