„Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Kolosan 4,1

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 1:1

1:1
Adam, Szet, Enosz.
1:2
Kenan, Mahalalel, Jered.
1:3
Chanoch, Metuszelach, Lemech.
1:4
Noach, Szem, Cham, Jafet.
1:5
Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tyras.
1:6
Synowie Gomera: Aszkenas, Ryfat i Togarma.
1:7
Synowie Jawana: Elisza, Tarszysz, Kittim i Dodanym.
1:8
Synowie Chama: Kusz, Micraim, Put i Kanaan.
1:9
Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabtecha; zaś synowie Ramy to: Szeba i Dedan.
1:10
Kusz spłodził też Nimroda; ten zaczął być mocarzem na ziemi.
1:11
A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;
1:12
Nadto Patrusów i Kasluchów, z których wyszli Pelisztini i Kaftory.
1:13
Zaś Kanaan spłodził Cydona - swego pierworodnego, oraz Cheta,
1:14
Jebusytę, Emorejczyka, Girgaszytę,
1:15
Chiwitę, Arkijczyka, Synytę,
1:16
Arwadejczyna, Cemarejczyka i Chamatejczyka.
1:17
A synowie Szema to: Elam, Aszur, Arpachszat, Lud, Aram oraz Uc, Chul, Geter i Masz.
1:18
Zaś Arpachszat spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.
1:19
A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego - Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia, a imię jego brata to Joktan.
1:20
Zaś Joktan spłodził Almodada, Szalefa, Chocarmaweta, Jeracha,
1:21
Hadorama, Uzala, Dyklę,
1:22
Obala, Abimaela, Szebę,
1:23
Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.
1:24
Szem, Arpachszad, Szelach,
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nachor, Terach,
1:27
Abram, który został Abrahamem.
1:28
Synowie Abrahama to: Ic’hak i Iszmael.
1:29
A to są ich potomkowie: Pierworodny Iszmaela – Nebajot oraz Kedar, Adbeel, Misbam,
1:30
Miszma, Duma, Massa, Chadat, Tema,
1:31
Jetur, Nafisz i Kedma. Ci są synami Iszmaela.
1:32
A synami Ketury, nałożnicy Abrahama, których urodziła, byli: Zymran, Jokszan, Medan, Midjan, Iszbak i Szuach. Zaś synowie Jokszana to: Szeba i Dedan.
1:33
Zaś synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa; ci wszyscy to synowie Ketury.
1:34
Abraham spłodził Ic’haka. Zaś synami Ic’haka byli: Esaw i Israel.
1:35
A synowie Esawa to: Elifaz, Reuel, Jeusza, Jaelama i Korach.
1:36
Zaś synowie Elifaza to: Theman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz; i syn Thimny - Amalek.
1:37
Synowie Reuela to: Nachath, Zerach, Szamma i Mizza.
1:38
Zaś synowie Seira to: Lotan, Szobal, Cybeon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.
1:39
Natomiast synowie Lotana to: Chori i Homam; a siostrą Lotana - Thimna.
1:40
A synowie Sobala to: Alwan, Manachath, Ebal, Szefo i Onam. Zaś synami Cybeona byli: Aja i Ana.
1:41
A synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chemdan, Eszban, Ithran i Keran.
1:42
Synowie Ecera to: Bilhan, Zaawan i Akan; zaś synowie Duszana to: Uc i Aran.
1:43
Natomiast ci władcy panowali w ziemi Edomu, zanim nad synami Israela zapanował król: Bela, syn Beora; a nazwa jego miasta to Dinhaba.
1:44
I Bela umarł, a zamiast niego panował Jobab, syn Zeracha z Bocra.
1:45
I Jobab umarł, a zamiast niego panował Chuszam, z ziemi Themanitów.
1:46
I Chuszam umarł, a zamiast niego panował Hadad, syn Bedada, który poraził Midjanitów na błoniach Moabu; a nazwa jego miasta to Awith.
1:47
I Hadad umarł, a zamiast niego panował Samla z Mesreka.
1:48
I Samla umarł, a zamiast niego panował Szaul z Rechoboth, które jest nad strumieniem.
1:49
I umarł Szaul, a zamiast niego panował Baal-Chanan, syn Achbora.
1:50
Umarł też Baal-Chanan, a zamiast niego panował Hadar; zaś nazwa jego miasta to Pan; a imię jego żony to Mehetabel, córka Matedy, córka Me-Zahaba.
1:51
A kiedy umarł Hadar, książętami w Edomie byli: Książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth,
1:52
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
1:53
Książę Kenaz, książę Theman, książę Mibcar,
1:54
Książę Megdiel i książę Iram. Oto książęta Edomu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bożą Świątynie pomagało budować 30.000 Izraelitów. Pracowali oni na zmiany. Czyli 10.000 osób pracowało przez jeden miesiąc, a potem mieli 2 miesiące wolnego (I Król 5:13-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!
Iz 55:3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić