„I będą, mówi Pan zastępów, własnością moją, dnia, którego sprawę mieć będą, a sfolguję im jako kto folguje synowi swemu, który jemu służy.”

Biblia Brzeska: Księga Malachiasza 3,17

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27:31

27:1
A gdy był wczesny ranek, wszyscy przedniejsi kapłani oraz starsi ludu zarządzili naradę przeciwko Jezusowi, aby go zabić.
27:2
Więc go związali, odprowadzili i poddali go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.
27:3
Wtedy Judas, który go wydał, widząc, że został osądzony, żałując tego, zwrócił przedniejszym kapłanom oraz starszym ludu trzydzieści sztuk srebra,
27:4
Mówiąc: Zgrzeszyłem, gdy wydałem niewinną krew. Zaś oni powiedzieli: Cóż nam do tego? A ty patrz!
27:5
Więc porzucił te sztuki srebra w Świątyni, wycofał się, odszedł i się powiesił.
27:6
Zaś przedniejsi kapłani wzięli te sztuki srebra, mówiąc: Nie godzi się ich kłaść do skarbca Świątyni, gdyż to jest oszacowanie przelewu krwi.
27:7
Zatem kiedy się naradzili, kupili za nie pole garncarza, na miejsce pogrzebania cudzoziemców.
27:8
Dlatego to pole, zostało nazwane Polem Krwi, aż do dzisiejszego dnia.
27:9
Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez proroka Jeremjasza, mówiącego: I przejęli trzydzieści sztuk srebra, oszacowanie szanowanego, który był szanowany przez synów Israela;
27:10
I dali je na pole garncarza, jak mi postanowił Pan.
27:11
A Jezus stał przed namiestnikiem. Zatem namiestnik go zapytał, mówiąc: Ty jesteś ten król Żydów? Zaś Jezus mu powiedział: Ty mówisz.
27:12
A gdy przedniejsi kapłani oraz starsi go oskarżali, nic nie odpowiedział.
27:13
Wtedy Piłat mu mówi: Nie słuchasz, jak wiele przeciwko tobie świadczą?
27:14
Lecz mu nie odpowiedział na ani jedno słowo, tak, że namiestnik bardzo się dziwił.
27:15
Ale na święto, ten namiestnik zwykł był wypuszczać tłumowi jednego więźnia, tego, którego chcieli.
27:16
A mieli wówczas znanego więźnia, zwanego Barabbaszem.
27:17
Więc gdy oni zostali zebrani, Piłat do nich powiedział: Którego chcecie, abym wam uwolnił? Barabbasza, czy Jezusa zwanego Chrystusem?
27:18
Bo wiedział, że go ze złośliwości wydali.
27:19
A gdy on siedział na trybunie, wysłała do niego jego żona, mówiąc: Nie miej żadnej sprawy z tym sprawiedliwym; bo przez niego, wiele dzisiaj wycierpiałam we śnie.
27:20
Ale przedniejsi kapłani oraz starsi namówili tłumy, aby prosili o Barabbasza, a Jezusa żeby stracili.
27:21
Zaś namiestnik odpowiadając, rzekł im: Którego z tych dwóch chcecie, abym wam wypuścił? A oni odpowiedzieli: Barabbasza.
27:22
Mówi im Piłat: Zatem co uczynię z Jezusem, zwanym Chrystusem? Mówią mu wszyscy: Niech zostanie ukrzyżowany.
27:23
A namiestnik powiedział: Jak to, co złego uczynił? Ale oni tym bardziej wołali, mówiąc: Niech zostanie ukrzyżowany.
27:24
Więc Piłat widząc, że to nic nie pomaga, ale wszczyna większe rozruchy, wziął wodę i wbrew tłumowi umył ręce, mówiąc: Jestem wolny od kary za krew tego sprawiedliwego[1]; a wy patrzcie.
Przypisy
  • [1]
    Tłumaczenie równoległe: Jestem niewinny, z dala od krwi tego sprawiedliwego.
27:25
Zaś cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na nasze dzieci.
27:26
Wtedy wypuścił im Barabbasza; a Jezusa ubiczował i wydał, aby został ukrzyżowany.
27:27
Zaś żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, zebrali nad nim całą kohortę;
27:28
Rozebrali go i nałożyli mu płaszcz szkarłatny.
27:29
Upletli też wieniec z cierni i włożyli na jego głowę, a trzcinę w jego prawą rękę. Po czym upadli przed nim na kolana oraz wyśmiali go, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu Żydów;
27:30
I plując na niego, wzięli trzcinę oraz bili go w jego głowę.
27:31
A kiedy go wyśmiali, rozebrali go z płaszcza, ubrali go w jego szaty oraz odprowadzili, aby go ukrzyżować.
27:32
Zaś wychodząc znaleźli człowieka, Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego zmusili, aby niósł jego krzyż.
27:33
A gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, nazywane też Miejscem Czaszki,
27:34
Dali mu wypić ocet winny zmieszany z żółcią; lecz skosztował i nie chciał pić.
27:35
Zaś kiedy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając los; aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie moje szaty, a o mój płaszcz los rzucili.
27:36
Zatem siedzieli i tam go pilnowali.
27:37
Umieścili także nad jego głową napisaną jego sprawę: Ten jest Jezus, Król Żydów.
27:38
Są też z nim krzyżowani dwaj rozbójnicy, jeden z prawej strony, a drugi z lewej strony.
27:39
A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając swoimi głowami,
27:40
Oraz mówiąc: Ty, który obalasz Świątynię i w trzech dniach ją budujesz, uratuj sam siebie; jeżeli jesteś Synem Boga, zstąp z krzyża.
27:41
Podobnie i przedniejsi kapłani wraz z uczonymi w Piśmie, i ze starszymi, wyśmiewając się, mówili:
27:42
Innych uratował, a samego siebie uratować nie może; skoro jest królem Israela, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego.
27:43
Był przekonany o swojej wartości w Bogu, więc niech go teraz wyrwie, jeśli go chce; bo powiedział: Jestem Synem Boga.
27:44
Tak samo urągali mu[1] rozbójnicy, którzy z nim zostali ukrzyżowani.
Przypisy
27:45
A od godziny szóstej[1], w całym kraju powstała ciemność, aż do godziny dziewiątej.
Przypisy
  • [1]
    Według żydowskiej rachuby czasu.
27:46
A około dziewiątej godziny, Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani? To jest: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
27:47
Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten woła Eliasza.
27:48
Więc zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, napełnił ją winnym octem, i włożywszy na trzcinę, dał mu pić.
27:49
A drudzy mówili: Zdejmij, patrzmy czy Eliasz nadchodzi, aby go uratować.
27:50
Ale Jezus, znowu zawołał wielkim głosem i oddał ducha.
27:51
A oto zasłona Świątyni została rozerwana na dwoje, od góry aż do dołu; i ziemia została potrząśnięta, a skały rozłamane.
27:52
Także zostały otwarte grobowce, i zostało wzbudzonych wiele ciał tych świętych, którzy zasnęli,
27:53
Więc wyszli z grobowców po jego powstaniu, weszli do świętego miasta, i pokazali się licznym.
27:54
Wtedy setnik oraz ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, bardzo się wystraszyli, mówiąc: Prawdziwie ten był Synem Boga.
27:55
A było tam wiele, z daleka przypatrujących się niewiast, które mu usługując, poszły za Jezusem od Galilei.
27:56
Wśród nich była Maria Magdalena, Maria - matka Jakóba i Jozesa oraz matka synów Zebedeusza.
27:57
A kiedy nastał wieczór, przyszedł zamożny człowiek z Arymathei, imieniem Józef, który sam także został uczyniony uczniem w Jezusie.
27:58
Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, aby ciało zostało oddane.
27:59
A Józef wziął to ciało, owinął je w czyste sukno,
27:60
I położył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Po czym zatoczył wielki kamień na drzwi grobowca i odszedł.
27:61
A była tam Maria Magdalena oraz inna Maria, siedzące naprzeciw grobu.
27:62
A nazajutrz, które jest po dniu Przygotowania, zostali zebrani u Piłata przedniejsi kapłani i faryzeusze,
27:63
Mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów zwodziciel, jeszcze żyjąc, powiedział: Po trzech dniach będę wzbudzony.
27:64
Zatem rozkaż zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, aby jego uczniowie, przyszedłszy w nocy, go nie ukradli, oraz nie powiedzieli ludowi, że jest wzbudzony z martwych; i będzie ostatni błąd gorszy niż pierwszy.
27:65
A Piłat im powiedział: Macie straż; idźcie, zabezpieczcie sobie jak potraficie.
27:66
Więc oni poszli, zabezpieczyli sobie grób za pomocą straży i zapieczętowali kamień.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bom Ja z tobą, Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.
Iz 41:10

W Chrystusie

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Efez 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) Bóg nadal troszczy się o potomków Ezawa (V Mojż 2:4-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić