„Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo.”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 14,13

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3:1

3:1
Zaś w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, za Poncjusza Piłata będącego namiestnikiem Judei, Heroda będącego tetrarchą Galilei, i jego brata Filipa będącego tetrarchą Iturei oraz krainy Trachonitis; za Lizaniasza będącego tetrarchą Abileny,
3:2
Za arcykapłanów Annasza i Kaifasza - na pustkowiu pojawiło się słowo Boga do Jana, syna Zachariasza.
3:3
I przyszedł do całej okolicy Jordanu, głosząc chrzest skruchy ku odpuszczeniu grzechów[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: uwolnieniu od grzechów.
3:4
Jak zostało napisane w Księdze słów proroka Izajasza, który mówił: Głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogę Pana, czyńcie proste Jego ścieżki.
3:5
Każda rozpadlina będzie wypełniona; każda góra i wzgórze zostanie zniżone[1], i będą krzywe[2] ku prostej[3], a kamieniste - staną się gładkimi drogami.
Przypisy
 • [1]
  Także: uczynione skromnym.
 • [2]
  Także: krętackie, nieszczere, obłudne, niesprawiedliwe.
 • [3]
  Także: prawej, szczerej, sprawiedliwej.
3:6
Także każda cielesna natura zobaczy zbawienie od Boga.
3:7
I mówił tłumom, co wychodziły oraz chciały być przez niego ochrzczone: Rodzaju żmijowy, kto wam pokazał żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem?
3:8
Wydawajcie więc, owoce godne skruchy; i nie zacznijcie mówić sami w sobie: Mamy ojca Abrahama; bowiem powiadam wam, że Bóg, z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.
3:9
Zaś teraz, do korzenia drzew przyłożona jest i siekiera. Zatem każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień wrzucane.
3:10
Więc tłumy pytały go, mówiąc: Co zatem, mamy uczynić?
3:11
A odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie - niech odstąpi temu, co nie ma; a kto ma pokarmy niechaj czyni tak samo.
3:12
Ale przyszli także celnicy, by być ochrzczeni, i powiedzieli do niego: Nauczycielu, co mamy uczynić?
3:13
A on do nich powiedział: Nie ściągajcie ani jednej należności więcej, ponad wam nakazane.
3:14
Pytali go także ci, którzy byli żołnierzami, mówiąc: Co my mamy uczynić? Zatem do nich powiedział: Nikogo nie przetrząsajcie, ani nie szantażujcie, lecz zadawalajcie się waszymi żołdami.
3:15
Zaś kiedy lud oczekiwał i gdy wszyscy rozmyślali w swych sercach o Janie, czy nie on jest Chrystusem,
3:16
Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja was chrzczę wodą, ale przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka jego butów; ten was ochrzci w Duchu Świętym i ogniu.
3:17
On ma w swej ręce wiejadło, więc wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swej stodoły, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
3:18
Nadto wiele głosił ludowi, wzywając także innych.
3:19
Zaś tetrarcha Herod, strofowany przez niego o Herodiadę, żonę jego brata Filipa, oraz o wszystkie złe rzeczy, które Herod uczynił,
3:20
Dołożył do wszystkich i to, że zamknął Jana w więzieniu.
3:21
A pośród chrztu całego ludu oraz ochrzczonego i modlącego się Jezusa wydarzyło się, że zostało otwarte Niebo,
3:22
I spłynął na niego Duch Święty, w cielesnym wyglądzie jak gołębica. Pojawił się też głos z Nieba, mówiący: Ty jesteś Mój Syn umiłowany, w tobie upodobałem.
3:23
A Jezus kiedy zaczynał, żył około trzydzieści lat, będąc (jak mniemano[1]) synem Józefa, Helego[2],
Przypisy
 • [1]
  Z uwagi na specyfikę języka hebrajskiego oraz odległy czas, istnieją drobne rozbieżności w odczytywaniu starotestamentowych imion.
 • [2]
  W ujęciu genealogicznym; czyli syna Helego.
3:24
Mattata, Lewiego, Melchiego, Annaja, Józefa,
3:25
Matatiasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Naggaja
3:26
Maata, Matatiasza, Semeina, Józefa, Judasa,
3:27
Joanana, Resy, Zorobabela, Salatiela, Neriego,
3:28
Melchiego, Addiego, Kosama, Elmadama, Era,
3:29
Jozego, Eliezera, Jorima, Mattata, Lewiego,
3:30
Symeona, Judasa, Józefa, Jonama, Eliakima,
3:31
Melei, Menny, Mattata, Natana, Dawida,
3:32
Jessego, Obeda, Booza, Salmona, Naasona,
3:33
Aminadaba, Arama, Hesrona, Faresa, Judasa,
3:34
Jakóba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora,
3:35
Serucha, Ragaua, Feleka, Hebera, Sali,
3:36
Kainama, Arfaksada, Sema[1], Noego[2], Lamecha,
Przypisy
 • [1]
  ST Szema.
 • [2]
  ST Noacha.
3:37
Matusala, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama,
3:38
Enosa, Seta[1], Adama, Boga.
Przypisy
 • [1]
  ST Szeta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Niniwa zostało założone przez Nimroda około 2200 lat przed Chrystusem (I Mojż 10:8-11). Nimrod był prawnukiem Noego (I Mojż 10:1-8) Około 1440 lat później (w roku 760 przed Chrystusem) opamiętanie głosił w niej prorok Jonasz. Po 150 latach od tego wydarzenia Niniwa została zniszczona na zawsze, było to w roku 612 przed Chrystusem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
I Tym 4:4-5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić