„Starszy, wybranej paniej i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę:”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List św. Jana 1,1

King James Version
Księga Wyjścia 20:1

Tytuł oryginalny
Exodus
20:1
And GodH430 spakeH1696 all these words,H1697 saying,H559
20:2
I am the LORDH3068 thy God,H430 which have broughtH3318 thee out of the landH776 of Egypt,H4714 out of the houseH1004 of bondage.H5650
20:3
Thou shalt have no otherH312 godsH430 before me.H6440
20:4
Thou shalt not makeH6213 unto thee any graven image,H6459 or any likenessH8544 of any thing thatH834 is in heavenH8064 above,H4605 or that is in the earthH776 beneath, or that is in the waterH4325 under the earth:H776
20:5
Thou shalt not bow downH7812 thyself to them, nor serveH5647 them: for I the LORDH3068 thy GodH430 am a jealousH7067 God,H410 visitingH6485 the iniquityH5771 of the fathersH1 upon the childrenH1121 unto the thirdH8029 and fourthH7256 generation of them that hateH8130 me;
20:6
And shewingH6213 mercyH2617 unto thousandsH505 of them that loveH157 me, and keepH8104 my commandments.H4687
20:7
Thou shalt not takeH5375 the nameH8034 of the LORDH3068 thy GodH430 in vain;H7723 for the LORDH3068 will not hold him guiltlessH5352 that takethH5375 his nameH8034 in vain.H7723
20:8
RememberH2142 the sabbathH7676 day,H3117 to keep it holy.H6942
20:9
SixH8337 daysH3117 shalt thou labour,H5647 and doH6213 all thy work:H4399
20:10
But the seventhH7637 dayH3117 is the sabbathH7676 of the LORDH3068 thy God:H430 in it thou shalt not doH6213 any work,H4399 thou, nor thy son,H1121 nor thy daughter,H1323 thy manservant,H5650 nor thy maidservant,H519 nor thy cattle,H929 nor thy strangerH1616 that is within thy gates:H8179
20:11
For in sixH8337 daysH3117 the LORDH3068 madeH6213 heavenH8064 and earth,H776 the sea,H3220 and all that in them is, and restedH5117 the seventhH7637 day:H3117 wherefore the LORDH3068 blessedH1288 the sabbathH7676 day,H3117 and hallowedH6942 it.
20:12
HonourH3513 thy fatherH1 and thy mother:H517 that thy daysH3117 may be longH748 upon the landH127 which the LORDH3068 thy GodH430 givethH5414 thee.
20:13
Thou shalt not kill.H7523
20:14
Thou shalt not commit adultery.H5003
20:15
Thou shalt not steal.H1589
20:16
Thou shalt not bearH6030 falseH8267 witnessH5707 against thy neighbour.H7453
20:17
Thou shalt not covetH2530 thy neighbour'sH7453 house,H1004 thou shalt not covetH2530 thy neighbour'sH7453 wife,H802 nor his manservant,H5650 nor his maidservant,H519 nor his ox,H7794 nor his ass,H2543 nor any thing that is thy neighbour's.H7453
20:18
And all the peopleH5971 sawH7200 the thunderings,H6963 and the lightnings,H3940 and the noiseH6963 of the trumpet,H7782 and the mountainH2022 smoking:H6226 and when the peopleH5971 sawH7200 it, they removed,H5128 and stoodH5975 afar off.H7350
20:19
And they saidH559 unto Moses,H4872 SpeakH1696 thou with us, and we will hear:H8085 but let not GodH430 speakH1696 with us, lest we die.H4191
20:20
And MosesH4872 saidH559 unto the people,H5971 FearH3372 not: for GodH430 is comeH935 toH5668 proveH5254 you, and that his fearH3374 may be before your faces,H6440 that ye sinH2398 not.
20:21
And the peopleH5971 stoodH5975 afar off,H7350 and MosesH4872 drew nearH5066 unto the thick darknessH6205 where GodH430 was.
20:22
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 Thus thou shalt sayH559 unto the childrenH1121 of Israel,H3478 Ye have seenH7200 that I have talkedH1696 with you from heaven.H8064
20:23
Ye shall not makeH6213 with me godsH430 of silver,H3701 neither shall ye makeH6213 unto you godsH430 of gold.H2091
20:24
An altarH4196 of earthH127 thou shalt makeH6213 unto me, and shalt sacrificeH2076 thereon thy burnt offerings,H5930 and thy peace offerings,H8002 thy sheep,H6629 and thine oxen:H1241 in all placesH4725 where I recordH2142 my nameH8034 I will comeH935 unto thee, and I will blessH1288 thee.
20:25
And if thou wilt makeH6213 me an altarH4196 of stone,H68 thou shalt not buildH1129 it of hewn stone:H1496 for if thou lift upH5130 thy toolH2719 upon it, thou hast pollutedH2490 it.
20:26
Neither shalt thou go upH5927 by stepsH4609 unto mine altar,H4196 that thy nakednessH6172 be not discoveredH1540 thereon.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Judzki Jehojachin spędził 37 lat w więzieniu Króla Nebukadnesara w Babilonie aż został w końcu zwolniony przez następce Nebukadnesara Króla Ewil-Merodacha (II Król 25:27-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić