„I spichlerze będą napełnione zbożem, a tłocznie będą opływać moszczem i oliwą.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Joela 2,24

Nawigacja

King James Version
Księga Sędziów 18:22

Tytuł oryginalny
Judges
18:1
In those daysH3117 there was no kingH4428 in Israel:H3478 and in those daysH3117 the tribeH7626 of the DanitesH1839 soughtH1245 them an inheritanceH5159 to dwell in;H3427 for unto that dayH3117 all their inheritanceH5159 had not fallenH5307 unto them amongH8432 the tribesH7626 of Israel.H3478
18:2
And the childrenH1121 of DanH1835 sentH7971 of their familyH4940 fiveH2568 menH582 from their coasts,H7098 menH1121 of valour,H2428 from Zorah,H6881 and from Eshtaol,H847 to spyH7270 out the land,H776 and to searchH2713 it; and they saidH559 unto them, Go,H3212 searchH2713 the land:H776 who when they cameH935 to mountH2022 Ephraim,H669 to the houseH1004 of Micah,H4318 they lodgedH3885 there.
18:3
When they were by the houseH1004 of Micah,H4318 they knewH5234 the voiceH6963 of the young manH5288 the Levite:H3881 and they turned inH5493 thither, and saidH559 unto him, Who broughtH935 thee hither?H1988 and what makestH6213 thou in this place? and what hast thou here?
18:4
And he saidH559 unto them, ThusH2090 and thusH2090 dealethH6213 MicahH4318 with me, and hath hiredH7936 me, and I am his priest.H3548
18:5
And they saidH559 unto him, Ask counsel,H7592 we pray thee, of God,H430 that we may knowH3045 whether our wayH1870 which we goH1980 shall be prosperous.H6743
18:6
And the priestH3548 saidH559 unto them, GoH3212 in peace:H7965 beforeH5227 the LORDH3068 is your wayH1870 wherein ye go.H3212
18:7
Then the fiveH2568 menH582 departed,H3212 and cameH935 to Laish,H3919 and sawH7200 the peopleH5971 that were therein,H7130 how they dweltH3427 careless,H983 after the mannerH4941 of the Zidonians,H6722 quietH8252 and secure;H982 and there was no magistrateH3423, H6114 in the land,H776 that might put them to shameH3637 in any thing;H1697 and they were farH7350 from the Zidonians,H6722 and had no businessH1697 with any man.H120
18:8
And they cameH935 unto their brethrenH251 to ZorahH6881 and Eshtaol:H847 and their brethrenH251 saidH559 unto them, What say ye?
18:9
And they said,H559 Arise,H6965 that we may go upH5927 against them: for we have seenH7200 the land,H776 and, behold, it is veryH3966 good:H2896 and are ye still?H2814 be not slothfulH6101 to go,H3212 and to enterH935 to possessH3423 the land.H776
18:10
When ye go,H935 ye shall comeH935 unto a peopleH5971 secure,H982 and to a largeH7342 land:H776 for GodH430 hath givenH5414 it into your hands;H3027 a placeH4725 where there is no wantH4270 of any thingH1697 that is in the earth.H776
18:11
And there wentH5265 from thence of the familyH4940 of the Danites,H1839 out of ZorahH6881 and out of Eshtaol,H847 sixH8337 hundredH3967 menH376 appointedH2296 with weaponsH3627 of war.H4421
18:12
And they went up,H5927 and pitchedH2583 in Kirjathjearim,H7157 in Judah:H3063 wherefore they calledH7121 that placeH4725 MahanehdanH4265 unto this day:H3117 behold, it is behindH310 Kirjathjearim.H7157
18:13
And they passedH5674 thence unto mountH2022 Ephraim,H669 and cameH935 unto the houseH1004 of Micah.H4318
18:14
Then answeredH6030 the fiveH2568 menH582 that wentH1980 to spy outH7270 the countryH776 of Laish,H3919 and saidH559 unto their brethren,H251 Do ye knowH3045 that there isH3426 in these housesH1004 an ephod,H646 and teraphim,H8655 and a graven image,H6459 and a molten image?H4541 now therefore considerH3045 what ye have to do.H6213
18:15
And they turnedH5493 thitherward, and cameH935 to the houseH1004 of the young manH5288 the Levite,H3881 even unto the houseH1004 of Micah,H4318 and salutedH7592, H7965 him.
18:16
And the sixH8337 hundredH3967 menH376 appointedH2296 with their weaponsH3627 of war,H4421 which were of the childrenH1121 of Dan,H1835 stoodH5324 by the enteringH6607 of the gate.H8179
18:17
And the fiveH2568 menH582 that wentH1980 to spy outH7270 the landH776 went up,H5927 and came inH935 thither, and tookH3947 the graven image,H6459 and the ephod,H646 and the teraphim,H8655 and the molten image:H4541 and the priestH3548 stoodH5324 in the enteringH6607 of the gateH8179 with the sixH8337 hundredH3967 menH376 that were appointedH2296 with weaponsH3627 of war.H4421
18:18
And these wentH935 into Micah'sH4318 house,H1004 and fetchedH3947 the carved image,H6459 the ephod,H646 and the teraphim,H8655 and the molten image.H4541 Then saidH559 the priestH3548 unto them, What doH6213 ye?
18:19
And they saidH559 unto him, Hold thy peace,H2790 layH7760 thine handH3027 upon thy mouth,H6310 and goH3212 with us, and be to usH1961 a fatherH1 and a priest:H3548 is it betterH2896 for thee to be a priestH3548 unto the houseH1004 of oneH259 man,H376 or that thou be a priestH3548 unto a tribeH7626 and a familyH4940 in Israel?H3478
18:20
And the priest'sH3548 heartH3820 was glad,H3190 and he tookH3947 the ephod,H646 and the teraphim,H8655 and the graven image,H6459 and went inH935 the midstH7130 of the people.H5971
18:21
So they turnedH6437 and departed,H3212 and putH7760 the little onesH2945 and the cattleH4735 and the carriageH3520 beforeH6440 them.
18:22
And when they were a good wayH7368 from the houseH1004 of Micah,H4318 the menH582 that were in the housesH1004 near to Micah'sH4318 houseH1004 were gathered together,H2199 and overtookH1692 the childrenH1121 of Dan.H1835
18:23
And they criedH7121 unto the childrenH1121 of Dan.H1835 And they turnedH5437 their faces,H6440 and saidH559 unto Micah,H4318 What aileth thee, that thou comest with such a company?H2199
18:24
And he said,H559 Ye have taken awayH3947 my godsH430 which I made,H6213 and the priest,H3548 and ye are gone away:H3212 and what have I more? and what is this that ye sayH559 unto me, What aileth thee?
18:25
And the childrenH1121 of DanH1835 saidH559 unto him, Let not thy voiceH6963 be heardH8085 among us, lest angryH5315, H4751 fellowsH582 runH6293 upon thee, and thou loseH622 thy life,H5315 with the livesH5315 of thy household.H1004
18:26
And the childrenH1121 of DanH1835 wentH3212 their way:H1870 and when MicahH4318 sawH7200 that they were too strongH2389 for him, he turnedH6437 and went backH7725 unto his house.H1004
18:27
And they tookH3947 the things which MicahH4318 had made,H6213 and the priestH3548 which he had, and cameH935 unto Laish,H3919 unto a peopleH5971 that were at quietH8252 and secure:H982 and they smoteH5221 them with the edgeH6310 of the sword,H2719 and burntH8313 the cityH5892 with fire.H784
18:28
And there was no deliverer,H5337 because it was farH7350 from Zidon,H6721 and they had no businessH1697 with any man;H120 and it was in the valleyH6010 that lieth by Bethrehob.H1050 And they builtH1129 a city,H5892 and dweltH3427 therein.
18:29
And they calledH7121 the nameH8034 of the cityH5892 Dan,H1835 after the nameH8034 of DanH1835 their father,H1 who was bornH3205 unto Israel:H3478 howbeitH199 the nameH8034 of the cityH5892 was LaishH3919 at the first.H7223
18:30
And the childrenH1121 of DanH1835 set upH6965 the graven image:H6459 and Jonathan,H3083 the sonH1121 of Gershom,H1647 the sonH1121 of Manasseh,H4519 he and his sonsH1121 were priestsH3548 to the tribeH7626 of DanH1839 until the dayH3117 of the captivityH1540 of the land.H776
18:31
And they set them upH7760 Micah'sH4318 graven image,H6459 which he made,H6213 all the timeH3117 that the houseH1004 of GodH430 was in Shiloh.H7887

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Efez 6:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom którzy akurat łowili ryby nad Morzem Galilejskim, powiedział im aby zarzucili sieci po prawej stronie łodzi. Gdy to zrobili wyciągnęli sieć ze 153 rybami (Jan 21:1-11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
Przyp 8:35


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić