„Miły mój odzywa się i mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!”

Biblia Tysiąclecia: Pieśń nad pieśniami 2,10

Nawigacja

King James Version
Księga Sędziów 14:7

Tytuł oryginalny
Judges
14:1
And SamsonH8123 went downH3381 to Timnath,H8553 and sawH7200 a womanH802 in TimnathH8553 of the daughtersH1323 of the Philistines.H6430
14:2
And he came up,H5927 and toldH5046 his fatherH1 and his mother,H517 and said,H559 I have seenH7200 a womanH802 in TimnathH8553 of the daughtersH1323 of the Philistines:H6430 now therefore getH3947 her for me to wife.H802
14:3
Then his fatherH1 and his motherH517 saidH559 unto him, Is there neverH369 a womanH802 among the daughtersH1323 of thy brethren,H251 or among all my people,H5971 that thou goestH1980 to takeH3947 a wifeH802 of the uncircumcisedH6189 Philistines?H6430 And SamsonH8123 saidH559 unto his father,H1 GetH3947 her for me; for she pleaseth me wellH3474, H5869.
14:4
But his fatherH1 and his motherH517 knewH3045 not that it was of the LORD,H3068 that he soughtH1245 an occasionH8385 against the Philistines:H6430 for at that timeH6256 the PhilistinesH6430 had dominionH4910 over Israel.H3478
14:5
Then wentH3381 SamsonH8123 down,H3381 and his fatherH1 and his mother,H517 to Timnath,H8553 and cameH935 to the vineyardsH3754 of Timnath:H8553 and, behold, a youngH3715 lionH738 roaredH7580 againstH7125 him.
14:6
And the SpiritH7307 of the LORDH3068 came mightilyH6743 upon him, and he rentH8156 him as he would have rentH8156 a kid,H1423 and he had nothingH3972 in his hand:H3027 but he toldH5046 not his fatherH1 or his motherH517 what he had done.H6213
14:7
And he went down,H3381 and talkedH1696 with the woman;H802 and she pleasedH3474 SamsonH8123 wellH3474, H5869.
14:8
And after a timeH3117 he returnedH7725 to takeH3947 her, and he turned asideH5493 to seeH7200 the carcaseH4658 of the lion:H738 and, behold, there was a swarmH5712 of beesH1682 and honeyH1706 in the carcaseH1472 of the lion.H738
14:9
And he tookH7287 thereof in his hands,H3709 and went onH3212 eating,H398 and cameH1980 to his fatherH1 and mother,H517 and he gaveH5414 them, and they did eat:H398 but he toldH5046 not them that he had takenH7287 the honeyH1706 out of the carcaseH1472 of the lion.H738
14:10
So his fatherH1 went downH3381 unto the woman:H802 and SamsonH8123 madeH6213 there a feast;H4960 for so used the young menH970 to do.H6213
14:11
And it came to pass, when they sawH7200 him, that they broughtH3947 thirtyH7970 companionsH4828 to be with him.
14:12
And SamsonH8123 saidH559 unto them, I will now put forthH2330 a riddleH2420 unto you: if ye can certainlyH5046 declareH5046 it me within the sevenH7651 daysH3117 of the feast,H4960 and find it out,H4672 then I will giveH5414 you thirtyH7970 sheetsH5466 and thirtyH7970 changeH2487 of garments:H899
14:13
But if ye cannotH3201 declareH5046 it me, then shall ye giveH5414 me thirtyH7970 sheetsH5466 and thirtyH7970 changeH2487 of garments.H899 And they saidH559 unto him, Put forthH2330 thy riddle,H2420 that we may hearH8085 it.
14:14
And he saidH559 unto them, Out of the eaterH398 came forthH3318 meat,H3978 and out of the strongH5794 came forthH3318 sweetness.H4966 And they couldH3201 not in threeH7969 daysH3117 expoundH5046 the riddle.H2420
14:15
And it came to pass on the seventhH7637 day,H3117 that they saidH559 unto Samson'sH8123 wife,H802 EnticeH6601 thy husband,H376 that he may declareH5046 unto us the riddle,H2420 lest we burnH8313 thee and thy father'sH1 houseH1004 with fire:H784 have ye calledH7121 us to take that we have?H3423 is it not so?
14:16
And Samson'sH8123 wifeH802 weptH1058 before him, and said,H559 Thou dost but hateH8130 me, and lovestH157 me not: thou hast put forthH2330 a riddleH2420 unto the childrenH1121 of my people,H5971 and hast not toldH5046 it me. And he saidH559 unto her, Behold, I have not toldH5046 it my fatherH1 nor my mother,H517 and shall I tellH5046 it thee?
14:17
And she weptH1058 before him the sevenH7651 days,H3117 while their feastH4960 lasted:H1961 and it came to pass on the seventhH7637 day,H3117 that he toldH5046 her, because she lay soreH6693 upon him: and she toldH5046 the riddleH2420 to the childrenH1121 of her people.H5971
14:18
And the menH582 of the cityH5892 saidH559 unto him on the seventhH7637 dayH3117 before the sunH2775 went down,H935 What is sweeterH4966 than honey?H1706 and what is strongerH5794 than a lion?H738 And he saidH559 unto them, IfH3884 ye had not plowedH2790 with my heifer,H5697 ye had not found outH4672 my riddle.H2420
14:19
And the SpiritH7307 of the LORDH3068 cameH6743 upon him, and he went downH3381 to Ashkelon,H831 and slewH5221 thirtyH7970 menH376 of them, and tookH3947 their spoil,H2488 and gaveH5414 changeH2487 of garments unto them which expoundedH5046 the riddle.H2420 And his angerH639 was kindled,H2734 and he went upH5927 to his father'sH1 house.H1004
14:20
But Samson'sH8123 wifeH802 was given to his companion,H4828 whom he had used as his friend.H7462

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus (Mat 4,2, Mar 1,13, Łuk 4,2), Mojżesz aż dwa razy (II Mojż 34,28, V Mojż 9,9, V Mojż 9,18, V Mojż 10,10) i Eliasz (I Król 19,8) pościli aż przez 40 dni. (Mojżesz pościł także bez wody).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan, twój Bóg.
Am 9:13-15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić