„Nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie.”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 2,12

Nawigacja

King James Version
Księga Rut 2:1

Tytuł oryginalny
Ruth
2:1
And NaomiH5281 had a kinsmanH4129, H3045 of her husband's,H376 a mightyH1368 manH376 of wealth,H2428 of the familyH4940 of Elimelech;H458 and his nameH8034 was Boaz.H1162
2:2
And RuthH7327 the MoabitessH4125 saidH559 unto Naomi,H5281 Let me now goH3212 to the field,H7704 and gleanH3950 ears of cornH7641 afterH310 him in whose sightH5869 I shall findH4672 grace.H2580 And she saidH559 unto her, Go,H3212 my daughter.H1323
2:3
And she went,H3212 and came,H935 and gleanedH3950 in the fieldH7704 afterH310 the reapers:H7114 and her hapH4745 was to lightH7136 on a partH2513 of the fieldH7704 belonging unto Boaz,H1162 who was of the kindredH4940 of Elimelech.H458
2:4
And, behold, BoazH1162 cameH935 from Bethlehem,H1035 and saidH559 unto the reapers,H7114 The LORDH3068 be with you. And they answeredH559 him, The LORDH3068 blessH1288 thee.
2:5
Then saidH559 BoazH1162 unto his servantH5288 that was setH5324 over the reapers,H7114 Whose damselH5291 is this?
2:6
And the servantH5288 that was setH5324 over the reapersH7114 answeredH6030 and said,H559 It is the MoabitishH4125 damselH5291 that came backH7725 with NaomiH5281 out of the countryH7704 of Moab:H4124
2:7
And she said,H559 I pray you, let me gleanH3950 and gatherH622 afterH310 the reapersH7114 among the sheaves:H6016 so she came,H935 and hath continuedH5975 evenH227 from the morningH1242 until now, that she tarriedH3427 a littleH4592 in the house.H1004
2:8
Then saidH559 BoazH1162 unto Ruth,H7327 HearestH8085 thou not, my daughter?H1323 GoH3212 not to gleanH3950 in anotherH312 field,H7704 neither goH5674 from hence, but abideH1692 here fast by my maidens:H5291
2:9
Let thine eyesH5869 be on the fieldH7704 that they do reap,H7114 and goH1980 thou afterH310 them: have I not chargedH6680 the young menH5288 that they shall not touchH5060 thee? and when thou art athirst,H6770 goH1980 unto the vessels,H3627 and drinkH8354 of that which the young menH5288 have drawn.H7579
2:10
Then she fellH5307 on her face,H6440 and bowedH7812 herself to the ground,H776 and saidH559 unto him, Why have I foundH4672 graceH2580 in thine eyes,H5869 that thou shouldest take knowledgeH5234 of me, seeing I am a stranger?H5237
2:11
And BoazH1162 answeredH6030 and saidH559 unto her, It hath fullyH5046 been shewedH5046 me, all that thou hast doneH6213 unto thy mother in lawH2545 sinceH310 the deathH4194 of thine husband:H376 and how thou hast leftH5800 thy fatherH1 and thy mother,H517 and the landH776 of thy nativity,H4138 and art comeH3212 unto a peopleH5971 which thou knewestH3045 not heretoforeH8032, H8543.
2:12
The LORDH3068 recompenseH7999 thy work,H6467 and a fullH8003 rewardH4909 be given thee of the LORDH3068 GodH430 of Israel,H3478 under whose wingsH3671 thou art comeH935 to trust.H2620
2:13
Then she said,H559 Let me findH4672 favourH2580 in thy sight,H5869 my lord;H113 for that thou hast comfortedH5162 me, and for that thou hast spokenH1696 friendlyH3820 unto thine handmaid,H8198 though I be not like unto oneH259 of thine handmaidens.H8198
2:14
And BoazH1162 saidH559 unto her, At mealtimeH400, H6256 comeH5066 thou hither,H1988 and eatH398 of the bread,H3899 and dipH2881 thy morselH6595 in the vinegar.H2558 And she satH3427 besideH6654 the reapers:H7114 and he reachedH6642 her parchedH7039 corn, and she did eat,H398 and was sufficed,H7646 and left.H3498
2:15
And when she was risen upH6965 to glean,H3950 BoazH1162 commandedH6680 his young men,H5288 saying,H559 Let her gleanH3950 even among the sheaves,H6016 and reproachH3637 her not:
2:16
And let fallH7997 also some of the handfulsH6653 of purposeH7997 for her, and leaveH5800 them, that she may gleanH3950 them, and rebukeH1605 her not.
2:17
So she gleanedH3950 in the fieldH7704 until even,H6153 and beat outH2251 that she had gleaned:H3950 and it was about an ephahH374 of barley.H8184
2:18
And she took it up,H5375 and wentH935 into the city:H5892 and her mother in lawH2545 sawH7200 what she had gleaned:H3950 and she brought forth,H3318 and gaveH5414 to her that she had reservedH3498 after she was sufficed.H7648
2:19
And her mother in lawH2545 saidH559 unto her, Where hast thou gleanedH3950 to day?H3117 and whereH375 wroughtestH6213 thou? blessedH1288 be he that did take knowledgeH5234 of thee. And she shewedH5046 her mother in lawH2545 with whom she had wrought,H6213 and said,H559 The man'sH376 nameH8034 with whom I wroughtH6213 to dayH3117 is Boaz.H1162
2:20
And NaomiH5281 saidH559 unto her daughter in law,H3618 BlessedH1288 be he of the LORD,H3068 who hath not left offH5800 his kindnessH2617 to the livingH2416 and to the dead.H4191 And NaomiH5281 saidH559 unto her, The manH376 is near of kinH7138 unto us, one of our next kinsmen.H1350
2:21
And RuthH7327 the MoabitessH4125 said,H559 He saidH559 unto me also, Thou shalt keep fastH1692 by my young men,H5288 until they have endedH3615 all my harvest.H7105
2:22
And NaomiH5281 saidH559 unto RuthH7327 her daughter in law,H3618 It is good,H2896 my daughter,H1323 that thou go outH3318 with his maidens,H5291 that they meetH6293 thee not in any otherH312 field.H7704
2:23
So she kept fastH1692 by the maidensH5291 of BoazH1162 to gleanH3950 unto the endH3615 of barleyH8184 harvestH7105 and of wheatH2406 harvest;H7105 and dweltH3427 with her mother in law.H2545

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nie znajdziesz żadnego miejsca w Biblii w którym Aniołowie by śpiewali.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Rzym 6:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić