„Potym Izraelczycy ruszywszy się z onąd, przyszli do miast ich dnia trzeciego, które były Gabaon, Kafira, Berot, i Karjatjarym.”

Biblia Brzeska: Księga Jozuego 9,17

King James Version
Księga Rodzaju 46:32

Tytuł oryginalny
Genesis
46:1
And IsraelH3478 took his journeyH5265 with all that he had, and cameH935 to Beersheba,H884 and offeredH2076 sacrificesH2077 unto the GodH430 of his fatherH1 Isaac.H3327
46:2
And GodH430 spakeH559 unto IsraelH3478 in the visionsH4759 of the night,H3915 and said,H559 Jacob,H3290 Jacob.H3290 And he said,H559 Here am I.
46:3
And he said,H559 I am God,H410 the GodH430 of thy father:H1 fearH3372 not to go downH3381 into Egypt;H4714 for I will there makeH7760 of thee a greatH1419 nation:H1471
46:4
I will go downH3381 with thee into Egypt;H4714 and I will also surelyH5927 bring thee upH5927 again: and JosephH3130 shall putH7896 his handH3027 upon thine eyes.H5869
46:5
And JacobH3290 rose upH6965 from Beersheba:H884 and the sonsH1121 of IsraelH3478 carriedH5375 JacobH3290 their father,H1 and their little ones,H2945 and their wives,H802 in the wagonsH5699 which PharaohH6547 had sentH7971 to carryH5375 him.
46:6
And they tookH3947 their cattle,H4735 and their goods,H7399 which they had gottenH7408 in the landH776 of Canaan,H3667 and cameH935 into Egypt,H4714 Jacob,H3290 and all his seedH2233 with him:
46:7
His sons,H1121 and his sons'H1121 sonsH1121 with him, his daughters,H1323 and his sons'H1121 daughters,H1323 and all his seedH2233 brought heH935 with him into Egypt.H4714
46:8
And these are the namesH8034 of the childrenH1121 of Israel,H3478 which cameH935 into Egypt,H4714 JacobH3290 and his sons:H1121 Reuben,H7205 Jacob'sH3290 firstborn.H1060
46:9
And the sonsH1121 of Reuben;H7205 Hanoch,H2585 and Phallu,H6396 and Hezron,H2696 and Carmi.H3756
46:10
And the sonsH1121 of Simeon;H8095 Jemuel,H3223 and Jamin,H3226 and Ohad,H161 and Jachin,H3199 and Zohar,H6714 and ShaulH7586 the sonH1121 of a CanaanitishH3669 woman.
46:11
And the sonsH1121 of Levi;H3878 Gershon,H1648 Kohath,H6955 and Merari.H4847
46:12
And the sonsH1121 of Judah;H3063 Er,H6147 and Onan,H209 and Shelah,H7956 and Pharez,H6557 and Zerah:H2226 but ErH6147 and OnanH209 diedH4191 in the landH776 of Canaan.H3667 And the sonsH1121 of PharezH6557 were HezronH2696 and Hamul.H2538
46:13
And the sonsH1121 of Issachar;H3485 Tola,H8439 and Phuvah,H6312 and Job,H3102 and Shimron.H8110
46:14
And the sonsH1121 of Zebulun;H2074 Sered,H5624 and Elon,H356 and Jahleel.H3177
46:15
These be the sonsH1121 of Leah,H3812 which she bareH3205 unto JacobH3290 in Padanaram,H6307 with his daughterH1323 Dinah:H1783 all the soulsH5315 of his sonsH1121 and his daughtersH1323 were thirtyH7970 and three.H7969
46:16
And the sonsH1121 of Gad;H1410 Ziphion,H6837 and Haggi,H2291 Shuni,H7764 and Ezbon,H675 Eri,H6179 and Arodi,H722 and Areli.H692
46:17
And the sonsH1121 of Asher;H836 Jimnah,H3232 and Ishuah,H3438 and Isui,H3440 and Beriah,H1283 and SerahH8294 their sister:H269 and the sonsH1121 of Beriah;H1283 Heber,H2268 and Malchiel.H4439
46:18
These are the sonsH1121 of Zilpah,H2153 whom LabanH3837 gaveH5414 to LeahH3812 his daughter,H1323 and these she bareH3205 unto Jacob,H3290 even sixteenH8337, H6240 souls.H5315
46:19
The sonsH1121 of RachelH7354 Jacob'sH3290 wife;H802 Joseph,H3130 and Benjamin.H1144
46:20
And unto JosephH3130 in the landH776 of EgyptH4714 were bornH3205 ManassehH4519 and Ephraim,H669 which AsenathH621 the daughterH1323 of PotipherahH6319 priestH3548 of OnH204 bareH3205 unto him.
46:21
And the sonsH1121 of BenjaminH1144 were Belah,H1106 and Becher,H1071 and Ashbel,H788 Gera,H1617 and Naaman,H5283 Ehi,H278 and Rosh,H7220 Muppim,H4649 and Huppim,H2650 and Ard.H714
46:22
These are the sonsH1121 of Rachel,H7354 which were bornH3205 to Jacob:H3290 all the soulsH5315 were fourteenH6240, H702.
46:23
And the sonsH1121 of Dan;H1835 Hushim.H2366
46:24
And the sonsH1121 of Naphtali;H5321 Jahzeel,H3183 and Guni,H1476 and Jezer,H3337 and Shillem.H8006
46:25
These are the sonsH1121 of Bilhah,H1090 which LabanH3837 gaveH5414 unto RachelH7354 his daughter,H1323 and she bareH3205 these unto Jacob:H3290 all the soulsH5315 were seven.H7651
46:26
All the soulsH5315 that cameH935 with JacobH3290 into Egypt,H4714 which came outH3318 of his loins,H3409 besides Jacob'sH3290 sons'H1121 wives,H802 all the soulsH5315 were threescoreH8346 and six;H8337
46:27
And the sonsH1121 of Joseph,H3130 which were bornH3205 him in Egypt,H4714 were twoH8147 souls:H5315 all the soulsH5315 of the houseH1004 of Jacob,H3290 which cameH935 into Egypt,H4714 were threescore and ten.H7657
46:28
And he sentH7971 JudahH3063 before himH6440 unto Joseph,H3130 to directH3384 his faceH6440 unto Goshen;H1657 and they cameH935 into the landH776 of Goshen.H1657
46:29
And JosephH3130 made readyH631 his chariot,H4818 and went upH5927 to meetH7125 IsraelH3478 his father,H1 to Goshen,H1657 and presentedH7200 himself unto him; and he fellH5307 on his neck,H6677 and weptH1058 on his neckH6677 a good while.H5750
46:30
And IsraelH3478 saidH559 unto Joseph,H3130 NowH6471 let me die,H4191 sinceH310 I have seenH7200 thy face,H6440 because thou art yetH5750 alive.H2416
46:31
And JosephH3130 saidH559 unto his brethren,H251 and unto his father'sH1 house,H1004 I will go up,H5927 and shewH5046 Pharaoh,H6547 and sayH559 unto him, My brethren,H251 and my father'sH1 house,H1004 which were in the landH776 of Canaan,H3667 are comeH935 unto me;
46:32
And the menH582 are shepherdsH7462, H6629, for their trade hath been to feed cattle;H4735 and they have broughtH935 their flocks,H6629 and their herds,H1241 and all that they have.
46:33
And it shall come to pass, when PharaohH6547 shall callH7121 you, and shall say,H559 What is your occupation?H4639
46:34
That ye shall say,H559 Thy servants'H5650 tradeH582 hath been about cattleH4735 from our youthH5271 even until now, both we, and also our fathers:H1 that ye may dwellH3427 in the landH776 of Goshen;H1657 for every shepherdH7462, H6629 is an abominationH8441 unto the Egyptians.H4714

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Gal 4:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Oprócz naszego Zbawiciela Jezusa był także inny człowiek o imieniu Jezus w Nowym Testamencie (Kol 4:11). Człowiek ten był zwany także "Justus" i był towarzyszem Pawła.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,
Gal 1:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić