„I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa.”

Biblia Tysiąclecia: List do Galatów 5,3

King James Version
Księga Rodzaju 21:5

Tytuł oryginalny
Genesis
21:1
And the LORDH3068 visitedH6485 SarahH8283 as he had said,H559 and the LORDH3068 didH6213 unto SarahH8283 as he had spoken.H1696
21:2
For SarahH8283 conceived,H2029 and bareH3205 AbrahamH85 a sonH1121 in his old age,H2208 at the set timeH4150 of which GodH430 had spokenH1696 to him.
21:3
And AbrahamH85 calledH7121 the nameH8034 of his sonH1121 that was bornH3205 unto him, whom SarahH8283 bareH3205 to him, Isaac.H3327
21:4
And AbrahamH85 circumcisedH4135 his sonH1121 IsaacH3327 being eightH8083 daysH3117 old,H1121 as GodH430 had commandedH6680 him.
21:5
And AbrahamH85 was an hundredH3967 yearsH8141 old,H1121 when his sonH1121 IsaacH3327 was bornH3205 unto him.
21:6
And SarahH8283 said,H559 GodH430 hath madeH6213 me to laugh,H6712 so that all that hearH8085 will laughH6711 with me.
21:7
And she said,H559 Who would have saidH4448 unto Abraham,H85 that SarahH8283 should have given childrenH1121 suck?H3243 for I have bornH3205 him a sonH1121 in his old age.H2208
21:8
And the childH3206 grew,H1431 and was weaned:H1580 and AbrahamH85 madeH6213 a greatH1419 feastH4960 the same dayH3117 that IsaacH3327 was weaned.H1580
21:9
And SarahH8283 sawH7200 the sonH1121 of HagarH1904 the Egyptian,H4713 which she had bornH3205 unto Abraham,H85 mocking.H6711
21:10
Wherefore she saidH559 unto Abraham,H85 Cast outH1644 this bondwomanH519 and her son:H1121 for the sonH1121 of this bondwomanH519 shall not be heirH3423 with my son,H1121 even with Isaac.H3327
21:11
And the thingH1697 was veryH3966 grievousH3415 in Abraham'sH85 sightH5869 becauseH182 of his son.H1121
21:12
And GodH430 saidH559 unto Abraham,H85 Let it not be grievousH3415 in thy sightH5869 because of the lad,H5288 and because of thy bondwoman;H519 in all that SarahH8283 hath saidH559 unto thee, hearkenH8085 unto her voice;H6963 for in IsaacH3327 shall thy seedH2233 be called.H7121
21:13
And also of the sonH1121 of the bondwomanH519 will I makeH7760 a nation,H1471 because he is thy seed.H2233
21:14
And AbrahamH85 rose up earlyH7925 in the morning,H1242 and tookH3947 bread,H3899 and a bottleH2573 of water,H4325 and gaveH5414 it unto Hagar,H1904 puttingH7760 it on her shoulder,H7926 and the child,H3206 and sent her away:H7971 and she departed,H3212 and wanderedH8582 in the wildernessH4057 of Beersheba.H884
21:15
And the waterH4325 was spentH3615 inH4480 the bottle,H2573 and she castH7993 the childH3206 under oneH259 of the shrubs.H7880
21:16
And she went,H3212 and sat her downH3427 over againstH5048 him a good way off,H7368 as it were a bowshotH2909, H7198: for she said,H559 Let me not seeH7200 the deathH4194 of the child.H3206 And she satH3427 over against him, and lift upH5375 her voice,H6963 and wept.H1058
21:17
And GodH430 heardH8085 the voiceH6963 of the lad;H5288 and the angelH4397 of GodH430 calledH7121 to HagarH1904 out of heaven,H8064 and saidH559 unto her, What aileth thee, Hagar?H1904 fearH3372 not; for GodH430 hath heardH8085 the voiceH6963 of the ladH5288 where he is.
21:18
Arise,H6965 lift upH5375 the lad,H5288 and holdH2388 him in thine hand;H3027 for I will makeH7760 him a greatH1419 nation.H1471
21:19
And GodH430 openedH6491 her eyes,H5869 and she sawH7200 a wellH875 of water;H4325 and she went,H3212 and filledH4390 the bottleH2573 with water,H4325 and gaveH8248 the ladH5288 drink.H8248
21:20
And GodH430 was with the lad;H5288 and he grew,H1431 and dweltH3427 in the wilderness,H4057 and became an archerH7235, H7199.
21:21
And he dweltH3427 in the wildernessH4057 of Paran:H6290 and his motherH517 tookH3947 him a wifeH802 out of the landH776 of Egypt.H4714
21:22
And it came to pass at that time,H6256 that AbimelechH40 and PhicholH6369 the chief captainH8269 of his hostH6635 spakeH559 unto Abraham,H85 saying,H559 GodH430 is with thee in all that thou doest:H6213
21:23
Now therefore swearH7650 unto me hereH2008 by GodH430 that thou wilt not deal falselyH8266 with me, nor with my son,H5209 nor with my son's son:H5220 but according to the kindnessH2617 that I have doneH6213 unto thee, thou shalt doH6213 unto me, and to the landH776 wherein thou hast sojourned.H1481
21:24
And AbrahamH85 said,H559 I will swear.H7650
21:25
And AbrahamH85 reprovedH3198 AbimelechH40 becauseH182 of a wellH875 of water,H4325 which Abimelech'sH40 servantsH5650 had violently taken away.H1497
21:26
And AbimelechH40 said,H559 I wotH3045 not who hath doneH6213 this thing:H1697 neitherH3808 didst thou tellH5046 me, neitherH3808 yet heardH8085 I of it, butH1115 to day.H3117
21:27
And AbrahamH85 tookH3947 sheepH6629 and oxen,H1241 and gaveH5414 them unto Abimelech;H40 and both of themH8147 madeH3772 a covenant.H1285
21:28
And AbrahamH85 setH5324 sevenH7651 ewe lambsH3535 of the flockH6629 by themselves.
21:29
And AbimelechH40 saidH559 unto Abraham,H85 WhatH2008 mean these sevenH7651 ewe lambsH3535 which thou hast setH5324 by themselves?
21:30
And he said,H559 For these sevenH7651 ewe lambsH3535 shalt thou takeH3947 of my hand,H3027 thatH5668 they may be a witnessH5713 unto me, that I have diggedH2658 this well.H875
21:31
Wherefore he calledH7121 that placeH4725 Beersheba;H884 because there they swareH7650 both of them.H8147
21:32
Thus they madeH3772 a covenantH1285 at Beersheba:H884 then AbimelechH40 rose up,H6965 and PhicholH6369 the chief captainH8269 of his host,H6635 and they returnedH7725 into the landH776 of the Philistines.H6430
21:33
And Abraham plantedH5193 a groveH815 in Beersheba,H884 and calledH7121 there on the nameH8034 of the LORD,H3068 the everlastingH5769 God.H410
21:34
And AbrahamH85 sojournedH1481 in the Philistines'H6430 landH776 manyH7227 days.H3117

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Fil 4:6

W Chrystusie

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblijne miasto Filadelfia (w Azji Mniejszej) wymienione jest tylko w (Obj 1:11 i Obj 3:7). Jednakże Greckie słwo "philadelphia" jest użyte 3 razy na określenie "miłości braterskiej" w (Rzym 12:10, I Tes 4:9, Hebr 13:1), raz na "miłość braci" w (I Piotr 1:22) i dwa razy na "braterska życzliwość" w (KJV 2 Piotr 1:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić