„Gdy ustawała we mnie dusza moja, wspomniałem na Pana, a weszła aż do ciebie modlitwa moja, do kościoła świętego twego.”

Biblia Brzeska: Księga Jonasza 2,8

King James Version
Księga Rodzaju 1:10

Tytuł oryginalny
Genesis
1:1
In the beginningH7225 GodH430 createdH1254, H853 the heavenH8064 andH853 the earth.H776
1:2
And the earthH776 wasH1961 without form,H8414 and void;H922 and darknessH2822 was upon the faceH6440 of the deep.H8415 And the SpiritH7307 of GodH430 movedH7363 uponH5921 the faceH6440 of the waters.H4325
1:3
And GodH430 said,H559 Let there beH1961 light:H216 and there was light.H216
1:4
And GodH430 sawH7200, H853 the light,H216 thatH3588 it was good:H2896 and GodH430 dividedH914, H996 the lightH216 fromH996 the darkness.H2822
1:5
And GodH430 calledH7121 the lightH216 Day,H3117 and the darknessH2822 he calledH7121 Night.H3915 And the eveningH6153 and the morningH1242 were the firstH259 day.H3117
1:6
And GodH430 said,H559 Let there be a firmamentH7549 in the midstH8432 of the waters,H4325 and let it divideH914 the watersH4325 from the waters.H4325
1:7
And GodH430 madeH6213 the firmament,H7549 and dividedH914 the watersH4325 whichH834 were underH8478 the firmamentH7549 from the watersH4325 whichH834 were aboveH5921 the firmament:H7549 and it was so.H3651
1:8
And GodH430 calledH7121 the firmamentH7549 Heaven.H8064 And the eveningH6153 and the morningH1242 were the secondH8145 day.H3117
1:9
And GodH430 said,H559 Let the watersH4325 under the heavenH8064 be gathered togetherH6960 untoH413 oneH259 place,H4725 and let the dryH3004 land appear:H7200 and it was so.
1:10
And GodH430 calledH7121 the dryH3004 land Earth;H776 and the gathering togetherH4723 of the watersH4325 calledH7121 he Seas:H3220 and GodH430 sawH7200 that it was good.H2896
1:11
And GodH430 said,H559 Let the earthH776 bring forthH1876 grass,H1877 the herbH6212 yieldingH2232 seed,H2233 and the fruitH6529 treeH6086 yieldingH6213 fruitH6529 after his kind,H4327 whoseH834 seedH2233 is in itself, upon the earth:H776 and it was so.
1:12
And the earthH776 brought forthH3318 grass,H1877 and herbH6212 yieldingH2232 seedH2233 after his kind,H4327 and the treeH6086 yieldingH6213 fruit,H6529 whose seedH2233 was in itself, after his kind:H4327 and GodH430 sawH7200 that it was good.H2896
1:13
And the eveningH6153 and the morningH1242 were the thirdH7992 day.H3117
1:14
And GodH430 said,H559 Let there be lightsH3974 in the firmamentH7549 of the heavenH8064 to divideH914 the dayH3117 from the night;H3915 and let them be for signs,H226 and for seasons,H4150 and for days,H3117 and years:H8141
1:15
And let them be for lightsH3974 in the firmamentH7549 of the heavenH8064 to give lightH215 upon the earth:H776 and it was so.
1:16
And GodH430 madeH6213 twoH8147 greatH1419 lights;H3974 the greaterH1419 lightH3974 to ruleH4475 the day,H3117 and the lesserH6996 lightH3974 to ruleH4475 the night:H3915 he made the starsH3556 also.
1:17
And GodH430 setH5414 them in the firmamentH7549 of the heavenH8064 to give lightH215 upon the earth,H776
1:18
And to ruleH4910 over the dayH3117 and over the night,H3915 and to divideH914 the lightH216 from the darkness:H2822 and GodH430 sawH7200 that it was good.H2896
1:19
And the eveningH6153 and the morningH1242 were the fourthH7243 day.H3117
1:20
And GodH430 said,H559 Let the watersH4325 bring forth abundantlyH8317 the moving creatureH8318 that hathH5315 life,H2416 and fowlH5775 that may flyH5774 aboveH5921 the earthH776 in the openH6440 firmamentH7549 of heaven.H8064
1:21
And GodH430 createdH1254 greatH1419 whales,H8577 and every livingH2416 creatureH5315 that moveth,H7430 which the watersH4325 brought forth abundantly,H8317 after their kind,H4327 and every wingedH3671 fowlH5775 after his kind:H4327 and GodH430 sawH7200 that it was good.H2896
1:22
And GodH430 blessedH1288 them, saying,H559 Be fruitful,H6509 and multiply,H7235 and fillH4390 the watersH4325 in the seas,H3220 and let fowlH5775 multiplyH7235 in the earth.H776
1:23
And the eveningH6153 and the morningH1242 were the fifthH2549 day.H3117
1:24
And GodH430 said,H559 Let the earthH776 bring forthH3318 the livingH2416 creatureH5315 after his kind,H4327 cattle,H929 and creeping thing,H7431 and beastH2416 of the earthH776 after his kind:H4327 and it was so.
1:25
And GodH430 madeH6213 the beastH2416 of the earthH776 after his kind,H4327 and cattleH929 after their kind,H4327 and every thing that creepethH7431 upon the earthH127 after his kind:H4327 and GodH430 sawH7200 that it was good.H2896
1:26
And GodH430 said,H559 Let us makeH6213 manH120 in our image,H6754 after our likeness:H1823 and let them have dominionH7287 over the fishH1710 of the sea,H3220 and over the fowlH5775 of the air,H8064 and over the cattle,H929 and over all the earth,H776 and over every creeping thingH7431 that creepethH7430 upon the earth.H776
1:27
So GodH430 createdH1254 manH120 in his own image,H6754 in the imageH6754 of GodH430 createdH1254 he him; maleH2145 and femaleH5347 createdH1254 he them.
1:28
And GodH430 blessedH1288 them, and GodH430 saidH559 unto them, Be fruitful,H6509 and multiply,H7235 and replenishH4390 the earth,H776 and subdue it:H3533 and have dominionH7287 over the fishH1710 of the sea,H3220 and over the fowlH5775 of the air,H8064 and over every living thingH2416 that movethH7430 upon the earth.H776
1:29
And GodH430 said,H559 Behold,H2009 I have givenH5414 you every herbH6212 bearingH2232 seed,H2233 which is upon the faceH6440 of all the earth,H776 and every tree,H6086 in the which is the fruitH6529 of a treeH6086 yieldingH2232 seed;H2233 to you it shall beH1961 for meat.H402
1:30
And to every beastH2416 of the earth,H776 and to every fowlH5775 of the air,H8064 and to every thing that creepethH7430 upon the earth,H776 wherein there is lifeH5315, H2416, I have given every greenH3418 herbH6212 for meat:H402 and it was so.
1:31
And GodH430 sawH7200 every thing thatH834 he had made,H6213 and, behold, it was veryH3966 good.H2896 And the eveningH6153 and the morningH1242 were the sixthH8345 day.H3117

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
I Kor 15:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tylko dwoje ludzi umarło w Biblii wieszając się, oboje byli samobójcami: Ahitofel II Sam 17:23 i Judasz Mat 27:5.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska twoja trwa na wieki, Nie zaniechaj dzieła rąk twoich!
Ps 138:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić