„Proroctwa nie wzgardzajcie.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,20

Nawigacja

King James Version
Księga Daniela 3:30

Tytuł oryginalny
Daniel
3:1
NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 madeH5648 an imageH6755 of gold,H1722 whose heightH7314 was threescoreH8361 cubits,H521 and the breadthH6613 thereof sixH8353 cubits:H521 he set it upH6966 in the plainH1236 of Dura,H1757 in the provinceH4083 of Babylon.H895
3:2
Then NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 sentH7972 to gather togetherH3673 the princes,H324 the governors,H5460 and the captains,H6347 the judges,H148 the treasurers,H1411 the counsellors,H1884 the sheriffs,H8614 and allH3606 the rulersH7984 of the provinces,H4083 to comeH858 to the dedicationH2597 of the imageH6755 which NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 had set up.H6966
3:3
ThenH116 the princes,H324 the governors,H5460 and captains,H6347 the judges,H148 the treasurers,H1411 the counsellors,H1884 the sheriffs,H8614 and allH3606 the rulersH7984 of the provinces,H4083 were gathered togetherH3673 unto the dedicationH2597 of the imageH6755 that NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 had set up;H6966 and they stoodH6966 beforeH6903 the imageH6755 that NebuchadnezzarH5020 had set up.H6966
3:4
Then an heraldH3744 criedH7123 aloud,H2429 To you it is commanded,H560 O people,H5972 nations,H524 and languages,H3961
3:5
That at what timeH5732 ye hearH8086 the soundH7032 of the cornet,H7162 flute,H4953 harpH7030, H7030, sackbut,H5443 psaltery,H6460 dulcimer,H5481 and allH3606 kindsH2178 of musick,H2170 ye fall downH5308 and worshipH5457 the goldenH1722 imageH6755 that NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 hath set up:H6966
3:6
And whosoH4479 fallethH5308 notH3809 downH5308 and worshippethH5457 shall the same hourH8160 be castH7412 into the midstH1459 of a burningH3345 fieryH5135 furnace.H861
3:7
ThereforeH1836 atH6903 that time,H2166 whenH1768 allH3606 the peopleH5972 heardH8086 the soundH7032 of the cornet,H7162 flute,H4953 harpH7030, H7030, sackbut,H5443 psaltery,H6460 and allH3606 kindsH2178 of musick,H2170 allH3606 the people,H5972 the nations,H524 and the languages,H3961 fell downH5308 and worshippedH5457 the goldenH1722 imageH6755 that NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 had set up.H6966
3:8
WhereforeH3606 atH6903 thatH1836 timeH2166 certainH1400 ChaldeansH3779 came near,H7127 and accusedH399, H7170 the Jews.H3062
3:9
They spakeH6032 and saidH560 to the kingH4430 Nebuchadnezzar,H5020 O king,H4430 liveH2418 for ever.H5957
3:10
Thou,H607 O king,H4430 hast madeH7761 a decree,H2942 that everyH3606 manH606 that shall hearH8086 the soundH7032 of the cornet,H7162 flute,H4953 harpH7030, H7030, sackbut,H5443 psaltery,H6460 and dulcimerH5481, H5481, and allH3606 kindsH2178 of musick,H2170 shall fall downH5308 and worshipH5457 the goldenH1722 image:H6755
3:11
And whosoH4479 fallethH5308 notH3809 downH5308 and worshippeth,H5457 that he should be castH7412 into the midstH1459 of a burningH3345 fieryH5135 furnace.H861
3:12
There areH383 certainH1400 JewsH3062 whomH3487 thou hast setH4483 overH5922 the affairsH5673 of the provinceH4083 of Babylon,H895 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego;H5665 theseH479 men,H1400 O king,H4430 haveH7761 notH3809 regardedH2942 thee:H5922 they serveH6399 notH3809 thy gods,H426 norH3809 worshipH5457 the goldenH1722 imageH6755 which thou hast set up.H6966
3:13
ThenH116 NebuchadnezzarH5020 in his rageH7266 and furyH2528 commandedH560 to bringH858 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego.H5665 ThenH116 they broughtH858 theseH479 menH1400 beforeH6925 the king.H4430
3:14
NebuchadnezzarH5020 spakeH6032 and saidH560 unto them, Is it true,H6656 O Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 do notH3809 yeH383 serveH6399 my gods,H426 norH3809 worshipH5457 the goldenH1722 imageH6755 which I have setH6966 up?
3:15
NowH3705 ifH2006 ye beH383 readyH6263 that at what timeH5732 ye hearH8086 the soundH7032 of the cornet,H7162 flute,H4953 harpH7030, H7030, sackbut,H5443 psaltery,H6460 and dulcimer,H5481 and allH3606 kindsH2178 of musick,H2170 ye fall downH5308 and worshipH5457 the imageH6755 which I have made;H5648 well: but ifH2006 ye worshipH5457 not,H3809 ye shall be castH7412 the same hourH8160 into the midstH1459 of a burningH3345 fieryH5135 furnace;H861 and whoH4479 is that GodH426 that shall deliverH7804 you out ofH4481 my hands?H3028
3:16
Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 answeredH6032 and saidH560 to the king,H4430 O Nebuchadnezzar,H5020 weH586 are notH3809 carefulH2818 to answerH8421 thee inH5922 thisH1836 matter.H6600
3:17
IfH2006 it be so, our GodH426 whom weH586 serveH6399 isH383 ableH3202 to deliverH7804 us fromH4481 the burningH3345 fieryH5135 furnace,H861 andH4481 he will deliverH7804 us out ofH4481 thine hand,H3028 O king.H4430
3:18
But ifH2006 not,H3809 be itH1934 knownH3046 unto thee, O king,H4430 that we willH383 notH3809 serveH6399 thy gods,H426 norH3809 worshipH5457 the goldenH1722 imageH6755 which thou hast set up.H6966
3:19
ThenH116 was NebuchadnezzarH5020 fullH4391 of fury,H2528 and the formH6755 of his visageH600 was changedH8133 againstH5922 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego:H5665 therefore he spake,H6032 and commandedH560 that they should heatH228 the furnaceH861 oneH2298 seven timesH7655 moreH5922 thanH1768 it was wontH2370 to be heated.H228
3:20
And he commandedH560 the mostH2429 mightyH1401 menH1400 that were in his armyH2429 to bindH3729 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 and to castH7412 them into the burningH3345 fieryH5135 furnace.H861
3:21
ThenH116 theseH479 menH1400 were boundH3729 in their coats,H5622 their hosenH6361, H6361, and their hats,H3737 and their other garments,H3831 and were castH7412 into the midstH1459 of the burningH3345 fieryH5135 furnace.H861
3:22
ThereforeH6903, H3606 becauseH1836 theH4481 king'sH4430 commandmentH4406 was urgent,H2685 and the furnaceH861 exceedingH3493 hot,H228 the flameH7631 of the fireH5135 slewH6992 thoseH479 menH1994 thatH1400 took upH5267 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego.H5665
3:23
And theseH479 threeH8532 men,H1400 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 fell downH5308 boundH3729 into the midstH1459 of the burningH3345 fieryH5135 furnace.H861
3:24
ThenH116 NebuchadnezzarH5020 the kingH4430 was astonied,H8429 and rose upH6966 in haste,H927 and spake,H6032 and saidH560 unto his counsellors,H1907 Did notH3809 we castH7412 threeH8532 menH1400 boundH3729 into the midstH1459 of the fire?H5135 They answeredH6032 and saidH560 unto the king,H4430 True,H3330 O king.H4430
3:25
He answeredH6032 and said,H560 Lo,H1888 IH576 seeH2370 fourH703 menH1400 loose,H8271 walkingH1981 in the midstH1459 of the fire,H5135 and they haveH383 noH3809 hurt;H2257 and the formH7299 of the fourthH7244 is likeH1821 the SonH1247 of God.H426
3:26
ThenH116 NebuchadnezzarH5020 came nearH7127 to the mouthH8651 of the burningH3345 fieryH5135 furnace,H861 and spake,H6032 and said,H560 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 ye servantsH5649 of the most highH5943 God,H426 come forth,H5312 and comeH858 hither. ThenH116 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 came forthH5312 ofH4481 the midstH1459 of the fire.H5135
3:27
And the princes,H324 governors,H5460 and captains,H6347 and the king'sH4430 counsellors,H1907 being gathered together,H3673 sawH2370 theseH479 men,H1400 upon whose bodiesH1655 the fireH5135 had noH3809 power,H7981 norH3809 was an hairH8177 of their headH7217 singed,H2761 neitherH3809 were their coatsH5622 changed,H8133 norH3809 the smellH7382 of fireH5135 had passedH5709 on them.
3:28
Then NebuchadnezzarH5020 spake,H6032 and said,H560 BlessedH1289 be the GodH426 of Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 who hath sentH7972 his angel,H4398 and deliveredH7804 his servantsH5649 that trustedH7365 in him,H5922 and have changedH8133 the king'sH4430 word,H4406 and yieldedH3052 their bodies,H1655 that they might notH3809 serveH6399 norH3809 worshipH5457 anyH3606 god,H426 exceptH3861 their own God.H426
3:29
Therefore IH4481 makeH7761 a decree,H2942 That everyH3606 people,H5972 nation,H524 and language,H3961 which speakH560 any thing amissH7960, H7955 againstH5922 the GodH426 of Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 shall be cutH5648 in pieces,H1917 and their housesH1005 shall be madeH7739 a dunghill:H5122 becauseH3606 thereH6903 isH383 noH3809 otherH321 GodH426 that canH3202 deliverH5338 after thisH1836 sort.
3:30
ThenH116 the kingH4430 promotedH6744 Shadrach,H7715 Meshach,H4336 and Abednego,H5665 in the provinceH4083 of Babylon.H895

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gileadczycy testowali ludzi aby zobaczyć czy są oni ich wrogami pochodzącymi z Efraima nakazując im powiedzieć słowo "Szibbolet". Efraimici nie umieli wymówić tego słowa poprawnie zamiast tego wymawiali je "Sibbolet", po tym rozpoznawano ich, łapano i zabijano (Sdz 12:4-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić