„Nadto Pan zaryczy z Syjonu, a głos swój poda z Jeruzalem tak, iż zadrży niebo i ziemia i będzie Pan ufaniem ludu swego i mocą synów Izraelskich.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 3,16

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 6:1

Tytuł oryginalny
Matthew
6:1
Take heedG4337 that ye doG4160 notG3361 yourG5216 almsG1654 beforeG1715 men,G444 to be seenG4314, G2300 of them:G846 otherwiseG1490 ye haveG2192 noG3756 rewardG3408 ofG3844 yourG5216 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 heaven.G3772
6:2
ThereforeG3767 whenG3752 thou doestG4160 thine alms,G1654 doG4537 notG3361 sound a trumpetG4537 beforeG1715 thee,G4675 asG5618 the hypocritesG5273 doG4160 inG1722 the synagoguesG4864 andG2532 inG1722 the streets,G4505 thatG3704 they may have gloryG1392 ofG5259 men.G444 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 They haveG568 theirG846 reward.G3408
6:3
ButG1161 when thouG4675 doestG4160 alms,G1654 letG1097 notG3361 thyG4675 left handG710 knowG1097 whatG5101 thyG4675 right handG1188 doeth:G4160
6:4
ThatG3704 thineG4675 almsG1654 may beG5600 inG1722 secret:G2927 andG2532 thyG4675 FatherG3962 whichG3588 seethG991 inG1722 secretG2927 himselfG846 shall rewardG591 theeG4671 openlyG1722, G5318.
6:5
AndG2532 whenG3752 thou prayest,G4336 thou shaltG2071 notG3756 beG2071 asG5618 the hypocritesG5273 are: forG3754 they loveG5368 to prayG4336 standingG2476 inG1722 the synagoguesG4864 andG2532 inG1722 the cornersG1137 of the streets,G4113 thatG3704 they mayG302 be seenG5316 of men.G444 VerilyG281 I sayG3004 unto youG5213, G3754, They haveG568 theirG846 reward.G3408
6:6
ButG1161 thou,G4771 whenG3752 thou prayest,G4336 enterG1525 intoG1519 thyG4675 closet,G5009 andG2532 when thou hast shutG2808 thyG4675 door,G2374 prayG4336 to thyG4675 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 secret;G2927 andG2532 thyG4675 FatherG3962 whichG3588 seethG991 inG1722 secretG2927 shall rewardG591 theeG4671 openlyG1722, G5318.
6:7
ButG1161 when ye pray,G4336 useG945 notG3361 vain repetitions,G945 asG5618 the heathenG1482 do: forG1063 they thinkG1380 thatG3754 they shall be heardG1522 forG1722 theirG846 much speaking.G4180
6:8
BeG3666 notG3361 yeG3666 thereforeG3767 likeG3666 unto them:G846 forG1063 yourG5216 FatherG3962 knowethG1492 what thingsG3739 ye haveG2192 need of,G5532 beforeG4253 yeG5209 askG154 him.G846
6:9
After this mannerG3779 thereforeG3767 prayG4336 ye:G5210 OurG2257 FatherG3962 whichG3588 art inG1722 heaven,G3772 Hallowed beG37 thyG4675 name.G3686
6:10
ThyG4675 kingdomG932 come.G2064 ThyG4675 willG2307 be doneG1096 inG1909 earth,G1093 asG5613 itG2532 is inG1722 heaven.G3772
6:11
GiveG1325 usG2254 this dayG4594 ourG2257 dailyG1967 bread.G740
6:12
AndG2532 forgiveG863 usG2254 ourG2257 debts,G3783 asG2532, G5613 weG2249 forgiveG863 ourG2257 debtors.G3781
6:13
AndG2532 leadG1533 usG2248 notG3361 intoG1519 temptation,G3986 butG235 deliverG4506 usG2248 fromG575 evil:G4190 ForG3754 thineG4675 isG2076 the kingdom,G932 andG2532 the power,G1411 andG2532 the glory,G1391 forG1519 ever.G165 Amen.G281
6:14
ForG1063 ifG1437 ye forgiveG863 menG444 theirG846 trespasses,G3900 yourG5216 heavenlyG3770 FatherG3962 will alsoG2532 forgiveG863 you:G5213
6:15
ButG1161 ifG3362 ye forgiveG863 notG3362 menG444 theirG846 trespasses,G3900 neitherG3761 will yourG5216 FatherG3962 forgiveG863 yourG5216 trespasses.G3900
6:16
MoreoverG1161 whenG3752 ye fast,G3522 beG1096 not,G3361 asG5618 the hypocrites,G5273 of a sad countenance:G4659 forG1063 they disfigureG853 theirG846 faces,G4383 thatG3704 they may appearG5316 unto menG444 to fast.G3522 VerilyG281 I sayG3004 unto youG5213, G3754, They haveG568 theirG846 reward.G3408
6:17
ButG1161 thou,G4771 when thou fastest,G3522 anointG218 thineG4675 head,G2776 andG2532 washG3538 thyG4675 face;G4383
6:18
ThatG3704 thou appearG5316 notG3361 unto menG444 to fast,G3522 butG235 unto thyG4675 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 secret:G2927 andG2532 thyG4675 Father,G3962 whichG3588 seethG991 inG1722 secret,G2927 shall rewardG591 theeG4671 openlyG1722, G5318.
6:19
LayG2343 notG3361 upG2343 for yourselvesG5213 treasuresG2344 uponG1909 earth,G1093 whereG3699 mothG4597 andG2532 rustG1035 doth corrupt,G853 andG2532 whereG3699 thievesG2812 break throughG1358 andG2532 steal:G2813
6:20
ButG1161 lay upG2343 for yourselvesG5213 treasuresG2344 inG1722 heaven,G3772 whereG3699 neitherG3777 mothG4597 norG3777 rustG1035 doth corrupt,G853 andG2532 whereG3699 thievesG2812 doG1358 notG3756 break throughG1358 norG3761 steal:G2813
6:21
ForG1063 whereG3699 yourG5216 treasureG2344 is,G2076 thereG1563 willG2071 yourG5216 heartG2588 beG2071 also.G2532
6:22
The lightG3088 of the bodyG4983 isG2076 the eye:G3788 ifG1437 thereforeG3767 thineG4675 eyeG3788 beG5600 single,G573 thyG4675 wholeG3650 bodyG4983 shall beG2071 full of light.G5460
6:23
ButG1161 ifG1437 thineG4675 eyeG3788 beG5600 evil,G4190 thyG4675 wholeG3650 bodyG4983 shall beG2071 full of darkness.G4652 IfG1487 thereforeG3767 the lightG5457 that isG2076 inG1722 theeG4671 be darkness,G4655 how greatG4214 is that darkness!G4655
6:24
No manG3762 canG1410 serveG1398 twoG1417 masters:G2962 forG1063 eitherG2228 he will hateG3404 the one,G1520 andG2532 loveG25 the other;G2087 or elseG2228 he will holdG472 to the one,G1520 andG2532 despiseG2706 the other.G2087 Ye cannotG3756, G1410 serveG1398 GodG2316 andG2532 mammon.G3126
6:25
ThereforeG5124 IG1223 sayG3004 unto you,G5213 Take noG3361 thoughtG3309 for yourG5216 life,G5590 whatG5101 ye shall eat,G5315 orG2532 whatG5101 ye shall drink;G4095 nor yet forG3366 yourG5216 body,G4983 whatG5101 ye shall put on.G1746 IsG2076 notG3780 the lifeG5590 more thanG4119 meat,G5160 andG2532 the bodyG4983 than raiment?G1742
6:26
BeholdG1689, G1519 the fowlsG4071 of the air:G3772 forG3754 they sowG4687 not,G3756 neitherG3761 do they reap,G2325 norG3761 gatherG4863 intoG1519 barns;G596 yetG2532 yourG5216 heavenlyG3770 FatherG3962 feedethG5142 them.G846 AreG1308 yeG5210 notG3756 muchG3123 better thanG1308 they?G846
6:27
WhichG5101 ofG1537 youG5216 by taking thoughtG3309 canG1410 addG4369 oneG1520 cubitG4083 untoG1909 hisG846 stature?G2244
6:28
AndG2532 whyG5101 take ye thoughtG3309 forG4012 raiment?G1742 ConsiderG2648 the liliesG2918 of the field,G68 howG4459 they grow;G837 they toilG2872 not,G3756 neitherG3761 do they spin:G3514
6:29
And yetG1161 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 evenG3761 SolomonG4672 inG1722 allG3956 hisG846 gloryG1391 wasG4016 notG3761 arrayedG4016 likeG5613 oneG1520 of these.G5130
6:30
Wherefore,G1161 ifG1487 GodG2316 soG3779 clotheG294 the grassG5528 of the field,G68 which to dayG4594 is,G5607 andG2532 to morrowG839 is castG906 intoG1519 the oven,G2823 shall he notG3756 muchG4183 moreG3123 clothe you,G5209 O ye of little faith?G3640
6:31
ThereforeG3767 take noG3361 thought,G3309 saying,G3004 WhatG5101 shall we eat?G5315 or,G2228 WhatG5101 shall we drink?G4095 or,G2228 WherewithalG5101 shall we be clothed?G4016
6:32
(For afterG1934 allG3956 these thingsG5023 do the GentilesG1484 seek:G1934) forG1063 yourG5216 heavenlyG3770 FatherG3962 knowethG1492 thatG3754 ye have needG5535 of allG537 these things.G5130
6:33
ButG1161 seek yeG2212 firstG4412 the kingdomG932 of God,G2316 andG2532 hisG846 righteousness;G1343 andG2532 allG3956 these thingsG5023 shall be addedG4369 unto you.G5213
6:34
TakeG3309 thereforeG3767 noG3361 thoughtG3309 forG1519 the morrow:G839 forG1063 the morrowG839 shall take thoughtG3309 for the thingsG3588 of itself.G1438 SufficientG713 unto the dayG2250 is the evilG2549 thereof.G846

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
I Jan 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy król Niniwy nakazał swoim poddanym post w celu nawrócenia, pościły nawet zwierzęta które zostały ubrane w szaty pokutne (Jon 3,7-8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić