„Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 1,9

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 23:24

Tytuł oryginalny
Matthew
23:1
ThenG5119 spakeG2980 JesusG2424 to the multitude,G3793 andG2532 to hisG846 disciples,G3101
23:2
Saying,G3004 The scribesG1122 andG2532 the PhariseesG5330 sitG2523 inG1909 Moses'G3475 seat:G2515
23:3
AllG3956 thereforeG3767 whatsoeverG3745 theyG302 bidG2036 youG5213 observe,G5083 that observeG5083 andG2532 do;G4160 butG1161 doG4160 notG3361 ye afterG2596 theirG846 works:G2041 forG1063 they say,G3004 andG2532 doG4160 not.G3756
23:4
ForG1063 they bindG1195 heavyG926 burdensG5413 andG2532 grievous to be borne,G1419 andG2532 layG2007 them onG1909 men'sG444 shoulders;G5606 butG1161 they themselves willG2309 notG3756 moveG2795 themG846 with one of theirG846 fingers.G1147
23:5
ButG1161 allG3956 theirG846 worksG2041 they doG4160 forG4314 to be seenG2300 of menG444, G1161: they make broadG4115 theirG846 phylacteries,G5440 andG2532 enlargeG3170 the bordersG2899 of theirG846 garments,G2440
23:6
AndG5037 loveG5368 the uppermost roomsG4411 atG1722 feasts,G1173 andG2532 the chief seatsG4410 inG1722 the synagogues,G4864
23:7
AndG2532 greetingsG783 inG1722 the markets,G58 andG2532 to be calledG2564 ofG5259 men,G444 Rabbi,G4461 Rabbi.G4461
23:8
ButG1161 beG2564 notG3361 yeG5210 calledG2564 Rabbi:G4461 forG1063 oneG1520 isG2076 yourG5216 Master,G2519 even Christ;G5547 andG1161 allG3956 yeG5210 areG2075 brethren.G80
23:9
AndG2532 callG2564 noG3361 man yourG5216 fatherG3962 uponG1909 the earth:G1093 forG1063 oneG1520 isG2076 yourG5216 Father,G3962 whichG3588 is inG1722 heaven.G3772
23:10
NeitherG3366 be ye calledG2564 masters:G2519 forG1063 oneG1520 isG2076 yourG5216 Master,G2519 even Christ.G5547
23:11
ButG1161 he that is greatestG3187 among youG5216 shall beG2071 yourG5216 servant.G1249
23:12
AndG1161 whosoeverG3748 shall exaltG5312 himselfG1438 shall be abased;G5013 andG2532 heG3748 that shall humbleG5013 himselfG1438 shall be exalted.G5312
23:13
ButG1161 woeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 forG3754 ye shut upG2808 the kingdomG932 of heavenG3772 againstG1715 men:G444 forG1063 yeG5210 neitherG3761 go inG1525 yourselves, neitherG3756 suffer yeG863 them that are enteringG1525 to go in.G1525
23:14
WoeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 forG3754 ye devourG2719 widows'G5503 houses,G3614 andG2532 for a pretenceG4392 makeG4336 longG3117 prayer:G4336 thereforeG5124 yeG1223 shall receiveG2983 the greaterG4055 damnation.G2917
23:15
WoeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 forG3754 ye compassG4013 seaG2281 andG2532 landG3584 to makeG4160 oneG1520 proselyte,G4339 andG2532 whenG3752 he is made,G1096 ye makeG4160 himG846 twofold moreG1362 the childG5207 of hellG1067 than yourselves.G5216
23:16
WoeG3759 unto you,G5213 ye blindG5185 guides,G3595 whichG3588 say,G3004 WhosoeverG302 shallG3739 swearG3660 byG1722 the temple,G3485 it isG2076 nothing;G3762 butG1161 whosoeverG302 shallG3739 swearG3660 byG1722 the goldG5557 of the temple,G3485 he is a debtor!G3784
23:17
Ye foolsG3474 andG2532 blind:G5185 forG1063 whetherG5101 isG2076 greater,G3187 the gold,G5557 orG2228 the templeG3485 that sanctifiethG37 the gold?G5557
23:18
And,G2532 WhosoeverG1437 shallG3739 swearG3660 byG1722 the altar,G2379 it isG2076 nothing;G3762 butG1161 whosoeverG302, G3739 swearethG3660 byG1722 the giftG1435 that is uponG1883 it,G846 he is guilty.G3784
23:19
Ye foolsG3474 andG2532 blind:G5185 forG1063 whetherG5101 is greater,G3187 the gift,G1435 orG2228 the altarG2379 that sanctifiethG37 the gift?G1435
23:20
Whoso thereforeG3767 shall swearG3660 byG1722 the altar,G2379 swearethG3660 byG1722 it,G846 andG2532 byG1722 all thingsG3956 thereonG846, G1883.
23:21
AndG2532 whoso shall swearG3660 byG1722 the temple,G3485 swearethG3660 byG1722 it,G846 andG2532 byG1722 him that dwellethG2730 therein.G846
23:22
AndG2532 he that shall swearG3660 byG1722 heaven,G3772 swearethG3660 byG1722 the throneG2362 of God,G2316 andG2532 byG1722 him that sittethG2521 thereonG846, G1883.
23:23
WoeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 forG3754 ye pay titheG586 of mintG2238 andG2532 aniseG432 andG2532 cummin,G2951 andG2532 have omittedG863 the weightierG926 matters of the law,G3551 judgmentG2920, G2532, mercy,G1656 andG2532 faith:G4102 theseG5023 ought yeG1163 to have done,G4160 and notG3361 to leaveG863 the otherG2548 undone.G863
23:24
Ye blindG5185 guides,G3595 which strain atG1368 a gnat,G2971 andG1161 swallowG2666 a camel.G2574
23:25
WoeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 forG3754 ye make cleanG2511 the outsideG1855 of the cupG4221 andG2532 of the platter,G3953 butG1161 withinG2081 they are fullG1073 ofG1537 extortionG724 andG2532 excess.G192
23:26
Thou blindG5185 Pharisee,G5330 cleanseG2511 firstG4412 that which is withinG1787 the cupG4221 andG2532 platter,G3953 thatG2443 the outsideG1622 of themG846 may beG1096 cleanG2513 also.G2532
23:27
WoeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 forG3754 ye are likeG3945 unto whitedG2867 sepulchres,G5028 whichG3748 indeedG3303 appearG5316 beautifulG5611 outward,G1855 butG1161 are withinG2081 fullG1073 of deadG3498 men's bones,G3747 andG2532 of allG3956 uncleanness.G167
23:28
Even soG3779 yeG5210 alsoG3303, G2532 outwardlyG1855 appearG5316 righteousG1342 unto men,G444 butG1161 withinG2081 ye areG2075 fullG3324 of hypocrisyG5272 andG2532 iniquity.G458
23:29
WoeG3759 unto you,G5213 scribesG1122 andG2532 Pharisees,G5330 hypocrites!G5273 becauseG3754 ye buildG3618 the tombsG5028 of the prophets,G4396 andG2532 garnishG2885 the sepulchresG3419 of the righteous,G1342
23:30
AndG2532 say,G3004 IfG1487 we had beenG2258 inG1722 the daysG2250 of ourG2257 fathers,G3962 we wouldG302 notG3756 have beenG2258 partakersG2844 with themG846 inG1722 the bloodG129 of the prophets.G4396
23:31
WhereforeG5620 ye be witnessesG3140 unto yourselves,G1438 thatG3754 ye areG2075 the childrenG5207 of them which killedG5407 the prophets.G4396
23:32
FillG4137 yeG5210 upG4137 thenG2532 the measureG3358 of yourG5216 fathers.G3962
23:33
Ye serpents,G3789 ye generationG1081 of vipers,G2191 howG4459 can yeG5343 escapeG575 the damnationG2920 of hell?G1067
23:34
WhereforeG5124, G1223, behold,G2400 IG1473 sendG649 untoG4314 youG5209 prophets,G4396 andG2532 wise men,G4680 andG2532 scribes:G1122 andG2532 some ofG1537 themG846 ye shall killG615 andG2532 crucify;G4717 andG2532 some ofG1537 themG846 shall ye scourgeG3146 inG1722 yourG5216 synagogues,G4864 andG2532 persecuteG1377 them fromG575 cityG4172 toG1519 city:G4172
23:35
ThatG3704 uponG1909 youG5209 may comeG2064 allG3956 the righteousG1342 bloodG129 shedG1632 uponG1909 the earth,G1093 fromG575 the bloodG129 of righteousG1342 AbelG6 untoG2193 the bloodG129 of ZachariasG2197 sonG5207 of Barachias,G914 whomG3739 ye slewG5407 betweenG3342 the templeG3485 andG2532 the altar.G2379
23:36
VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 AllG3956 these thingsG5023 shall comeG2240 uponG1909 thisG5026 generation.G1074
23:37
O Jerusalem,G2419 Jerusalem,G2419 thou that killestG615 the prophets,G4396 andG2532 stonestG3036 them which are sentG649 untoG4314 thee,G846 how oftenG4212 would IG2309 have gatheredG1996 thyG3739, G4675 childrenG5043 together,G1996 even asG5158 a henG3733 gatherethG1996 herG1438 chickensG3556 underG5259 her wings,G4420 andG2532 ye wouldG2309 not!G3756
23:38
Behold,G2400 yourG5216 houseG3624 is leftG863 unto youG5213 desolate.G2048
23:39
ForG1063 I sayG3004 unto you,G5213 Ye shallG1492 notG3364 seeG1492 meG3165 henceforthG737, G575, tillG302 yeG2193 shall say,G2036 BlessedG2127 is he that comethG2064 inG1722 the nameG3686 of the Lord.G2962

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kol 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

150.000 robotników wycinało i nosiło kamienie użyte do budowy Świątyni (II Kron 2:17, I Król 5:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
II Tym 4:18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić