„Słowo Pańskie, które było podane Sofoniaszowi, synowi Chusy, syna Godoliego, syna Amariego, syna Ischiego za czasów Jozjasza, syna Amonowego, króla judzkiego.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 1,1

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 16:7

Tytuł oryginalny
Matthew
1 The PhariseesG5330 alsoG2532 with the SadduceesG4523 came,G4334 andG2532 temptingG3985 desiredG1905 himG846 that he would shewG1925 themG846 a signG4592 fromG1537 heaven.G3772 2 HeG1161 answeredG611 and saidG2036 unto them,G846 When it isG1096 evening,G3798 ye say,G3004 It will be fair weather:G2105 forG1063 the skyG3772 is red.G4449 3 AndG2532 in the morning,G4404 It will be foul weatherG5494 to day:G4594 forG1063 the skyG3772 is redG4449 and lowring.G4768 O ye hypocrites,G5273 ye canG1097 discernG1252, G3303 the faceG4383 of the sky;G3772 butG1161 can yeG1410 notG3756 discern the signsG4592 of the times?G2540 4 A wickedG4190 andG2532 adulterousG3428 generationG1074 seeketh afterG1934 a sign;G4592 andG2532 there shall noG3756 signG4592 be givenG1325 unto it,G846 butG1508 the signG4592 of the prophetG4396 Jonas.G2495 AndG2532 he leftG2641 them,G846 and departed.G565 5 AndG2532 when hisG846 disciplesG3101 were comeG2064 toG1519 the other side,G4008 they had forgottenG1950 to takeG2983 bread.G740 6 ThenG1161 JesusG2424 saidG2036 unto them,G846 Take heedG3708 andG2532 bewareG4337 ofG575 the leavenG2219 of the PhariseesG5330 andG2532 of the Sadducees.G4523 7 AndG1161 they reasonedG1260 amongG1722 themselves,G1438 saying,G3004 It is becauseG3754 we have takenG2983 noG3756 bread.G740 8 Which whenG1161 JesusG2424 perceived,G1097 he saidG2036 unto them,G846 O ye of little faith,G3640 whyG5101 reason yeG1260 amongG1722 yourselves,G1438 becauseG3754 ye have broughtG2983 noG3756 bread?G740 9 Do yeG3539 not yetG3768 understand,G3539 neitherG3761 rememberG3421 the fiveG4002 loavesG740 of the five thousand,G4000 andG2532 how manyG4214 basketsG2894 ye took up?G2983 10 NeitherG3761 the sevenG2033 loavesG740 of the four thousand,G5070 andG2532 how manyG4214 basketsG4711 ye took up?G2983 11 HowG4459 is it thatG3754 ye doG3539 notG3756 understandG3539 that I spakeG2036 it notG3756 to youG5213 concerningG4012 bread,G740 that ye should bewareG4337 ofG575 the leavenG2219 of the PhariseesG5330 andG2532 of the Sadducees?G4523 12 ThenG5119 understood theyG4920 how thatG3754 he badeG2036 them notG3756 bewareG4337 ofG575 the leavenG2219 of bread,G740 butG235 ofG575 the doctrineG1322 of the PhariseesG5330 andG2532 of the Sadducees.G4523 13 WhenG1161 JesusG2424 cameG2064 intoG1519 the coastsG3313 of CaesareaG2542 Philippi,G5376 he askedG2065 hisG846 disciples,G3101 saying,G3004 WhomG5101 do menG444 sayG3004 that IG3165 the SonG5207 of manG444 am?G1511 14 AndG1161 they said,G2036 Some say that thou artG3303 JohnG2491 the BaptistG910, G1161: some,G243 Elias;G2243 andG1161 others,G2087 Jeremias,G2408 orG2228 oneG1520 of the prophets.G4396 15 He saithG3004 unto them,G846 ButG1161 whomG5101 sayG3004 yeG5210 that IG3165 am?G1511 16 AndG1161 SimonG4613 PeterG4074 answeredG611 and said,G2036 ThouG4771 artG1488 the Christ,G5547 the SonG5207 of the livingG2198 God.G2316 17 AndG2532 JesusG2424 answeredG611 and saidG2036 unto him,G846 BlessedG3107 art thou,G1488 SimonG4613 Barjona:G920 forG3754 fleshG4561 andG2532 bloodG129 hathG601 notG3756 revealedG601 it unto thee,G4671 butG235 myG3450 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 heaven.G3772 18 AndG1161 I sayG3004 alsoG2504 unto thee,G4671 ThatG3754 thouG4771 artG1488 Peter,G4074 andG2532 uponG1909 thisG5026 rockG4073 I will buildG3618 myG3450 church;G1577 andG2532 the gatesG4439 of hellG86 shallG2729 notG3756 prevail againstG2729 it.G846 19 AndG2532 I will giveG1325 unto theeG4671 the keysG2807 of the kingdomG932 of heaven:G3772 andG2532 whatsoeverG1437 thouG3739 shalt bindG1210 onG1909 earthG1093 shall beG2071 boundG1210 inG1722 heaven:G3772 andG2532 whatsoeverG1437 thouG3739 shalt looseG3089 onG1909 earthG1093 shall beG2071 loosedG3089 inG1722 heaven.G3772 20 ThenG5119 charged heG1291 hisG846 disciplesG3101 thatG2443 they should tellG2036 no manG3367 thatG3754 heG846 wasG2076 JesusG2424 the Christ.G5547 21 FromG575 that time forthG5119 beganG756 JesusG2424 to shewG1166 unto hisG846 disciples,G3101 how thatG3754 heG846 mustG1163 goG565 untoG1519 Jerusalem,G2414 andG2532 sufferG3958 many thingsG4183 ofG575 the eldersG4245 andG2532 chief priestsG749 andG2532 scribes,G1122 andG2532 be killed,G615 andG2532 be raised againG1453 the thirdG5154 day.G2250 22 ThenG2532 PeterG4074 tookG4355 him,G846 and beganG756 to rebukeG2008 him,G846 saying,G3004 Be it farG2436 from thee,G4671 Lord:G2962 thisG5124 shallG2071 notG3364 beG2071 unto thee.G4671 23 ButG1161 he turned,G4762 and saidG2036 unto Peter,G4074 Get theeG5217 behindG3694 me,G3450 Satan:G4567 thouG1488 artG3754 an offenceG4625 unto me:G3450 for thou savourestG5426 notG3756 the thingsG3588 that be of God,G2316 butG235 those that be of men.G444 24 ThenG5119 saidG2036 JesusG2424 unto hisG846 disciples,G3101 If anyG1536 man willG2309 comeG2064 afterG3694 me,G3450 let him denyG533 himself,G1438 andG2532 take upG142 hisG846 cross,G4716 andG2532 followG190 me.G3427 25 ForG1063 whosoeverG302, G3739 willG2309 saveG4982 hisG846 lifeG5590 shall loseG622 it:G846 andG1161 whosoeverG302 willG3739 loseG622 hisG846 lifeG5590 forG1752 myG1700 sakeG1752 shall findG2147 it.G846 26 ForG1063 whatG5101 is a manG444 profited,G5623 ifG1437 he shall gainG2770 the wholeG3650 world,G2889 andG1161 loseG2210 his ownG846 soul?G5590 orG2228 whatG5101 shall a manG444 giveG1325 in exchangeG465 for hisG846 soul?G5590 27 ForG1063 the SonG5207 of manG444 shallG3195 comeG2064 inG1722 the gloryG1391 of hisG846 FatherG3962 withG3326 hisG846 angels;G32 andG2532 thenG5119 he shall rewardG591 every manG1538 accordingG2596 to hisG846 works.G4234 28 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 There beG1526 someG5100 standingG2476 here,G5602 whichG3748 shallG1089 notG3364 tasteG1089 of death,G2288 tillG2193 theyG302 seeG1492 the SonG5207 of manG444 comingG2064 inG1722 hisG846 kingdom.G932

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszymi wypowiedzianymi słowami przez Jezusa w Nowym Testamencie są słowa: "Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?" - Łuk 2:49.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić