„Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy; ale i tak nie powiedziano mi ani połowy o wielkości twojej mądrości, przewyższasz bowiem pogłoski, które o tobie słyszałam.”

Biblia Warszawska: II Księga Kronik 9,6

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 10:1

Tytuł oryginalny
Matthew
10:1
AndG2532 when he had calledG4341 unto him hisG846 twelveG1427 disciples,G3101 he gaveG1325 themG846 powerG1849 against uncleanG169 spirits,G4151 toG5620 castG1544 themG846 out,G1544 andG2532 to healG2323 all mannerG3956 of sicknessG3554 andG2532 all mannerG3956 of disease.G3119
10:2
NowG1161 the namesG3686 of the twelveG1427 apostlesG652 areG2076 these;G5023 The first,G4413 Simon,G4613 whoG3588 is calledG3004 Peter,G4074 andG2532 AndrewG406 hisG846 brother;G80 JamesG2385 the son ofG3588 Zebedee,G2199 andG2532 JohnG2491 hisG846 brother;G80
10:3
Philip,G5376 andG2532 Bartholomew;G918 Thomas,G2381 andG2532 MatthewG3156 the publican;G5057 JamesG2385 the son ofG3588 Alphaeus,G256 andG2532 Lebbaeus,G3002 whose surname wasG1941 Thaddaeus;G2280
10:4
SimonG4613 the Canaanite,G2581 andG2532 JudasG2455 Iscariot,G2469 whoG3588 alsoG2532 betrayedG3860 him.G846
10:5
TheseG5128 twelveG1427 JesusG2424 sent forth,G649 and commandedG3853 them,G846 saying,G3004 GoG565 notG3361 intoG1519 the wayG3598 of the Gentiles,G1484 andG2532 intoG1519 any cityG4172 of the SamaritansG4541 enter yeG1525 not:G3361
10:6
ButG1161 goG4198 ratherG3123 toG4314 the lostG622 sheepG4263 of the houseG3624 of Israel.G2474
10:7
AndG1161 as ye go,G4198 preach,G2784 sayingG3004, G3754, The kingdomG932 of heavenG3772 is at hand.G1448
10:8
HealG2323 the sick,G770 cleanseG2511 the lepers,G3015 raiseG1453 the dead,G3498 cast outG1544 devils:G1140 freelyG1432 ye have received,G2983 freelyG1432 give.G1325
10:9
ProvideG2932 neitherG3361 gold,G5557 norG3366 silver,G696 norG3366 brassG5475 inG1519 yourG5216 purses,G2223
10:10
NorG3361 scripG4082 forG1519 your journey,G3598 neitherG3366 twoG1417 coats,G5509 neitherG3366 shoes,G5266 norG3366 yet staves:G4464 forG1063 the workmanG2040 isG2076 worthyG514 of hisG846 meat.G5160
10:11
AndG1161 intoG1519 whatsoeverG3739, G302 cityG4172 orG2228 townG2968 ye shall enter,G1525 enquireG1833 whoG5101 inG1722 itG846 isG2076 worthy;G514 and thereG2546 abideG3306 tillG2193 yeG302 go thence.G1831
10:12
AndG1161 when ye comeG1525 intoG1519 an house,G3614 saluteG782 it.G846
10:13
AndG2532 ifG3303 theG1437 houseG3614 beG5600 worthy,G514 let yourG5216 peaceG1515 comeG2064 uponG1909 it:G846 butG1161 ifG3362 it beG5600 notG3362 worthy,G514 let yourG5216 peaceG1515 returnG1994 toG4314 you.G5209
10:14
AndG2532 whosoeverG3739 shallG1209 notG3362 receiveG1209 you,G5209 norG3366 hearG191 yourG5216 words,G3056 when ye depart outG1831 of thatG1565 houseG3614 orG2228 city,G4172 shake offG1621 the dustG2868 of yourG5216 feet.G4228
10:15
VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 It shall beG2071 more tolerableG414 for the landG1093 of SodomG4670 andG2532 GomorrhaG1116 inG1722 the dayG2250 of judgment,G2920 thanG2228 for thatG1565 city.G4172
10:16
Behold,G2400 IG1473 sendG649 youG5209 forthG649 asG5613 sheepG4263 inG1722 the midstG3319 of wolves:G3074 be yeG1096 thereforeG3767 wiseG5429 asG5613 serpents,G3789 andG2532 harmlessG185 asG5613 doves.G4058
10:17
ButG1161 bewareG4337 ofG575 men:G444 forG1063 they will deliverG3860 youG5209 upG3860 toG1519 the councils,G4892 andG2532 they will scourgeG3146 youG5209 inG1722 theirG846 synagogues;G4864
10:18
AndG2532 ye shall be broughtG71 beforeG1909 governorsG2232 andG1161, G2532 kingsG935 for myG1752 sake,G1700 forG1519 a testimonyG3142 against themG846 andG2532 the Gentiles.G1484
10:19
ButG1161 whenG3752 they deliverG3860 youG5209 up,G3860 takeG3309 noG3361 thoughtG3309 howG4459 orG2228 whatG5101 ye shall speak:G2980 forG1063 it shall be givenG1325 youG5213 inG1722 that sameG1565 hourG5610 whatG5101 ye shall speak.G2980
10:20
ForG1063 it isG2075 notG3756 yeG5210 that speak,G2980 butG235 the SpiritG4151 of yourG5216 FatherG3962 whichG3588 speakethG2980 inG1722 you.G5213
10:21
AndG1161 the brotherG80 shall deliver upG3860 the brotherG80 toG1519 death,G2288 andG2532 the fatherG3962 the child:G5043 andG2532 the childrenG5043 shall rise upG1881 againstG1909 their parents,G1118 andG2532 causeG2289 themG846 to be put to death.G2289
10:22
AndG2532 ye shallG2071 be hatedG3404 ofG5259 allG3956 men forG1223 myG3450 name's sake:G3686 butG1161 he thatG3778 endurethG5278 toG1519 the endG5056 shall be saved.G4982
10:23
ButG1161 whenG3752 they persecuteG1377 youG5209 inG1722 thisG5026 city,G4172 flee yeG5343 intoG1519 another:G243 forG1063 verilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 Ye shallG5055 notG3364 have gone overG5055 the citiesG4172 of Israel,G2474 tillG2193 the SonG5207 of manG444 beG302 come.G2064
10:24
The discipleG3101 isG2076 notG3756 aboveG5228 his master,G1320 norG3761 the servantG1401 aboveG5228 hisG846 lord.G2962
10:25
It is enoughG713 for the discipleG3101 thatG2443 he beG1096 asG5613 hisG846 master,G1320 andG2532 the servantG1401 asG5613 hisG846 lord.G2962 IfG1487 they have calledG2564 the master of the houseG3617 Beelzebub,G954 how muchG4214 moreG3123 shall they call them of hisG846 household?G3615
10:26
FearG5399 themG846 notG3361 therefore:G3767 forG1063 there isG2076 nothingG3762 covered,G2572 thatG3739 shallG601 notG3756 be revealed;G601 andG2532 hid,G2927 thatG3739 shallG1097 notG3756 be known.G1097
10:27
WhatG3739 I tellG3004 youG5213 inG1722 darkness,G4653 that speak yeG2036 inG1722 light:G5457 andG2532 whatG3739 ye hearG191 inG1519 the ear,G3775 that preach yeG2784 uponG1909 the housetops.G1430
10:28
AndG2532 fearG5399, G575 notG3361 them whichG3588 killG615 the body,G4983 butG1161 areG1410 notG3361 ableG1410 to killG615 the soul:G5590 butG1161 ratherG3123 fearG5399 him whichG3588 is ableG1410 to destroyG622 bothG2532 soulG5590 andG2532 bodyG4983 inG1722 hell.G1067
10:29
AreG4453 notG3780 twoG1417 sparrowsG4765 soldG4453 for a farthing?G787 andG2532 oneG1520 ofG1537 themG846 shallG4098 notG3756 fallG4098 onG1909 the groundG1093 withoutG427 yourG5216 Father.G3962
10:30
ButG1161 the veryG2532 hairsG2359 of yourG5216 headG2776 areG1526 allG3956 numbered.G705
10:31
Fear yeG5399 notG3361 therefore,G3767 yeG5210 are of more valueG1308 than manyG4183 sparrows.G4765
10:32
WhosoeverG3748, G3956 thereforeG3767 shall confessG3670, G1722 meG1698 beforeG1715 menG444, G1722, himG846 will I confessG3670 alsoG2504 beforeG1715 myG3450 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 heaven.G3772
10:33
ButG1161 whosoeverG3748 shallG302 denyG720 meG3165 beforeG1715 men,G444 himG846 will I alsoG2504 denyG720 beforeG1715 myG3450 FatherG3962 whichG3588 is inG1722 heaven.G3772
10:34
ThinkG3543 notG3361 thatG3754 I am comeG2064 to sendG906 peaceG1515 onG1909 earth:G1093 I cameG2064 notG3756 to sendG906 peace,G1515 butG235 a sword.G3162
10:35
ForG1063 I am comeG2064 to setG1369 a manG444 at varianceG1369 againstG2596 hisG846 father,G3962 andG2532 the daughterG2364 againstG2596 herG846 mother,G3384 andG2532 the daughter in lawG3565 againstG2596 herG846 mother in law.G3994
10:36
AndG2532 a man'sG444 foesG2190 shall be they of his ownG846 household.G3615
10:37
He that lovethG5368 fatherG3962 orG2228 motherG3384 more thanG5228 meG1691 isG2076 notG3756 worthyG514 of me:G3450 andG2532 he that lovethG5368 sonG5207 orG2228 daughterG2364 more thanG5228 meG1691 isG2076 notG3756 worthyG514 of me.G3450
10:38
AndG2532 heG3739 that takethG2983 notG3756 hisG846 cross,G4716 andG2532 followethG190 afterG3694 me,G3450 isG2076 notG3756 worthyG514 of me.G3450
10:39
He that findethG2147 hisG846 lifeG5590 shall loseG622 it:G846 andG2532 he that losethG622 hisG846 lifeG5590 for myG1700 sakeG1752 shall findG2147 it.G846
10:40
He that receivethG1209 youG5209 receivethG1209 me,G1691 andG2532 he that receivethG1209 meG1691 receivethG1209 him that sentG649 me.G3165
10:41
He that receivethG1209 a prophetG4396 inG1519 the nameG3686 of a prophetG4396 shall receiveG2983 a prophet'sG4396 reward;G3408 andG2532 he that receivethG2983 a righteous manG1342 inG1519 the nameG3686 of a righteous manG1342 shall receiveG1209 a righteous man'sG1342 reward.G3408
10:42
AndG2532 whosoeverG1437 shallG3739 give to drinkG4222 unto oneG1520 of theseG5130 little onesG3398 a cupG4221 of coldG5593 water onlyG3440 inG1519 the nameG3686 of a disciple,G3101 verilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 he shall in no wiseG3364 loseG622 hisG846 reward.G3408

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

W którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię ...
TNP Efez 2:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon w późnych latach swojego życia wybudował miejsca uwielbienia dla pogańskich bogów: Asztarty, Kemosza i Milkoma. Miejsca te istniały nadal jeszcze 300 lat później, kiedy to król Jozjasz zniszczył je podczas swojego panowania (II Król 23:13-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić