„Pojźrzy w niebo a obacz i przypatrz się powietrzu, że wyższe nad cię.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Hioba 35,5

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 1:15

Tytuł oryginalny
Matthew
1:1
The bookG976 of the generationG1078 of JesusG2424 Christ,G5547 the sonG5207 of David,G1138 the sonG5207 of Abraham.G11
1:2
AbrahamG11 begatG1080 Isaac;G2464 andG1161 IsaacG2464 begatG1080 Jacob;G2384 andG1161 JacobG2384 begatG1080 JudasG2455 andG2532 hisG846 brethren;G80
1:3
AndG1161 JudasG2455 begatG1080 PharesG5329 andG2532 ZaraG2196 ofG1537 Thamar;G2283 andG1161 PharesG5329 begatG1080 Esrom;G2074 andG1161 EsromG2074 begatG1080 Aram;G689
1:4
AndG1161 AramG689 begatG1080 Aminadab;G284 andG1161 AminadabG284 begatG1080 Naasson;G3476 andG1161 NaassonG3476 begatG1080 Salmon;G4533
1:5
AndG1161 SalmonG4533 begatG1080 BoozG1003 ofG1537 Rachab;G4477 andG1161 BoozG1003 begatG1080 ObedG5601 ofG1537 Ruth;G4503 andG1161 ObedG5601 begatG1080 Jesse;G2421
1:6
AndG1161 JesseG2421 begatG1080 DavidG1138 the king;G935 andG1161 DavidG1138 the kingG935 begatG1080 SolomonG4672 ofG1537 herG3588 that had been the wife of Urias;G3774
1:7
AndG1161 SolomonG4672 begatG1080 Roboam;G4497 andG1161 RoboamG4497 begatG1080 Abia;G7 andG1161 AbiaG7 begatG1080 Asa;G760
1:8
AndG1161 AsaG760 begatG1080 Josaphat;G2498 andG1161 JosaphatG2498 begatG1080 Joram;G2496 andG1161 JoramG2496 begatG1080 Ozias;G3604
1:9
AndG1161 OziasG3604 begatG1080 Joatham;G2488 andG1161 JoathamG2488 begatG1080 Achaz;G881 andG1161 AchazG881 begatG1080 Ezekias;G1478
1:10
AndG1161 EzekiasG1478 begatG1080 Manasses;G3128 andG1161 ManassesG3128 begatG1080 Amon;G300 andG1161 AmonG300 begatG1080 Josias;G2502
1:11
AndG1161 JosiasG2502 begatG1080 JechoniasG2423 andG2532 hisG846 brethren,G80 about the timeG1909 they were carried awayG3350 to Babylon:G897
1:12
AndG1161 afterG3326 they were broughtG3350 to Babylon,G897 JechoniasG2423 begatG1080 Salathiel;G4528 andG1161 SalathielG4528 begatG1080 Zorobabel;G2216
1:13
AndG1161 ZorobabelG2216 begatG1080 Abiud;G10 andG1161 AbiudG10 begatG1080 Eliakim;G1662 andG1161 EliakimG1662 begatG1080 Azor;G107
1:14
AndG1161 AzorG107 begatG1080 Sadoc;G4524 andG1161 SadocG4524 begatG1080 Achim;G885 andG1161 AchimG885 begatG1080 Eliud;G1664
1:15
AndG1161 EliudG1664 begatG1080 Eleazar;G1648 andG1161 EleazarG1648 begatG1080 Matthan;G3157 andG1161 MatthanG3157 begatG1080 Jacob;G2384
1:16
AndG1161 JacobG2384 begatG1080 JosephG2501 the husbandG435 of Mary,G3137 ofG1537 whomG3739 was bornG1080 Jesus,G2424 whoG3588 is calledG3004 Christ.G5547
1:17
SoG3767 allG3956 the generationsG1074 fromG575 AbrahamG11 toG2193 DavidG1138 are fourteenG1180 generations;G1074 andG2532 fromG575 DavidG1138 untilG2193 the carrying awayG3350 into BabylonG897 are fourteenG1180 generations;G1074 andG2532 fromG575 the carrying awayG3350 into BabylonG897 un toG2193 ChristG5547 are fourteenG1180 generations.G1074
1:18
NowG1161 the birthG1083 of JesusG2424 ChristG5547 wasG2258 on this wise:G3779 When asG1063 hisG846 motherG3384 MaryG3137 was espousedG3423 to Joseph,G2501 beforeG4250, G2228 theyG846 came together,G4905 she was foundG2147 with childG1722, G1064, G2192 ofG1537 the HolyG40 Ghost.G4151
1:19
ThenG1161 JosephG2501 herG846 husband,G435 beingG5607 a justG1342 man, andG2532 notG3361 willingG2309 to makeG3856 herG846 a publick example,G3856 was mindedG1014 to putG630 herG846 awayG630 privily.G2977
1:20
ButG1161 while heG846 thought onG1760 these things,G5023 behold,G2400 the angelG32 of the LordG2962 appearedG5316 unto himG846 inG2596 a dream,G3677 saying,G3004 Joseph,G2501 thou sonG5207 of David,G1138 fearG5399 notG3361 to takeG3880 unto theeG4675 MaryG3137 thy wife:G1135 forG1063 that which is conceivedG1080 inG1722 herG846 isG2076 ofG1537 the HolyG40 Ghost.G4151
1:21
AndG1161 she shall bring forthG5088 a son,G5207 andG2532 thou shalt callG2564 hisG846 nameG3686 JESUS:G2424 forG1063 heG846 shall saveG4982 hisG846 peopleG2992 fromG575 theirG846 sins.G266
1:22
NowG1161 allG3650 thisG5124 was done,G1096 thatG2443 it might be fulfilledG4137 whichG3588 was spokenG4483 ofG5259 the LordG2962 byG1223 the prophet,G4396 saying,G3004
1:23
Behold,G2400 a virginG3933 shall be with childG1722, G1064, G2192, andG2532 shall bring forthG5088 a son,G5207 andG2532 they shall callG2564 hisG846 nameG3686 Emmanuel,G1694 whichG3739 being interpretedG3177 is,G2076 GodG2316 withG3326 us.G2257
1:24
ThenG1161 JosephG2501 being raisedG1326 fromG575 sleepG5258 didG4160 asG5613 the angelG32 of the LordG2962 had biddenG4367 him,G846 andG2532 tookG3880 unto himG846 his wife:G1135
1:25
AndG2532 knewG1097 herG846 notG3756 tillG3757 sheG2193 had brought forthG5088 herG846 firstbornG4416 son:G5207 andG2532 he calledG2564 hisG846 nameG3686 JESUS.G2424

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izraelici przynieśli tak wiele ofiar na budowę Przybytku że Mojżesz musiał powiedzieć im aby już przestali je przynosić (II Mojż 36:2-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
Obj 21:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić