„Bowiem wam wiadomo, jak przebywaliśmy w Micraim i jak przechodziliśmy wśród narodów obok których przeszliście.”

Nowa Biblia Gdańska: V Księga Mojżesza 29,15

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Łukasza 3:1

Tytuł oryginalny
Luke
3:1
NowG1161 inG1722 the fifteenthG4003 yearG2094 of the reignG2231 of TiberiusG5086 Caesar,G2541 PontiusG4194 PilateG4091 being governorG2230 of Judaea,G2449 andG2532 HerodG2264 being tetrarchG5075 of Galilee,G1056 andG1161 hisG846 brotherG80 PhilipG5376 tetrarchG5075 of IturaeaG2484 andG2532 of the regionG5561 of Trachonitis,G5139 andG2532 LysaniasG3078 the tetrarchG5075 of Abilene,G9
3:2
AnnasG452 andG2532 CaiaphasG2533 beingG1909 the high priests,G749 the wordG4487 of GodG2316 cameG1096 untoG1909 JohnG2491 the sonG5207 of ZachariasG2197 inG1722 the wilderness.G2048
3:3
AndG2532 he cameG2064 intoG1519 allG3956 the country aboutG4066 Jordan,G2446 preachingG2784 the baptismG908 of repentanceG3341 forG1519 the remissionG859 of sins;G266
3:4
AsG5613 it is writtenG1125 inG1722 the bookG976 of the wordsG3056 of EsaiasG2268 the prophet,G4396 saying,G3004 The voiceG5456 of one cryingG994 inG1722 the wilderness,G2048 Prepare yeG2090 the wayG3598 of the Lord,G2962 makeG4160 hisG846 pathsG5147 straight.G2117
3:5
EveryG3956 valleyG5327 shall beG2071 filled,G4137 andG2532 everyG3956 mountainG3735 andG2532 hillG1015 shall be brought low;G5013 andG2532 the crookedG4646 shall be madeG1519 straight,G2117 andG2532 the roughG5138 waysG3598 shall be madeG1519 smooth;G3006
3:6
AndG2532 allG3956 fleshG4561 shall seeG3700 the salvationG4992 of God.G2316
3:7
ThenG3767 saidG3004 he to the multitudeG3793 that came forthG1607 to be baptizedG907 ofG5259 him,G846 O generationG1081 of vipers,G2191 whoG5101 hath warnedG5263 youG5213 to fleeG5343 fromG575 the wrathG3709 to come?G3195
3:8
Bring forthG4160 thereforeG3767 fruitsG2590 worthyG514 of repentance,G3341 andG2532 beginG756 notG3361 to sayG3004 withinG1722 yourselves,G1438 We haveG2192 AbrahamG11 to our father:G3962 forG1063 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 GodG2316 is ableG1410 ofG1537 theseG5130 stonesG3037 to raise upG1453 childrenG5043 unto Abraham.G11
3:9
AndG1161 nowG2235 alsoG2532 the axeG513 is laidG2749 untoG4314 the rootG4491 of the trees:G1186 everyG3956 treeG1186 thereforeG3767 which bringethG4160 notG3361 forthG4160 goodG2570 fruitG2590 is hewn down,G1581 andG2532 castG906 intoG1519 the fire.G4442
3:10
AndG2532 the peopleG3793 askedG1905 him,G846 saying,G3004 WhatG5101 shall we doG4160 then?G3767
3:11
He answerethG611 andG1161 saithG3004 unto them,G846 He that hathG2192 twoG1417 coats,G5509 let him impartG3330 to him that hathG2192 none;G3361 andG2532 he that hathG2192 meat,G1033 let him doG4160 likewise.G3668
3:12
ThenG1161 cameG2064 alsoG2532 publicansG5057 to be baptized,G907 andG2532 saidG2036 untoG4314 him,G846 Master,G1320 whatG5101 shall we do?G4160
3:13
AndG1161 he saidG2036 untoG4314 them,G846 ExactG4238 noG3367 moreG4119 thanG3844 that which is appointedG1299 you.G5213
3:14
AndG1161 the soldiersG4754 likewiseG2532 demandedG1905 of him,G846 saying,G3004 AndG2532 whatG5101 shall weG2249 do?G4160 AndG2532 he saidG2036 untoG4314 them,G846 Do violenceG1286 to no man,G3367 neitherG3366 accuse any falsely;G4811 andG2532 be contentG714 with yourG5216 wages.G3800
3:15
AndG1161 as the peopleG2992 were in expectation,G4328 andG2532 all menG3956 musedG1260 inG1722 theirG846 heartsG2588 ofG4012 John,G2491 whetherG3379 heG846 wereG1498 the Christ,G5547 or not;G3379
3:16
JohnG2491 answered,G611 sayingG3004 unto them all,G537 IG1473 indeedG3303 baptizeG907 youG5209 with water;G5204 butG1161 one mightier thanG2478 IG3450 cometh,G2064 the latchetG2438 of whoseG846, G3739 shoesG5266 I amG1510 notG3756 worthyG2425 to unloose:G3089 heG846 shall baptizeG907 youG5209 withG1722 the HolyG40 GhostG4151 andG2532 with fire:G4442
3:17
WhoseG3739 fanG4425 is inG1722 hisG846 hand,G5495 andG2532 he will throughly purgeG1245 hisG846 floor,G257 andG2532 will gatherG4863 the wheatG4621 intoG1519 hisG846 garner;G596 butG1161 the chaffG892 he will burnG2618 with fireG4442 unquenchable.G762
3:18
AndG3767, G2532 manyG4183 otherG2087 thingsG3303 inG4183 his exhortationG3870 preachedG2097 he unto the people.G2992
3:19
ButG1161 HerodG2264 the tetrarch,G5076 being reprovedG1651 byG5259 himG846 forG4012 HerodiasG2266 hisG846 brotherG80 Philip'sG5376 wife,G1135 andG2532 forG4012 allG3956 the evilsG4190 whichG3739 HerodG2264 had done,G4160
3:20
AddedG4369 yetG2532 thisG5124 aboveG1909 all,G3956 thatG2532 he shut upG2623 JohnG2491 inG1722 prison.G5438
3:21
NowG1161 when allG537 the peopleG2992 were baptizedG907, G1722, it came to pass,G1096 that JesusG2424 alsoG2532 being baptized,G907 andG2532 praying,G4336 the heavenG3772 was opened,G455
3:22
AndG2532 the HolyG40 GhostG4151 descendedG2597 in a bodilyG4984 shapeG1491 likeG5616 a doveG4058 uponG1909 him,G846 andG2532 a voiceG5456 cameG1096 fromG1537 heaven,G3772 which said,G3004 ThouG4771 artG1488 myG3450 belovedG27 Son;G5207 inG1722 theeG4671 I am well pleased.G2106
3:23
AndG2532 JesusG2424 himselfG846 beganG756 to beG2258 aboutG5616 thirtyG5144 years of age,G2094 being (G5607asG5613 was supposed) G3543 the sonG5207 of Joseph,G2501 which was the son of Heli,G2242
3:24
Which was the son of Matthat,G3158 which was the son of Levi,G3017 which was the son of Melchi,G3197 which was the son of Janna,G2388 which was the son of Joseph,G2501
3:25
Which was the son of Mattathias,G3161 which was the son of Amos,G301 which was the son of Naum,G3486 which was the son of Esli,G2069 which was the son of Nagge,G3477
3:26
Which was the son of Maath,G3092 which was the son of Mattathias,G3161 which was the son of Semei,G4584 which was the son of Joseph,G2501 which was the son of Juda,G2455
3:27
Which was the son of Joanna,G2490 which was the son of Rhesa,G4488 which was the son of Zorobabel,G2216 which was the son of Salathiel,G4528 which was the son of Neri,G3518
3:28
Which was the son of Melchi,G3197 which was the son of Addi,G78 which was the son of Cosam,G2973 which was the son of Elmodam,G1678 which was the son of Er,G2262
3:29
Which was the son of Jose,G2499 which was the son of Eliezer,G1663 which was the son of Jorim,G2497 which was the son of Matthat,G3158 which was the son of Levi,G3017
3:30
Which was the son of Simeon,G4826 which was the son of Juda,G2455 which was the son of Joseph,G2501 which was the son of Jonan,G2494 which was the son of Eliakim,G1662
3:31
Which was the son of Melea,G3190 which was the son of Menan,G3104 which was the son of Mattatha,G3160 which was the son of Nathan,G3481 which was the son of David,G1138
3:32
Which was the son of Jesse,G2421 which was the son of Obed,G5601 which was the son of Booz,G1003 which was the son of Salmon,G4533 which was the son of Naasson,G3476
3:33
Which was the son of Aminadab,G284 which was the son of Aram,G689 which was the son of Esrom,G2074 which was the son of Phares,G5329 which was the son of Juda,G2455
3:34
Which was the son of Jacob,G2384 which was the son of Isaac,G2464 which was the son of Abraham,G11 which was the son of Thara,G2291 which was the son of Nachor,G3493
3:35
Which was the son of Saruch,G4562 which was the son of Ragau,G4466 which was the son of Phalec,G5317 which was the son of Heber,G1443 which was the son of Sala,G4527
3:36
Which was the son of Cainan,G2536 which was the son of Arphaxad,G742 which was the son of Sem,G4590 which was the son of Noe,G3575 which was the son of Lamech,G2984
3:37
Which was the son of Mathusala,G3103 which was the son of Enoch,G1802 which was the son of Jared,G2391 which was the son of Maleleel,G3121 which was the son of Cainan,G2536
3:38
Which was the son of Enos,G1800 which was the son of Seth,G4589 which was the son of Adam,G76 which was the son of God.G2316

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Człowiek o imieniu Ben-Chur był namiestnikiem nad Izraelem (I Król 4:7-8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Jan 3:36


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić