„giną bowiem w złym utrapieniu. Urodził syna, który będzie w wielkim ubóstwie.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Koheleta 5,13

King James Version
Księga: 2 Księga Królewska 2:1

Tytuł oryginalny
2 Kings
2:1
And it came to pass, when the LORDH3068 would take upH5927 ElijahH452 into heavenH8064 by a whirlwind,H5591 that ElijahH452 wentH3212 with ElishaH477 from Gilgal.H1537
2:2
And ElijahH452 saidH559 unto Elisha,H477 TarryH3427 here, I pray thee; for the LORDH3068 hath sentH7971 me to Bethel.H1008 And ElishaH477 saidH559 unto him, As the LORDH3068 liveth,H2416 and as thy soulH5315 liveth,H2416 I will not leaveH5800 thee. So they went downH3381 to Bethel.H1008
2:3
And the sonsH1121 of the prophetsH5030 that were at BethelH1008 came forthH3318 to Elisha,H477 and saidH559 unto him, KnowestH3045 thou that the LORDH3068 will take awayH3947 thy masterH113 from thy headH7218 to day?H3117 And he said,H559 Yea, I knowH3045 it; hold ye your peace.H2814
2:4
And ElijahH452 saidH559 unto him, Elisha,H477 tarryH3427 here, I pray thee; for the LORDH3068 hath sentH7971 me to Jericho.H3405 And he said,H559 As the LORDH3068 liveth,H2416 and as thy soulH5315 liveth,H2416 I will not leaveH5800 thee. So they cameH935 to Jericho.H3405
2:5
And the sonsH1121 of the prophetsH5030 that were at JerichoH3405 cameH5066 to Elisha,H477 and saidH559 unto him, KnowestH3045 thou that the LORDH3068 will take awayH3947 thy masterH113 from thy headH7218 to day?H3117 And he answered,H559 Yea, I knowH3045 it; hold ye your peace.H2814
2:6
And ElijahH452 saidH559 unto him, Tarry,H3427 I pray thee, here; for the LORDH3068 hath sentH7971 me to Jordan.H3383 And he said,H559 As the LORDH3068 liveth,H2416 and as thy soulH5315 liveth,H2416 I will not leaveH5800 thee. And they twoH8147 went on.H3212
2:7
And fiftyH2572 menH376 of the sonsH1121 of the prophetsH5030 went,H1980 and stoodH5975 to viewH5048 afar off:H7350 and they twoH8147 stoodH5975 by Jordan.H3383
2:8
And ElijahH452 tookH3947 his mantle,H155 and wrapped it together,H1563 and smoteH5221 the waters,H4325 and they were dividedH2673 hither and thither, so that they twoH8147 went overH5674 on dryH2724 ground.
2:9
And it came to pass, when they were gone over,H5674 that ElijahH452 saidH559 unto Elisha,H477 AskH7592 what I shall doH6213 for thee, before I be taken awayH3947 from thee. And ElishaH477 said,H559 I pray thee, let a doubleH8147 portionH6310 of thy spiritH7307 be upon me.
2:10
And he said,H559 Thou hast askedH7592 a hard thing:H7185 nevertheless, if thou seeH7200 me when I am takenH3947 from thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so.
2:11
And it came to pass, as they stillH1980 went on,H1980 and talked,H1696 that, behold, there appeared a chariotH7393 of fire,H784 and horsesH5483 of fire,H784 and partedH6504 them bothH8147 asunder;H996 and ElijahH452 went upH5927 by a whirlwindH5591 into heaven.H8064
2:12
And ElishaH477 sawH7200 it, and he cried,H6817 My father,H1 my father,H1 the chariotH7393 of Israel,H3478 and the horsemenH6571 thereof. And he sawH7200 him no more: and he took holdH2388 of his own clothes,H899 and rentH7167 them in twoH8147 pieces.H7168
2:13
He took upH7311 also the mantleH155 of ElijahH452 that fellH5307 from him, and went back,H7725 and stoodH5975 by the bankH8193 of Jordan;H3383
2:14
And he tookH3947 the mantleH155 of ElijahH452 that fellH5307 from him, and smoteH5221 the waters,H4325 and said,H559 Where is the LORDH3068 GodH430 of Elijah?H452 and when he also had smittenH5221 the waters,H4325 they partedH2673 hither and thither: and ElishaH477 went over.H5674
2:15
And when the sonsH1121 of the prophetsH5030 which were to view at JerichoH3405 sawH7200 him, they said,H559 The spiritH7307 of ElijahH452 doth restH5117 on Elisha.H477 And they cameH935 to meetH7125 him, and bowedH7812 themselves to the groundH776 before him.
2:16
And they saidH559 unto him, Behold now, there beH3426 with thy servantsH5650 fiftyH2572 strongH2428 menH582, H1121; let them go,H3212 we pray thee, and seekH1245 thy master:H113 lest peradventure the SpiritH7307 of the LORDH3068 hath taken him up,H5375 and castH7993 him upon someH259 mountain,H2022 or into someH259 valley.H1516 And he said,H559 Ye shall not send.H7971
2:17
And when they urgedH6484 him till he was ashamed,H954 he said,H559 Send.H7971 They sentH7971 therefore fiftyH2572 men;H376 and they soughtH1245 threeH7969 days,H3117 but foundH4672 him not.
2:18
And when they came againH7725 to him, (for he tarriedH3427 at Jericho,H3405) he saidH559 unto them, Did I not sayH559 unto you, GoH3212 not?
2:19
And the menH582 of the cityH5892 saidH559 unto Elisha,H477 Behold, I pray thee, the situationH4186 of this cityH5892 is pleasant,H2896 as my lordH113 seeth:H7200 but the waterH4325 is naught,H7451 and the groundH776 barren.H7921
2:20
And he said,H559 BringH3947 me a newH2319 cruse,H6746 and putH7760 saltH4417 therein. And they broughtH3947 it to him.
2:21
And he went forthH3318 unto the springH4161 of the waters,H4325 and castH7993 the saltH4417 in there, and said,H559 Thus saithH559 the LORD,H3068 I have healedH7495 these waters;H4325 there shall not be from thence any more deathH4194 or barrenH7921 land.
2:22
So the watersH4325 were healedH7495 unto this day,H3117 according to the sayingH1697 of ElishaH477 which he spake.H1696
2:23
And he went upH5927 from thence unto Bethel:H1008 and as he was going upH5927 by the way,H1870 there came forthH3318 littleH6996 childrenH5288 out of the city,H5892 and mockedH7046 him, and saidH559 unto him, Go up,H5927 thou bald head;H7142 go up,H5927 thou bald head.H7142
2:24
And he turnedH6437 back,H310 and lookedH7200 on them, and cursedH7043 them in the nameH8034 of the LORD.H3068 And there came forthH3318 twoH8147 she bearsH1677 out of the wood,H3293 and tareH1234 fortyH705 and twoH8147 childrenH3206 of them.
2:25
And he wentH3212 from thence to mountH2022 Carmel,H3760 and from thence he returnedH7725 to Samaria.H8111

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
I Kor 2:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dwoje ludzi w Biblii obchodziło swoje urodziny: Faraon (I Mojż 40:20) i Herod (Mat 14:6, Mar 6:21). (Niektórzy wierzą że uczta na której były dzieci Hioba Job 1:13-18 była przyjęciem urodzinowym, ale nie ma na to żadnego dowodu).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Rzym 6:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić