„Bo i królowie mocni byli w Jeruzalem, którzy i panowali nad wszelką krainą, która jest za Rzeką, dań też, cła i dochody bierali.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezdrasza 4,20

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 14:10

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
14:1
FollowG1377 after charity,G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesy.G4395
14:2
ForG1063 he that speakethG2980 in an unknown tongueG1100 speakethG2980 notG3756 unto men,G444 butG235 unto God:G2316 forG1063 no manG3762 understandethG191 him; howbeitG1161 in the spiritG4151 he speakethG2980 mysteries.G3466
14:3
ButG1161 he that prophesiethG4395 speakethG2980 unto menG444 to edification,G3619 andG2532 exhortation,G3874 andG2532 comfort.G3889
14:4
He that speakethG2980 in an unknown tongueG1100 edifiethG3618 himself;G1438 butG1161 he that prophesiethG4395 edifiethG3618 the church.G1577
14:5
IG1161 wouldG2309 that yeG5209 allG3956 spakeG2980 with tongues,G1100 butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye prophesied:G4395 forG1063 greaterG3187 is he that prophesiethG4395 thanG2228 he that speakethG2980 with tongues,G1100 exceptG1508 heG1622 interpret,G1329 thatG2443 the churchG1577 may receiveG2983 edifying.G3619
14:6
Now,G3570 brethren,G80 ifG1437 I comeG2064 untoG4314 youG5209 speakingG2980 with tongues,G1100 whatG5101 shall I profitG5623 you,G5209 exceptG3362 I shall speakG2980 to youG5213 eitherG2228 byG1722 revelation,G602 orG2228 byG1722 knowledge,G1108 orG2228 byG1722 prophesying,G4394 orG2228 byG1722 doctrine?G1322
14:7
And evenG3676 things without lifeG895 givingG1325 sound,G5456 whetherG1535 pipeG836 orG1535 harp,G2788 exceptG3362 they giveG1325 a distinctionG1293 in the sounds,G5353 howG4459 shall it be knownG1097 what is pipedG832 orG2228 harped?G2789
14:8
ForG2532, G1063 ifG1437 the trumpetG4536 giveG1325 an uncertainG82 sound,G5456 whoG5101 shall prepare himselfG3903 toG1519 the battle?G4171
14:9
SoG3779 likewiseG2532 ye,G5210 exceptG3362 ye utterG1325 byG1223 the tongueG1100 wordsG3056 easy to be understood,G2154 howG4459 shall it be knownG1097 what is spoken?G2980 forG1063 ye shallG2071 speakG2980 intoG1519 the air.G109
14:10
ThereG1487 are,G2076 it may be,G5177 so manyG5118 kindsG1085 of voicesG5456 inG1722 the world,G2889 andG2532 none of themG3762 is without significationG880, G846.
14:11
ThereforeG3767 ifG3362 I knowG1492 notG3362 the meaningG1411 of the voice,G5456 I shall beG2071 unto him that speakethG2980 a barbarian,G915 andG2532 he that speakethG2980 shall be a barbarianG915 untoG1722 me.G1698
14:12
EvenG2532 soG3779 ye,G5210 forasmuch asG1893 ye areG2075 zealousG2207 of spiritualG4151 gifts, seekG2212 thatG2443 ye may excelG4052 toG4314 the edifyingG3619 of the church.G1577
14:13
WhereforeG1355 let him that speakethG2980 in an unknown tongueG1100 prayG4336 thatG2443 he may interpret.G1329
14:14
ForG1063 ifG1437 I prayG4336 in an unknown tongue,G1100 myG3450 spiritG4151 prayeth,G4336 butG1161 myG3450 understandingG3563 isG2076 unfruitful.G175
14:15
WhatG5101 is itG2076 then?G3767 I will prayG4336 with the spirit,G4151 andG1161 I will prayG4336 with the understandingG3563 also:G2532 I will singG5567 with the spirit,G4151 andG1161 I will singG5567 with the understandingG3563 also.G2532
14:16
ElseG1893 whenG1437 thou shalt blessG2127 with the spirit,G4151 howG4459 shall he that occupiethG378 the roomG5117 of the unlearnedG2399 sayG2046 AmenG281 atG1909 thyG4674 giving of thanks,G2169 seeingG1894 he understandethG1492 notG3756 whatG5101 thou sayest?G3004
14:17
ForG1063 thouG4771 verilyG3303 givest thanksG2168 well,G2573 butG235 the otherG2087 isG3618 notG3756 edified.G3618
14:18
I thankG2168 myG3450 God,G2316 I speakG2980 with tonguesG1100 more thanG3123 yeG5216 all:G3956
14:19
YetG235 inG1722 the churchG1577 I had ratherG2309 speakG2980 fiveG4002 wordsG3056 withG1223 myG3450 understanding,G3563 thatG2443 by my voice I might teachG2727 othersG243 also,G2532 thanG2228 ten thousandG3463 wordsG3056 inG1722 an unknown tongue.G1100
14:20
Brethren,G80 beG1096 notG3361 childrenG3813 in understanding:G5424 howbeitG235 in maliceG2549 be ye children,G3515 butG1161 in understandingG5424 beG1096 men.G5046
14:21
InG1722 the lawG3551 it is writtenG1125, G3754, WithG1722 men of other tonguesG2084 andG2532 otherG2087, G1722 lipsG5491 will I speakG2980 unto thisG5129 people;G2992 andG2532 yet for allG3779 that will theyG1522 notG3761 hearG1522 me,G3450 saithG3004 the Lord.G2962
14:22
WhereforeG5620 tonguesG1100 areG1526 forG1519 a sign,G4592 notG3756 to them that believe,G4100 butG235 to them that believe not:G571 butG1161 prophesyingG4394 serveth notG3756 for them that believe not,G571 butG235 for them which believe.G4100
14:23
IfG1437 thereforeG3767 the wholeG3650 churchG1577 be come togetherG4905 intoG1909 one place,G846 andG2532 allG3956 speakG2980 with tongues,G1100 andG1161 there come inG1525 those that are unlearned,G2399 orG2228 unbelievers,G571 will theyG2046 notG3756 sayG2046 thatG3754 ye are mad?G3105
14:24
ButG1161 ifG1437 allG3956 prophesy,G4395 andG1161 there come inG1525 oneG5100 that believeth not,G571 orG2228 one unlearned,G2399 he is convincedG1651 ofG5259 all,G3956 he is judgedG350 ofG5259 all:G3956
14:25
AndG2532 thusG3779 areG1096 the secretsG2927 of hisG846 heartG2588 madeG1096 manifest;G5318 andG2532 soG3779 falling downG4098 onG1909 his faceG4383 he will worshipG4352 God,G2316 and reportG518 thatG3754 GodG2316 isG2076 inG1722 youG5213 of a truth.G3689
14:26
HowG5101 is itG2076 then,G3767 brethren?G80 whenG3752 ye come together,G4905 every oneG1538 of youG5216 hathG2192 a psalm,G5568 hathG2192 a doctrine,G1322 hathG2192 a tongue,G1100 hathG2192 a revelation,G602 hathG2192 an interpretation.G2058 LetG1096 all thingsG3956 be doneG1096 untoG4314 edifying.G3619
14:27
IfG1535 any manG5100 speakG2980 in an unknown tongue,G1100 let it be byG2596 two,G1417 orG2228 at the mostG4118 by three,G5140 andG2532 that byG303 course;G3313 andG2532 letG1329 oneG1520 interpret.G1329
14:28
ButG1161 ifG3362 there beG5600 noG3362 interpreter,G1328 let him keep silenceG4601 inG1722 the church;G1577 andG1161 let him speakG2980 to himself,G1438 andG2532 to God.G2316
14:29
LetG2980 the prophetsG4396 speakG2980 twoG1417 orG2228 three,G5140 andG2532 letG1252 the otherG243 judge.G1252
14:30
IfG1437 anyG1161 thing be revealedG601 to anotherG243 that sitteth by,G2521 letG4601 the firstG4413 hold his peace.G4601
14:31
ForG1063 ye mayG1410 allG3956 prophesyG4395 one by oneG1520, G2596, thatG2443 allG3956 may learn,G3129 andG2532 allG3956 may be comforted.G3870
14:32
AndG2532 the spiritsG4151 of the prophetsG4396 are subjectG5293 to the prophets.G4396
14:33
ForG1063 GodG2316 isG2076 notG3756 the author of confusion,G181 butG235 of peace,G1515 asG5613 inG1722 allG3956 churchesG1577 of the saints.G40
14:34
LetG4601 yourG5216 womenG1135 keep silenceG4601 inG1722 the churches:G1577 forG1063 it isG2010 notG3756 permittedG2010 unto themG846 to speak;G2980 butG235 they are commanded to be under obedience,G5293 asG2531 alsoG2532 saithG3004 the law.G3551
14:35
AndG1161 ifG1487 they willG2309 learnG3129 any thing,G5100 let them askG1905 theirG2398 husbandsG435 atG1722 home:G3624 forG1063 it isG2076 a shameG149 for womenG1135 to speakG2980 inG1722 the church.G1577
14:36
What?G2228 cameG1831 the wordG3056 of GodG2316 outG1831 fromG575 you?G5216 orG2228 came itG2658 untoG1519 youG5209 only?G3441
14:37
If any manG1536 think himselfG1380 to beG1511 a prophet,G4396 orG2228 spiritual,G4152 let him acknowledgeG1921 thatG3754 the thingsG3739 that I writeG1125 unto youG5213 areG1526 the commandmentsG1785 of the Lord.G2962
14:38
ButG1161 if any manG1536 be ignorant,G50 let him be ignorant.G50
14:39
Wherefore,G5620 brethren,G80 covetG2206 to prophesy,G4395 andG2532 forbidG2967 notG3361 to speakG2980 with tongues.G1100
14:40
LetG1096 all thingsG3956 be doneG1096 decentlyG2156 andG2532 inG2596 order.G5010

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Do Józefa ojczyma Jezusa "Anioł Pański" przyszedł w śnie 3 razy: (Mat 1:20-21, Mat 2:13, Mat 2:19-20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić