„A ostatnim nieprzyjacielem, który obróci się wniwecz, będzie śmierć.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Koryntian 15,26

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: List do Galatów 3:15

3:1
O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, przed których oczyma Jezus Chrystus przedtym opisany, jest między wami ukrzyżowany?
3:2
Tego się tylko od was chcę nauczyć: z uczynków zakonnych wzięliście Ducha czyli z słuchania wiary?
3:3
Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz ciałem bywacie wykonani?
3:4
Takżeście wiele cierpieli darmo? Jeśli jednak darmo!
3:5
Który tedy wam dodawa Ducha i sprawuje mocy w was, z uczynkówli zakonu czyli z słuchania wiary?
3:6
Jako napisano jest: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.
3:7
Poznajcież tedy, iż którzy z wiary są, ci są synmi Abrahamowymi.
3:8
A upatrując Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia Pogany, przedtym opowiadało Abrahamowi: Iż będą błogosławione w tobie wszytkie narody.
3:9
A tak którzy są z wiary, będą błogosławieni z wiernym Abrahamem.
3:10
Abowiem którzykolwiek są z uczynków zakonu, pod przeklęctwem są. Bo napisano jest: Przeklęty każdy, który by nie trwał we wszytkim, co napisano w księgach zakonu, aby ono czynił.
3:11
A iż przez zakon żaden nie bywa usprawiedliwion u Boga, jawno jest, iż sprawiedliwy z wiary żywie.
3:12
A zakon nie jest z wiary, ale który by je czynił, w nich żyć będzie.
3:13
Chrystus nas wykupił od przeklęctwa zakonu, zstawszy się za nas przeklęctwem (abowiem napisano jest: Przeklęty każdy, który wisi na drzewie),
3:14
aby w Poganach zstało się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.
3:15
Bracia, (wedle człowieka mówię), wszak człowieczego testamentu utwierdzonego nikt nie odrzuca abo więcej stanawia.
3:16
Abrahamowi opowiedziane są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi: I nasieniom, jakoby w wielu, ale jako w jednym: I nasieniu twojemu, który jest Chrystus.
3:17
A to powiadam: testamentu przedtym od Boga utwierdzonego, zakon, który po czterech set i trzydzieści lat dan jest, nie wątli ku zepsowaniu obietnice.
3:18
Abowiem jeśliż z zakonu dziedzictwo, już nie z obietnice. Lecz Abrahamowi przez obietnicę Bóg darował.
3:19
Cóż tedy zakon? Postanowiony jest dla występków, ażby przyszło nasienie, któremu obiecał, rozrządzony przez anjoły w ręce pośrzednika.
3:20
A pośrzednik nie jest ci jednego; lecz Bóg jeden jest.
3:21
zakon tedy przeciwko obietnicam Bożym? Nie daj Boże! Abowiem gdyby był dan zakon, który by mógł obżywiać, prawdziwie by z zakonu była sprawiedliwość.
3:22
Ale Pismo zamknęło wszytko pod grzechem, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.
3:23
A przedtym, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, będąc zamknieni ku tej wierze, która miała być objawiona.
3:24
A przetoż zakon pedagogiem naszym był w Chrystusie, abychmy z wiary byli usprawiedliwieni.
3:25
Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod Pedagogiem.
3:26
Abowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
3:27
Bo którzykolwiek jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.
3:28
Nie jest Żyd ani Greczyn, nie jest niewolnik ani wolny, nie jest mężczyzna ani niewiasta. Abowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
3:29
A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, dziedzicami wedle obietnice.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
I Jan 3:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po potopie, Bóg umieścił we wszystkich zwierzętach "strach i lęk" przed człowiekiem (I Mojż 9:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić