„Tym lepszego przymierza zastępcą stał się Jezus.”

Biblia Brzeska: List do Hebrajczyków 7,22

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 20:1

1I mówił Pan wszytkie te słowa: 2Jam jest PAN Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie Egipskiej, z domu niewolej. 3Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. 4Nie uczynisz sobie ryciny ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie wzgórę i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył: ja jestem PAN, Bóg twój mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synmi do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą, 6i czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mię miłują i strzegą przykazania mego. 7Nie będziesz brał imienia PANA Boga twego nadaremno: bo nie będzie miał za niewinnego Pan tego, który by wziął imię Pana Boga swego nadaremno. 8Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 9Sześć dni robić będziesz i będziesz czynił wszytkie dzieła twoje, 10ale dnia siódmego szabbat PANA Boga twego jest. Nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość, który jest między bronami twemi. 11Przez sześć dni bowiem czynił PAN niebo i ziemię, i morze, i wszytko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego, i przetoż błogosławił PAN dniowi sobotniemu, i poświęcił ji. 12Czci ojca twego i matkę twoję, abyś był długowieczny na ziemi, którą PAN Bóg twój da tobie. 13Nie będziesz zabijał. 14Nie będziesz cudzołożył. 15Nie będziesz kradzieży czynił. 16Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego. 17Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, nie sługi, nie służebnice, nie wołu, nie osła ani żadnej rzeczy, która jego jest. 18A wszytek lud widział głosy i błyskania, i brzmienie trąby, i kurzącą się górę, a przestraszeni i bojaźnią zdjęci stanęli z dalecza, 19mówiąc Mojżeszowi: Mów ty do nas, i słuchać będziemy: niech Pan do nas nie mówi, bychmy snadź nie pomarli. 20I rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się! Bo aby was doświadczył, przyszedł Bóg, i aby strach jego był w was, i żebyście nie grzeszyli. 21I stanął lud z daleka. A Mojżesz przystąpił do mgły, w której był Bóg. 22Rzekł nadto PAN do Mojżesza: To powiesz synom Izraelowym: Wyście widzieli, żem z nieba mówił do was. 23Nie będziecie czynić Bogów srebrnych ani Bogów złotych będziecie czynić sobie. 24Ołtarz mi z ziemie uczynicie i ofiarować na nim będziecie całopalenia i zapokojne wasze, owce wasze i woły na wszelkim miejscu, na którym by była pamiątka imienia mego: przydę do ciebie a będęć błogosławił. 25A jeśli mi uczynisz ołtarz kamienny, nie budujże go z ciosanego kamienia; bo jeślibyś podniósł nań nóż twój, będzie splugawiony. 26Nie będziesz wstępował po stopniach do ołtarza mego, żeby się nie odkryła szkaradość twoja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.
Iz 43:5

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Dawid pokonał Goliata (mistrza Filistynów) odciął mu głowę i schował jego zbroję do swojego namiotu (I Sam 17:51, I Sam 17:54). Później gdy Filistyni pokonali Izrael i jego króla (ich mistrza) Saula, odcięli mu także głowę i złożyli jego zbroję w swojej świątyni (I Sam 31:9-10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić