„Wtedy Filistyni wyruszyli, rozbili obóz w Judzie i rozciągnęli się aż do Lechi.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sędziów 15,9

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 20:11

20:1
I mówił Pan wszytkie te słowa:
20:2
Jam jest PAN Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie Egipskiej, z domu niewolej.
20:3
Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
20:4
Nie uczynisz sobie ryciny ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie wzgórę i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią.
20:5
Nie będziesz się im kłaniał ani służył: ja jestem PAN, Bóg twój mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synmi do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą,
20:6
i czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mię miłują i strzegą przykazania mego.
20:7
Nie będziesz brał imienia PANA Boga twego nadaremno: bo nie będzie miał za niewinnego Pan tego, który by wziął imię Pana Boga swego nadaremno.
20:8
Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił.
20:9
Sześć dni robić będziesz i będziesz czynił wszytkie dzieła twoje,
20:10
ale dnia siódmego szabbat PANA Boga twego jest. Nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość, który jest między bronami twemi.
20:11
Przez sześć dni bowiem czynił PAN niebo i ziemię, i morze, i wszytko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego, i przetoż błogosławił PAN dniowi sobotniemu, i poświęcił ji.
20:12
Czci ojca twego i matkę twoję, abyś był długowieczny na ziemi, którą PAN Bóg twój da tobie.
20:13
Nie będziesz zabijał.
20:14
Nie będziesz cudzołożył.
20:15
Nie będziesz kradzieży czynił.
20:16
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
20:17
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, nie sługi, nie służebnice, nie wołu, nie osła ani żadnej rzeczy, która jego jest.
20:18
A wszytek lud widział głosy i błyskania, i brzmienie trąby, i kurzącą się górę, a przestraszeni i bojaźnią zdjęci stanęli z dalecza,
20:19
mówiąc Mojżeszowi: Mów ty do nas, i słuchać będziemy: niech Pan do nas nie mówi, bychmy snadź nie pomarli.
20:20
I rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się! Bo aby was doświadczył, przyszedł Bóg, i aby strach jego był w was, i żebyście nie grzeszyli.
20:21
I stanął lud z daleka. A Mojżesz przystąpił do mgły, w której był Bóg.
20:22
Rzekł nadto PAN do Mojżesza: To powiesz synom Izraelowym: Wyście widzieli, żem z nieba mówił do was.
20:23
Nie będziecie czynić Bogów srebrnych ani Bogów złotych będziecie czynić sobie.
20:24
Ołtarz mi z ziemie uczynicie i ofiarować na nim będziecie całopalenia i zapokojne wasze, owce wasze i woły na wszelkim miejscu, na którym by była pamiątka imienia mego: przydę do ciebie a będęć błogosławił.
20:25
A jeśli mi uczynisz ołtarz kamienny, nie budujże go z ciosanego kamienia; bo jeślibyś podniósł nań nóż twój, będzie splugawiony.
20:26
Nie będziesz wstępował po stopniach do ołtarza mego, żeby się nie odkryła szkaradość twoja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W każdym rozdziale Listu do Hebrajczyków jest przynajmniej jeden cytat ze Starego Testamentu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić