„A wam, uciskanym, przynieść ulgę wraz z nami podczas objawienia się Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 1,7

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 46:32

46:1
I pojachawszy Izrael ze wszystkim, co miał, przyjachał do studnie przysięgi i nabiwszy tam ofiar Bogu ojca swego Izaaka,
46:2
usłyszał go w widzeniu w nocy, a on go woła i mówi kniemu: Jakobie, Jakobie! Któremu odpowiedział: Owom ja.
46:3
Rzekł mu Bóg: Jam jest namocniejszy Bóg ojca twego: nie bój się, jedź do Egiptu, bo cię tam rozmnożę w naród wielki.
46:4
Ja tam z tobą zstąpię i ja cię stamtąd przyprowadzę wracającego się. Jozef też położy ręce swe na oczy twoje.
46:5
I powstał Jakob od studnie przysięgi, i wzięli go synowie, z dziatkami i z żonami swoimi na wozy, które był posłał Faraon, aby wieziono starca,
46:6
i wszystko, co miał w ziemi Chananejskiej. I przyjachał do Egiptu ze wszystkim nasienim swoim.
46:7
Synowie jego i wnukowie, córki i wszystek ród wespół.
46:8
A te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu, on z syny swemi. Pierworodny Ruben.
46:9
Synowie Rubenowi: Henoch i Fallu, i Hesron, i Charmi.
46:10
Synowie Symeonowi: Jamuel i Jamin, i Ahod, i Jachin, i Sohar, i Saul, syn Chananejskiej niewiasty.
46:11
Synowie Lewi: Gerson i Kaat, i Merari.
46:12
Synowie Judy: Her i Onan, i Sela i Fares, i Zara. Lecz Her i Onan umarli w ziemi Chananejskiej. I urodzili się synowie Faresowi: Hesron i Hamul.
46:13
Synowie Issacharowi: Tola i Fus, i Job, i Semron.
46:14
Synowie Zabulonowi: Sared i Elon, i Jahelel.
46:15
Ci synowie Lijej, które urodziła w Mezopotamijej Syryjskiej z Diną, córką swą: wszytkich dusz synów jego i córek trzydzieści i trzy.
46:16
Synowie Gadowi: Sefion i Haggi, i Suni, i Esebon, i Heri, i Arody, i Areli.
46:17
Synowie Aser: Jamne i Jesua, i Jesui, i Beria, i Sara, siostra ich. Synowie Bery: Heber i Melchiel.
46:18
To synowie Zelfy, którą dał Laban Lijej, córce swej, i te urodziła Jakobowi: szesnaście dusz.
46:19
Synowie Rachel, żony Jakobowej: Jozef i Beniamin.
46:20
I urodzili się Jozefowi synowie w ziemi Egipskiej, które mu urodziła Asenet, córka Putifara, kapłana Heliopolskiego: Manasses i Efraim.
46:21
Synowie Beniaminowi: Bela i Bechor, i Asbel, i Gera, i Naaman, i Echi, i Ros, i Mofim, i Ofim, i Ared.
46:22
Ci synowie Rachel, które urodziła Jakobowi: wszytkich dusz czternaście.
46:23
Synowie Dan: Husim.
46:24
Synowie Neftalim: Jasiel i Guni, i Jeser, i Sallem.
46:25
To synowie Balei, którą dał Laban Racheli, córce swej, i te urodziła Jakobowi: wszytkich dusz siedm.
46:26
Wszytkich dusz, które weszły z Jakobem do Egiptu, i wyszły z biodry jego, oprócz żon synów jego, sześćdziesiąt i sześć.
46:27
A synowie Jozefowi, którzy mu się urodzili w ziemi Egipskiej, dusze dwie. Wszytkich dusz domu Jakobowego, które weszły do Egiptu, było siedmdziesiąt.
46:28
I posłał Judę przed sobą do Jozefa, aby mu oznajmił i zajachał do Gessen.
46:29
Dokąd gdy przyszedł, zaprzągszy Jozef swój wóz wyjachał przeciw ojcu swemu na onoż miejsce, a ujźrzawszy go rzucił się na szyję jego i obłapiając go płakał.
46:30
I rzekł ociec do Jozefa: Już wesoło umrę, gdyżem oglądał oblicze twoje, a ciebie żywego zostawuję.
46:31
A on rzekł do braciej swej i do wszytkiego domu ojca swego: Pojadę i opowiem Faraonowi, i rzekę mu: Bracia moi i dom ojca mego, którzy byli w ziemi Chananejskiej, przyjachali do mnie.
46:32
A są mężowie pasterze owiec i bawią się wychowaniem trzód; owce swe i bydła, wszytko, co mogli mieć, przywiedli z sobą.
46:33
A gdy was przyzowie i rzecze: Co za robota wasza?
46:34
Odpowiecie: Mężowie pasterze jesteśmy, słudzy twoi, od dzieciństwa naszego aż dotąd, i ojcowie naszy. A oto rzeczecie, abyście mieszkać mogli w ziemi Gessen: bo się brzydzą Egipcjanie wszelkimi pasterzmi owiec.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatnim fragmentem w Biblii, w którym widzimy Arkę Przymierza jest (II Kron 35,3) kiedy Bóg powiedział Lewitom aby umieścili ją w Świątyni którą zbudował Salomon.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić