„Stąd czytając, możecie obaczyć wy rozumienie moje, w tajemnicy Krystusowej),”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Efezjan 3,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Nehemiasza 3:1

3:1
I powstał Eliasib, kapłan wielki, i bracia jego kapłani, i zbudowali bramę trzody; ci ją poświęcili i wrota jej postawili, a poświęcili ją aż do wieże stu łokiet, aż do wieże Hananeel.
3:2
A podle niego budowali mężowie Jerycha, a wedle niego budował Zachur, syn Amri.
3:3
A bramę rybną budowali synowie Asnaa. Oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki, i zawory. A wedle tych budował Marimut, syn Uriasza, syna Akkus,
3:4
a podle niego budował Mosollam, syn Barachiasza, syna Mesezebel; a podle nich budował Sadok, syn Baana;
3:5
podle tych budowli Tekuitczycy: ale zacniejszy między nimi nie podłożyli szyj swoich pod robotę pana swego.
3:6
A starą bramę budował Jojada syn Fasea, i Mosollam, syn Besodia. Oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki, i zawory.
3:7
A podle nich budowali Meltias Gabaończyk i Jadon Meronatczyk, mężowie z Gabaon i Masfa, za książę, które było w krainie za rzeką.
3:8
Podle niego budował Eziel, syn Araja, złotnik; a podle niego budował Ananias, syn aptekarzowi i zostawili Jeruzalem aż do muru ulice szerszej.
3:9
A podle tego budował Rafaja, syn Hur, przełożony ulice Jerozolimskiej;
3:10
a podle niego pobudował Jedaja, syn Haromaf, przeciw domowi swemu; a podle niego budował Hattus, syn Haseboniasza.
3:11
Połowicę ulice budował Melchias, syn Herem, i Hasub, syn Fahat Moab, i wieżę pieców.
3:12
A podle niego budował Sellum, syn Alohes, przełożony nad połowicą ulice Jerozolimskiej, sam i córki jego.
3:13
A bramę doliny zbudował Hanon i obywatele Zanoe: ci ją zbudowali i stanowili wrota jej i zamki, i zawory, i tysiąc łokiet muru aż do bramy gnojowej.
3:14
A bramę gnojową budował Melchias, syn Rechab, przełożony ulice Betacharan: on ją zbudował i postanowił wrota jej i zamki, i zawory.
3:15
A bramę źrzódła zbudował Sellum, syn Cholhoza, przełożony wsi Masfa: on ją zbudował i przykrył, i postawił wrota jej i zamki, i zawory, i mury sadzawki Siloe ku ogrodu królewskiemu i aż do wschodu, który zstępuje do Miasta Dawidowego.
3:16
Po nim budował Nehemias, syn Asbok, przełożony nad połowicą ulice Bet-Sur aż przeciwko grobowi Dawidowemu i aż do stawu, który z wielką pracą zbudowany jest, i aż do domu mocnych.
3:17
Po nim budowali Lewitowie, Rehum, syn Benni; a po nim budował Hasebias, przełożony nad połowicą ulice Ceile, na swej ulicy.
3:18
Po nim budowali bracia ich, Bawaj, syn Henadad, przełożony nad połowicą Ceile.
3:19
A podle niego budował Azer, syn Jozue, przełożony nad Masfa, miarę wtórą przeciw wstępowaniu ku mocniejszemu rogu.
3:20
Po nim na górze budował Baruch, syn Zachajów, miarę wtórą od kąta aż do wrót domu Eliasiba, kapłana wielkiego.
3:21
Po nim budował Merimut, syn Uriasza, syna Hakkus, miarę wtórą ode drzwi domu Eliasib, póki się rozściągał dom Eliasib.
3:22
A po nim budowali kapłani, mężowie z pól Jordanu;
3:23
a po nim budował Beniamin i Hasub przeciw domowi swemu; a po nim budował Azariasz, syn Maasjasza, syna Ananiasza, naprzeciw domowi swemu.
3:24
Po nim budował Bennuj, syn Henadad, miarę wtórą od domu Azariaszowego, aż do zatoczenia i aż do kąta.
3:25
Falel, syn Oziego, budował przeciw zatoczeniu i wieży, która wychodzi z wyższego domu królewskiego, to jest w sieni ciemnice; po nim Fadaja, syn Faros,
3:26
A Natinejczycy mieszkali w Ofel aż naprzeciw bramie wodnej na wschód słońca i wieży która wychodziła.
3:27
Po nim budowali Tekuitczycy, miarę wtórą naprzeciwko od wieże wielkiej i wychodzącej aż do muru kościelnego.
3:28
A wzgórę od bramy końskiej budowali kapłani, każdy przeciw domowi swemu.
3:29
Po nich budował Sadok, syn Emmer, przeciw domowi swemu, a po nim budował Semaja, syn Secheniaszów, stróż bramy wschodniej.
3:30
Po nim budował Hanania, syn Selemiaszów, i Hanun, syn Selef, szósty, miarę wtórą; po nim budował Mosollam, syn Barachiaszów, przeciwko skarbnicy swojej.
3:31
Po nim budował Melchiasz, syn złotniczy, aż do domu Natinejczyków i wiotesz przedających przeciw bramie sądowej, i aż do sale narożnej.
3:32
A między salą narożną w bramie trzody budowali złotnicy i kupcy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?
Ps 118:6

W Chrystusie

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
Jak 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W każdym rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona możemy znaleźć słowo "zaprawdę" oprócz rozdziału 10.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić