„Jakoś krótko uczyniłeś go mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, oraz postawiłeś go nad dziełami Twoich rąk;”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 2,7

Biblia Jakuba Wujka
Księga Kapłańska 26:32

26:1
Ja PAN, Bóg wasz! Nie będziecie sobie czynić bałwana ani ryciny, ani znaków stawiać będziecie, ani kamienia znacznego postawicie w ziemi waszej, żebyście się mu kłaniali. Bom ja jest PAN, Bóg wasz!
26:2
Zachowajcie święta moje a na świątnicę moję strachajcie się. Ja PAN!
26:3
Jeśli w przykazaniach moich chodzić będziecie a mandaty moje zachowacie i wypełnicie je, dam wam dżdże czasów swoich,
26:4
a ziemia da urodzaj swój i owocu drzewa pełne będą.
26:5
Zajmie młódźba żniwa zbieranie wina, a zbieranie wina nadejdzie siew, i będziecie jeść chleb wasz w sytości, i bez strachu mieszkać będziecie w ziemi waszej.
26:6
Dam pokój na granicach waszych: będziecie spać, a nie będzie, kto by przestraszył. Odejmę złe źwierzę, a miecz nie przejdzie granic waszych.
26:7
Będziecie uganiać nieprzyjacioły wasze i upadną przed wami.
26:8
Będą gonić pięć waszych sto obcych, a sto z was dziesięć tysięcy; polęgą nieprzyjaciele waszy mieczem przed oczyma waszemi.
26:9
Wejźrzę na was i rozkrzewię, rozmnożycie się i utwierdzę przymierze moje z wami.
26:10
Będziecie jeść nastarsze starych rzeczy, a stare, gdy nowe nastaną, wyrzucicie.
26:11
Postawię przybytek mój w pośrzodku was, a nie odrzuci was dusza moja.
26:12
Będę chodził między wami i będę Bogiem waszym, a wy będziecie ludem moim.
26:13
Ja PAN, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemie Egipcjanów, żebyście im nie służyli, i którym połamał łańcuchy szyj waszych, żebyście prosto chodzili.
26:14
A jeśli mię nie usłuchacie i nie zachowacie wszytkich przykazań moich,
26:15
jeśli wzgardzicie prawa moje i sądy moje lekce poważycie, abyście nie uczynili tego, com ja postanowił, i wniwecz obrócicie przymierze moje,
26:16
ja też wam to uczynię: Nawiedzę was prędko ubóstwem i gorącością, która by pokaziła oczy wasze i znędziła dusze wasze. Próżno siać będziecie siew, który od nieprzyjaciół pożarty będzie.
26:17
Postawię twarz moję przeciwko wam i upadniecie przed nieprzyjacioły waszymi, i będziecie poddani tym, którzy was mają w nienawiści; będziecie uciekać, choć was nikt gonić nie będzie.
26:18
A jeśli ani tak nie usłuchacie mię, przydam karania waszego siedmiorako dla grzechów waszych
26:19
i zetrę pychę zatwardzenia waszego. I dam wam niebo z wierzchu jako żelazo, a ziemię miedzianą.
26:20
Wniwecz pójdzie praca wasza, nie da ziemia pożytku ani drzewa dadzą owoców.
26:21
Jeśli chodzić będziecie przeciwko mnie a nie zechcecie mię słuchać, przydam kaźni waszej siedmiorako dla grzechów waszych,
26:22
i puszczę na was bestyje polne, które by pojadły was i dobytek wasz, i przywiodły do trochy wszytko, a drogi wasze żeby spustoszały.
26:23
A jeśliż ani tak nie będziecie chcieć przyjąć karności, ale przeciwko mnie pójdziecie,
26:24
ja też przeciwko wam przeciwny pójdę i uderzę was siedmkroć dla grzechów waszych,
26:25
i przywiodę na was miecz mszczący się przymierza mego. A gdy ucieczecie do miast, puszczę powietrze między was i będziecie podani w ręce nieprzyjacielskie.
26:26
Gdy złomię podporę chleba waszego, tak iż dziesięć niewiast zaraz w jednym piecu będą piec chleb i będą ji oddawać pod wagą, i będziecie jeść, a nie najecie się.
26:27
A jeśli ani przez to nie usłuchacie mię, ale pójdziecie przeciwko mnie,
26:28
i ja pójdę przeciwko wam w zapalczywości przeciwnej, i skarzę was siedmią plag dla grzechów waszych,
26:29
tak iż będziecie jeść ciała synów waszych i córek waszych.
26:30
Popsuję wyżyny wasze i bałwany połamię. Padniecie między obaliny bałwanów waszych i będzie się brzydziła wami dusza moja
26:31
tak barzo, iż miasta wasze obrócę w pustynią i spustoszę świątnice wasze, i nie przyjmę więcej wonności nawdzięczniejszej,
26:32
i popsuję ziemię waszę, i zdumieją się nad nią nieprzyjaciele waszy, gdy będą w niej mieszkać.
26:33
A was rozproszę między narody i dobędę miecza za wami, i będzie ziemia wasza pusta, a miasta wasze zburzone.
26:34
Tedy się będą podobały ziemi sabaty jej po wszytkie dni pustek jej. Kiedy będziecie
26:35
w ziemi nieprzyjacielskiej, będzie sobotowała i odpocznie w sabaty pustek swoich: przeto że sobie nie odpoczęła w sabaty wasze, gdyście mieszkali na niej.
26:36
A którzy z was zostaną, dam strach do serca ich w ziemiach nieprzyjacielskich. Przestraszy je chrzęst listu lecącego i tak będą uciekać jako przed mieczem. Będą padać, choć ich nikt nie goni,
26:37
i padnie każdy na brata swego, jako uciekający przed wojną. Żaden z was nie będzie się śmiał sprzeciwić nieprzyjacielowi:
26:38
poginiecie między pogany, i poje was ziemia nieprzyjacielska.
26:39
A jeśli i z tych niektórzy zostaną, uschną w nieprawościach swoich: w ziemi nieprzyjaciół swoich i za grzechy ojców swych i swoje utrapieni będą:
26:40
aż wyznają nieprawości swoje i przodków swoich, któremi wystąpili przeciwko mnie i chodzili sprzeciwiając mi się.
26:41
Chodzić tedy i ja będę przeciwko im i wwiodę je do ziemie nieprzyjaciół ich, aż się zawstydzi nieobrzezane serce ich; toż się modlić będą za niezbożności swoje.
26:42
I wspomnię na przymierze moje, którem uczynił z Jakobem i z Izaakiem, i z Abrahamem; i wspomnię też na ziemię,
26:43
która będąc od nich opuszczona, będzie się sobie podobała w świętach swoich, cierpiąc pustki dla nich. A oni będą się modlić za grzechy swoje, iż odrzucili sądy moje i prawa moje wzgardzili.
26:44
Wszakże też, gdy byli w ziemi nieprzyjacielskiej, nie do końcam ich odrzucił anim ich tak wzgardził, żeby wyniszczeni byli i żebych zrzucił przymierze moje z nimi. Jam bowiem jest PAN Bóg ich!
26:45
i wspomnię na przymierze moje dawne, kiedym je wywiódł z ziemie Egipskiej przed oczyma narodów, abym był Bogiem ich. Ja PAN! Teć są sądy i przykazania, i prawa, które dał PAN między sobą a między synmi Izraelowymi na górze Synaj, przez ręce Mojżeszowe.
26:46
- - -

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
I Piotr 3:6

W Chrystusie

Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faryzeusze mieli także swoich uczniów (Mat 22:15-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić