„A WIEKUISTY był z nim; wiodło mu się we wszystkim, co zamierzył. Nadto zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu oraz mu nie podlegał.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Królów 18,7

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Jozuego 1:1

1:1
I zstało się po śmierci Mojżesza, sługi PANSKIEGO, iż mówił PAN do Jozuego, syna Nun, służebnika Mojżeszowego, i rzekł mu:
1:2
Mojżesz, sługa mój, umarł. Wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty i wszytek lud z tobą, do ziemie, którą ja dam synom Izraelowym.
1:3
Wszelkie miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dam wam, jakom rzekł Mojżeszowi.
1:4
Od puszczej i od Libanu, aż do rzeki wielkiej Eufratesa, wszytka ziemia Hetejczyków, aż do morza wielkiego na zachód słońca, będzie granica wasza.
1:5
Żaden się wam sprzeciwić nie będzie mógł po wszytkie dni żywota twego: jakom był z Mojżeszem, tak będę z tobą; nie opuszczę cię ani cię odstąpię.
1:6
Zmacniaj się a bądź dużym, abowiem ty losem podzielisz ludowi temu ziemię, o którąm ojcom ich przysiągł, żebym ją dał im.
1:7
Zmacniaj się tedy a bądź mocnym barzo: abyś strzegł i czynił wszytek zakon, któryć rozkazał Mojżesz, sługa mój; nie ustępuj od niego w prawo ani w lewo, abyś rozumiał wszytko, co czynisz.
1:8
Niechaj nie odstępuje księga zakonu tego od ust twoich: ale w niej będziesz rozmyślał we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszytko, co w niej napisano, natenczas wyprostujesz drogę twoję i wyrozumiesz ją.
1:9
Otoć przykazuję: zmacniaj się a bądź duży. Nie bój się ani się lękaj, bo z tobą jest PAN Bóg twój we wszytkim, do czegokolwiek się obrócisz.
1:10
I przykazał Jozue przełożonym nad ludem, mówiąc: Przejdźcie przez pośrzodek obozu i rozkażcie ludowi, i mówcie:
1:11
Nagotujcie sobie strawy, po trzech dniach bowiem pójdziecie za Jordan i wnidziecie posieść ziemię, którą PAN Bóg wasz da wam.
1:12
Rubenitom też i Gadytom, i połowicy pokolenia Manasse rzekł:
1:13
Pamiętajcie na mowę, którą wam rozkazał Mojżesz, sługa PANSKI, mówiąc: PAN Bóg wasz dał wam odpoczynienie i wszytkę ziemię.
1:14
Żony wasze i synowie, i dobytki zostaną w ziemi, którą wam dał Mojżesz za Jordanem, a wy przejdźcie zbrojni przed bracią waszą, wszyscy ręką mocni, a walczcie za nimi,
1:15
aż da PAN odpoczynienie braciej waszej, jako i wam dał, że też i oni osięgną ziemię, którą PAN Bóg wasz da im: a tak wrócicie się do ziemie osiadłości waszej i będziecie w niej mieszkać, którą wam dał Mojżesz, sługa PANSKI, za Jordanem na wschód słońca.
1:16
I odpowiedzieli Jozuemu, i rzekli: Wszytko, coś nam rozkazał, uczyniemy, i gdziekolwiek poślesz, pójdziemy.
1:17
Jakośmy we wszem byli posłuszni Mojżeszowi, tak będziem posłuszni i tobie: tylko niech PAN Bóg twój będzie z tobą, jako był z Mojżeszem.
1:18
Kto by się sprzeciwił ustom twoim, a nie byłby posłuszny wszytkim mowom, które mu przykażesz, niechaj umrze: tylko ty zmacniaj się a mężnie sobie poczynaj.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich!
IV Mojż 14:9

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Paweł był strzeżony przez aż 470 żołnierzy podczas swojej podróży do Gubernatora Feliksa (Dz 23:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić