„A teraz proszę cię, pani – nie jako piszący ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku – abyśmy jedni drugich miłowali.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Jana 1,5

Biblia Jakuba Wujka
Księga Jeremiasza 31:25

31:1
Czasu onego, mówi PAN, będę Bogiem wszytkim rodzajom Izraelowym, a oni będą mi ludem.
31:2
To mówi PAN: Nalazł łaskę na puszczy lud, który został po mieczu: pójdzie na swój pokój Izrael.
31:3
Z daleka PAN mi się okazał: A miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego przyciągnąłem lutując się.
31:4
I zasię zbuduję cię, i pobudujesz się, panno Izraelska. Jeszcze będziesz przybrana bębnami twemi i wychodzić będziesz w tańcu grających,
31:5
jeszcze sadzić będziesz winnice na górach Samaryjskich. Sadzić będą sadzący, a póki czas nie przydzie, nie będą wina zbierać.
31:6
Bo będzie dzień, którego wołać będą stróżowie na górze Efraim: Wstańcie a wstąpmy na Syjon do PANA Boga naszego!
31:7
Bo to mówi PAN: Radujcie się z weselem Jakobowi a wykrzykajcie przeciw głowie narodów. Brzmicie a śpiewajcie i mówcie: Zbaw, PANIE, lud twój, ostatki Izraelowe!
31:8
Oto ja przywiodę je z ziemie północnej a zbiorę je od krajów ziemie. Między któremi będą ślepy i chromy, brzemienna i rodząca społem, gromada wielka wracających się tu.
31:9
Z płaczem przydą, a w miłosierdziu przyprowadzę je. I przywiodę je przez potoki wodne drogą prostą, i nie potkną się na niej, bom się zstał Izraelowi ojcem, a Efraim jest pierworodnym moim.
31:10
Słuchajcie słowa PANskiego, narodowie, a opowiadajcie na wyspach, które są daleko! I mówcie: Który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie go strzegł jako pasterz trzody swej.
31:11
Bo PAN odkupił Jakoba i wybawił go z ręki mocniejszego.
31:12
I przydą, i chwalić będą na górze Syjon. i zbiorą się do dóbr PANskich na zboże i na wino, i na oliwę, i na płód bydła i stada, a będzie dusza ich jako ogród wilgotny i nie będą już więcej łaknąć.
31:13
Tedy się będzie weseliła panna w tańcu, młodzieńcy i starcy społem. I obrócę płacz ich w wesele, i pocieszę je, i rozweselę od smutku ich.
31:14
I opoję duszę kapłanów tłustością, a lud mój będzie nasycon dobrami memi, mówi PAN.
31:15
To mówi PAN: Głos na wysokości słyszan jest narzekania, płaczu i żałości, Rachel płaczącej synów swoich, a nie chcącej przyjąć pocieszenia nad nimi, że ich nie masz.
31:16
To mówi PAN: Niech przestanie głos twój od płaczu i oczy twoje od łez; bo ma zapłatę robota twoja, mówi PAN, i wrócą się z ziemie nieprzyjacielskiej.
31:17
I jest nadzieja o ostatku twym, mówi PAN, i wrócą się synowie do granic swoich.
31:18
Słysząc słyszałem Efraima przenoszącego się: Karałeś mię i wyćwiczyłem się jako cielec nie ukrócony. Nawróć mię, a nawrócę się, boś ty PAN Bóg mój.
31:19
Bo skoroś mię nawrócił, czyniłem pokutę, a skoroś mi pokazał, uderzyłem się w biodrę moję, Zawstydziłem się i zasromałem się, żem odniósł hańbę młodości mojej.
31:20
Jeśli syn poczciwy mnie Efraim, jeśli dziecię rozkoszne? Bo od onąd, jakom mówił o nim, jeszcze nań będę pamiętał. Przetoż się poruszyły wnętrzności moje nad nim: litując zlituję się nad nim, mówi PAN.
31:21
Postaw sobie strażnicę, nakładź sobie gorzkości, obróć serce swe ku drodze prostej, którąś chodziła. Wróć się, panno Izraelska, wróć się do tych miast twoich!
31:22
Dokądże od rozkoszy rozpuścisz się, córko błędna? Bo PAN stworzył nowinę na ziemi: BIAŁAGŁOWA OGARNIE MĘŻA.
31:23
To mówi PAN zastępów, Bóg Izraelów: Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi Judzkiej i w mieściech jej, gdy nawrócę poimanie ich: Niechaj ci błogosławi PAN, piękność sprawiedliwości, góra święta!
31:24
I będą na niej mieszkać Juda i wszytkie miasta jego społem, oracze i żonący trzody.
31:25
Bom upoił duszę spracowaną i każdą duszę łaknącą nakarmiłem.
31:26
Dlatego jako ze snu ocknąłem się i ujźrzałem, a sen mój mi słodki.
31:27
Oto dni przychodzą, mówi PAN, i zasieję dom Izraelski i dom Judzki nasieniem człowieczym i nasieniem bydła.
31:28
A jakom czuł nad nimi, abych wyrywał i kaził, i rozwalał, i tracił, i trapił, tak będę czuł nad nimi, abych budował i sadził, mówi PAN.
31:29
W one dni nie będą więcej mówić: Ojcowie jedli jagodę kwaśną, a zęby synów ścierpnęły.
31:30
Ale każdy umrze, w swej nieprawości. Każdy człowiek, który je kwaśną jagodę, ścierpną zęby jego.
31:31
Oto dni przychodzą, mówi PAN, i postanowię z domem Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe;
31:32
nie według przymierza, którem z ojcy ich postanowił w dzień, któregom ujął rękę ich, abych je wywiódł z ziemie Egipskiej, przymierze, które zgwałcili, a jam panował nad nimi, mówi PAN.
31:33
Ale to będzie przymierze, które postanowię z domem Izraelowym: Po onych dniach, mówi PAN, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę ji. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
31:34
I nie będzie więcej uczył mąż bliźniego swego i mąż brata swego, mówiąc: Poznaj PANA. Bo wszyscy poznają mię od namniejszego ich aż do nawiętszego, mówi PAN. Bo się zlituję nad ich nieprawością, a grzechów ich więcej nie wspomionę.
31:35
To mówi PAN, który daje słońce na światłość dnia, porządek księżyca i gwiazd na światłość nocy, który wzrusza morze i szumią wały jego, PAN zastępów imię jemu!
31:36
Jeśli ustaną te ustawy przede mną, mówi PAN, tedy i nasienie Izraelowe ustanie, żeby nie był naród przede mną po wszytkie dni!
31:37
To mówi PAN: Jeśli mogą być rozmierzone niebiosa z wierzchu i wyrozumiane grunty ziemie na dole, i ja odrzucę wszytko nasienie Izraelowe dla wszego, co czynili, mówi PAN.
31:38
Oto dni przychodzą, mówi PAN, i zbudowano będzie miasto PANU od wieże Hananeel aż do bramy narożnej.
31:39
I wynidzie dalej sznur pomiaru przed pagórek Gareb, i obejdzie Goatę
31:40
i wszytkę dolinę trupów i popiołu, i wszytkę krainę śmierci aż do potoku Cedron i aż do węgła bramy końskiej na Wschód, Święta rzecz PANU: nie będzie wyrwana ani zepsowana więcej na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ewa znaczy "życie" lub "dawca życia".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić