„Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni;”

Biblia Warszawska: Drugi list św. Pawła do Koryntian 2,15

Biblia Jakuba Wujka
Księga Izajasza 60:1

60:1
Wstań, oświeć się, Jeruzalem, bo przyszła światłość twoja a sława PANska weszła nad tobą!
60:2
Bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, ale nad tobą wznidzie PAN, a sława jego nad tobą widziana będzie.
60:3
I będą chodzić narodowie w światłości twojej a królowie w jasności weszcia twojego.
60:4
Podnieś wokoło oczy twoje a oglądaj: ci wszyscy zgromadzili się, przyszli do ciebie. Synowie twoi z daleka przyjdą, a córki twoje z boku powstaną.
60:5
Tedy oglądasz i opływać będziesz, zadziwi się i rozszerzy się serce twoje, gdy się obróci ku tobie zgraja morska, moc poganów przyjdzie do ciebie.
60:6
Obfitość wielbłądów okryje cię, wielbłądowie prędcy Madian i Efa. Wszyscy z Saby przyjdą, złoto i kadzidło przynosząc a chwałę PANU opowiadając.
60:7
Wszytek dobytek Cedar zgromadzi się ktobie, barani Nabajot służyć będą tobie. Będą ofiarowani na ubłagalnym ołtarzu moim a dom majestatu mego wsławię.
60:8
Którzyż to są, co jako obłoki latają a jako gołębie do okien swoich?
60:9
Bo mnie wyspy czekają i okręty morskie na początku, abych przyprowadził syny twe z daleka, srebro ich i złoto ich z nimi imieniowi PANA Boga twego i świętemu Izraelowemu, bo cię wsławił.
60:10
I pobudują synowie obcych mury twoje, a królowie ich służyć będą tobie. Bo w rozgniewaniu moim ubiłem cię, a w pojednaniu moim smiłowałem się nad tobą.
60:11
I będą otworzone bramy twoje ustawicznie. We dnie i w nocy nie będą zamknione, aby noszono do ciebie moc narodów i króle ich aby przywiedziono.
60:12
Bo naród i królestwo, które by tobie nie służyło, zginie, a narodowie pustoszeniem spustoszeni będą.
60:13
Sława Libanu do ciebie przydzie, jodła i bukszpan, i sosna społem, na ozdobienie miejsca świątobliwości mojej a miejsce nóg moich uwielbię.
60:14
I przydą do ciebie kłaniając się synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać stopam nóg twoich wszyscy, którzyć uwłóczyli, i nazową cię Miastem PANskim, Syjonem świętego Izraelskiego.
60:15
Za to, coś opuszczona i w nienawiści była, a nie było, kto by przez cię chodził, wystawię cię na pychę wieków i na wesele od pokolenia do pokolenia.
60:16
I będziesz ssać mleko narodów a piersiami królewskimi karmiona będziesz i poznasz, żem ja PAN, zbawiający ciebie, i odkupiciel twój, mocarz Jakobów.
60:17
Miasto miedzi naniosę złota, a miasto żelaza naniosę srebra, a miasto drzewa, miedzi, a miasto kamieni, żelaza. I położę nawiedzenie twoje pokój, a przełożone twoje sprawiedliwość.
60:18
Nie usłyszą więcej nieprawości w ziemi twojej, spustoszenia i plądrowania w granicach twoich, a zbawienie osiędzie mury twoje, a twoje bramy chwalenie.
60:19
Nie będzie u ciebie więcej słońce światłością we dnie ani jasność księżyca oświeci cię, ale będzie tobie PAN światłością wieczną i Bóg twój na chwałę twoję.
60:20
Nie zajdzie więcej słońce twoje i nie umniejszy się księżyc twój: bo PAN będzie tobie światłością wieczną, i dokonają się dni smutku twego.
60:21
A lud twój wszyscy sprawiedliwi, na wieki odziedziczą ziemię: płód szczepienia mego, uczynek rąk moich ku wsławieniu.
60:22
Namniejszy rozmnoży się w tysiąc, a malutki w naród namocniejszy. Ja PAN czasu swego prędko to uczynię.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Efez 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W skórze Hioba podczas jego "próby" znajdowały się robaki - Job 7:5.
Hiob

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić