„Więc i ty będziesz upojoną oraz zaćmioną, i tobie przyjdzie szukać obrony przed wrogiem!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nahuma 3,11

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Daniela 3:25

3:1
Nabuchodonozor król uczynił bałwan złoty na wzwyż sześćdziesiąt łokiet, a na szerzą sześć łokiet i postawił ji na polu Dura krainy Babilońskiej.
3:2
A tak król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano przednie pany, urzędniki i sędzie, książęta i tyrany, i starosty, i wszytkie przełożone krain, aby się zeszli na poświęcenie bałwana, który był wystawił król Nabuchodonozor.
3:3
Tedy się zgromadzili przedni panowie, urzędnicy i sędziowie, i książęta, i tyrani, i przedni ludzie, którzy byli na władzach postanowieni, i wszytcy przedniejszy z krain, aby się zeszli na poświęcenie bałwana, który był podniósł król Nabuchodonozor, i stali przed bałwanem, który był postawił król Nabuchodonozor.
3:4
A woźny wołał duże: Wam mówią, ludom, narodom i językom:
3:5
w godzinę, której usłyszycie głos trąby i piszczałki, i cytry, fletnie i harfy, i symfonała, i wszelakiej muzyki, padszy pokłońcie się bałwanowi złotemu, który postawił król Nabuchodonozor.
3:6
A kto by upadłszy nie pokłonił się, ten tejże godziny będzie wyrzucon w piec ognia pałającego.
3:7
Potym tedy, skoro usłyszeli wszytcy narodowie głos trąby, piszczałki i cytry, fletni i harfy, i symfonału, i wszelakiej muzyki, upadszy wszytcy narodowie, pokolenia i języki, kłaniali się bałwanowi złotemu, który postawił król Nabuchodonozor.
3:8
A wnet tegoż czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy oskarżyli Żydy
3:9
i rzekli Nabuchodonozorowi królowi: Królu, żyj na wieki!
3:10
Ty, królu, dałeś wyrok, aby każdy człowiek, który by usłyszał głos trąby, piszczałki i cytry, fletni, i harfy, i symfonału, i wszelakiej muzyki, aby upadł i pokłonił się obrazowi złotemu,
3:11
a kto by upadszy nie pokłonił się, żeby był wrzucon w piec ognia gorającego.
3:12
Są tedy mężowie Żydowie, któreś postanowił nad sprawami krain Babilońskich, Sydrach, Misach i Abdenago, ci mężowie wzgardzili, królu, wyrokiem twoim: bogom twym nie służą i bałwanowi złotemu, któryś podniósł, nie kłaniają się.
3:13
Tedy Nabuchodonozor w zapalczywości w gniewie rozkazał, aby byli przywiedzieni Sydrach, Misach i Abdenago, które wnet przywiedziono przed oblicze króla.
3:14
I mówiąc Nabuchodonozor król, rzekł im: Po prawdzieli Sydrach, Misach i Abdenago, bogom moim nie służycie i bałwanowi złotemu, którym postanowił, nie kłaniacie się?
3:15
Przeto teraz jeśliście gotowi, którejkolwiek godziny usłyszycie głos trąby, piszczałki, cytry, fletni i harfy, i symfonału, i wszelkiej muzyki, padnicie i pokłońcie się bałwanowi, którym uczynił. A jeśli się nie pokłonicie, tejże godziny będziecie wrzuceni w piec ognia gorającego. A któryż jest Bóg, który was wyrwie z ręki mojej?
3:16
Odpowiadając Sydrach, Misach i Abdenago, rzekli królowi Nabuchodonozorowi: Nie trzeba nam o tej rzeczy odpowiadać tobie.
3:17
Bo oto Bóg nasz, któremu służymy, może nas wyrwać z pieca ognia pałającego i z ręku twoich, o królu, wybawić.
3:18
A jeśliby nie chciał, niech będzie wiadomo tobie, królu, że bogom twoim nie służymy i bałwanowi złotemu, któryś wystawił, nie kłaniamy się.
3:19
Tedy Nabuchodonozor napełniony jest zapalczywością i pojźrzenie twarzy jego odmieniło się na Sydrach, Misach i Abdenago i rozkazał, żeby rozpalono piec siedmkroć więcej, niżli był zwyczaj palić.
3:20
A mężom co mocniejszym z wojska swego rozkazał, aby związawszy nogi Sydrach, Misach i Abdenago wrzucili je w piec ognia gorającego.
3:21
I natychmiast oni mężowie związani z ubraniami swemi i z czapkami, i butami, i szatami wrzuceni są w pośrzód pieca ognia pałającego,
3:22
bo rozkazanie królewskie przynaglało. A piec był barzo rozpalony. Lecz męże one, którzy byli wrzucili Sydrach, Misach i Abdenago, pobił płomień ogniowy.
3:23
A ci trzej mężowie, to jest Sydrach, Misach i Abdenago, wpadli w pośrzód pieca ognia pałającego związani.
3:24
Tedy król Nabuchodonozor zdumiał się i wstał prędko, i rzekł panom swoim: Izaliśmy nie trzech mężów wrzucili w pośrzód ognia spętanych? Którzy odpowiadając królowi, rzekli: Prawdziwie, królu.
3:25
Odpowiedział i rzekł: Oto ja widzę czterzech mężów rozwiązanych i chodzących w pośrzodku ognia, a żadnego naruszenia nie masz w nich, a osoba czwartego podobna synowi Bożemu.
3:26
Tedy przystąpił Nabuchodonozor do drzwi pieca ognia pałającego i rzekł: Sydrachu, Misachu i Abdenagu, słudzy Boga wysokiego, wynidźcie a przydźcie. I natychmiast wyszli Sydrach, Misach i Abdenago z pośrzodku ognia.
3:27
A zgromadziwszy się książęta, urzędnicy, i sędziowie, i możni królewscy, oględowali męże one, iż żadnej mocy nie miał ogień nad ciały ich i włos głowy ich nie przypalił się, i szarawary ich nie odmieniły się ani zapach ognia nie przeszedł przez nie.
3:28
Tedy krzyknąwszy Nabuchodonozor, rzekł: Błogosławiony Bóg ich, to jest Sydracha, Misacha i Abdenaga, który posłał anjoła swego, a wybawił sługi swe, którzy weń wierzyli, a słowo królewskie odmienili i wydali ciała swe, aby nie służyli ani się kłaniali żadnemu bogu, wyjąwszy Bogu swemu.
3:29
Przetoż ode mnie wydan jest ten wyrok, aby wszelki naród, pokolenie i język, który by kolwiek mówił bluźnierstwo przeciw Bogu Sydracha, Misacha i Abenaga, zginął, a dom jego aby był zburzony: bo nie masz innego Boga, który by tak mógł wybawiać.
3:30
Tedy król podwyższył Sydracha, Misacha i Abenaga w krainie Babilońskiej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Dawid nakazał Joabowi i dowódcom armii przeliczyć wszystkich wojowników w Izraelu, zajęło im to aż 9 miesięcy i 20 dni. Ich liczba po obliczeniu wyniosła 1.300.000 mężczyzn (II Sam 24:1-9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Ps 91:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić